Curriculum Vitae

Powrót

English version

Marian Gorynia
Urodzony 7.10. 1956
Żonaty, troje dzieci

1. Wykształcenie, stopnie i tytuły:

 • 1971 - 1975 - Liceum Ogólnokształcące w Gostyniu
 • 1975 - 1980 - studia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego, tytuł zawodowy magister
 • 1980 - 1983 - studia doktoranckie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • 1985 - obrona doktoratu, tytuł pracy doktorskiej 'Czynnik organizacji w zarządzaniu działalnością eksportową producenta', stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych - 18 czerwca 1985
 • 1995 - habilitacja, tytuł pracy habilitacyjnej 'Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja post-socjalistycznej gospodarki polskiej' - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych - 7 lipca 1995
 • 2000 - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych

2. Stanowiska w Uniwersytecie Ekonomicznym (Akademii Ekonomicznej) w Poznaniu:

 • 1983 - asystent w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
 • 1985 - starszy asystent w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
 • 1986 - adiunkt w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (później Katedrze Handlu Międzynarodowego)
 • 1998 - profesor nadzwyczajny Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • 2003 - profesor zwyczajny

3. Staże zagraniczne:

 • Francja, Uniwersytet w Lyonie, Instytut Administracji Przedsiębiorstw - staż naukowy, wykłady na temat funkcjonowania handlu zagranicznego w krajach RWPG oraz udział w programie doktoranckim na temat strategii przedsiębiorstw w handlu międzynarodowym, 1987
 • Wielka Brytania, Buckinghamshire College of Higher Education, staż naukowo - badawczy,1990
 • Wielka Brytania, Trent University Nottingham, wyjazdy konsultacyjne, 1991-1992
 • Francja, Uniwersytet Nauk Społecznych w Tuluzie, wyjazd konsultacyjny , 1991
 • Hiszpania, Portugalia, wyższe szkoły biznesu w Barcelonie i Lizbonie, wyjazdy konsultacyjne, 1992
 • Francja, Institut de Gestion des Enterprises w Rennes, wyjazd konsultacyjny, 1997
 • Uniwersytet Georga Augusta w Getyndze - pobyty studyjne 1997, 1998 i 1999

4. Funkcje w Uniwersytecie Ekonomicznym (Akademii Ekonomicznej) w Poznaniu:

 • 1996 - 2006 - członek Rady Wydziału Zarządzania
 • 1999 i dalej - członek Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • 1999 - 2002 - Prodziekan Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • 1999 - 2002 - Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Naukowych uzyskanych za granicą
 • 2002 - 2008 - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • 2002 - 2008 - Przewodniczący Rady Centrum Informatyki
 • 2004 - 2008 - Przewodniczący Rady Naukowej Anglojęzycznego Seminarium Doktorskiego
 • 2005 - 2008 - Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Statutu
 • 2006 - 2008 - Kierownik Katedry Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej
 • 2006 i dalej - członek Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
 • 2008 - 2016 - Rektor
 • 2008 - 2016 - Przewodniczący Rady Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • 2008 - 2016 - Przewodniczący Rady Fundacji "Kadry dla Wielkopolski"
 • 2009 - 2016 - Przewodniczący Rady Programowej Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej "ERGA OMNES"
 • 2016 - 2020 - przewodniczący Komisji do Przeprowadzenia Oceny Członków Komisji Oceniających
 • 2016 - 2020 - członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
 • 2016 - 2020 - członek Kapituły "Medalu za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu"
 • 2017 - 2020 - członek Konwentu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

5. Funkcje zawodowe, honorowe i społeczne pełnione poza UEP:

 • członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (2003-2006, 2007-2010, 2011-2014, 2014-2017)
 • członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2005-)
 • przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2015- )
 • radca Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (1995-1999)
 • członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (2007-2010, 2011-2014)
 • członek Wielkopolskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego (2004-2008)
 • przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita na rok 2010
 • członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2011-2012)
 • członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości (2013-2015)
 • członek kapituły konkursu Rzeczpospolitej i Ministerstwa Gospodarki -  Sława Polski, Orły Eksportu, Dobra Firma (2013, 2015)
 • przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (2008-2016 )
 • przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (2012/2013-2015/2016)
 • wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania (2012-2016)
 • członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP (2011-2015)
 • członek Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (2011-2014 )
 • wiceprzewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2016-)
 • zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Ekonomicznych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2016-)
 • członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Akademickich Szkół Polskich (2016-)

  Rady programowe i komitety redakcyjne pism naukowych:

 • member of Editorial Review Board of 'Journal of Transnational Management' (2001- )
 • member of Editorial Board of 'International Journal of Institutional Governance' (2001- )
 • członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN 'Studia Ekonomiczne' (2002- )
 • członek Komitetu Redakcyjnego 'Zeszytów Naukowych PTE' (2002- )
 • członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej 'Raporty CASE' (2003- )
 • członek Rady Programowej pisma 'Problemy Zarządzania' - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2004-)
 • członek Komitetu Redakcyjnego 'Gospodarki Narodowej' (2009- )
 • członek Komitetu Redakcyjnego 'Ekonomisty' (2010- )
 • członek Rady Naukowej Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (2011- )
 • członek Rady Programowej 'Gospodarki Narodowej' (2006-2008)

  Członkostwo w organizacjach profesjonalnych:

 • członek European International Business Academy (1993- )
 • członek International Management Development Association (1999- )
 • członek Academy of International Business
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
 • European International Business Academy (Board Member (2007-2015)

  Członkostwo w radach nadzorczych:

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.    (2009-2014, 2014- )
 • Trust S.A.    (7 listopada 2007 - )
 • przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2014-2016)
 • Enea S.A. Poznań    (30 czerwca 2015 - 23 września 2015)
 • Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.    (27 lutego 2003 - 15 czerwca 2006)
 • KGHM Polska MiedŸ S.A.    (14 sierpnia 2001 - 11 grudnia 2001)

6. Najważniejsze publikacje książkowe:

 • M. Gorynia, 'Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja post-socjalistycznej gospodarki polskiej', Wydawnictwo AE, Poznań 1995
 • M. Gorynia, 'Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia', Wydawnictwo AE, Poznań 1998
 • K. Fonfara, M. Gorynia (redakcja naukowa), E. Najlepszy, J. Schroeder pt. 'Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym', Wydawnictwo AE, Poznań 2001
 • M. Gorynia (redakcja naukowa), 'Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej', Wydawnictwo AE, Poznań 2002
 • M. Gorynia, Internationalization of a Post-Communist Economy - Opportunities and Threats: The Case of Poland, w: Internationalization in Central and Eastern Europe, ed. Marin Alexandrov Marinov, Ashgate 2002
 • M. Gorynia, J. Nowak, R. Wolniak, On the Path of Poland`s Globalization, w: Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe, ed. Svetla Trifonova. Marinova, Marin Alexandrov Marinov, Ashgate 2003
 • M. Gorynia (redakcja naukowa) Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa 2005
 • M. Gorynia, 'Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej', Difin, Warszawa 2007
 • M. Gorynia, 'Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw', PWE, Warszawa 2007
 • M. Gorynia, B. Jankowska, 'Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa', Difin, Warszawa 2008
 • M. Gorynia (editor), 'International business in transition', Difin, Warszawa 2009
 • M. Gorynia, E. Łaźniewska (redakcja naukowa), 'Kompendium wiedzy o konkurencyjności', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 • M. Gorynia, B. Jankowska (redakcja naukowa), 'Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw', Difin, Warszawa 2011
 • M. Gorynia, et. al., 'Investing in a Transition Economy. Motives and Modes of Foreign Direct Investment in Poland' w: The Changing Nature of Doing Business in Transition Economies, red. M. Marinov, S. Marinova, Palgrave Macmillan, 2011
 • M. Gorynia, et. al., 'Foreign Direct Investement in New EU Member States from Central and Eastern Europe: An Investment Development Path Perspective' w: Internationalization of Emerging Economies and Firms, red. M. Marinov, S. Marinova, Palgrave Macmillan, 2012
 • M. Gorynia, B. Jankowska (redakcja naukowa), ‘The Influence of Poland’s Accession to the EURO ZONE on the International Competitiveness and Internationalisation of Polish Companies’, Difin, Warszawa 2013
 • M. Gorynia, J. Nowak, P. Trąpczyński, R. Wolniak, 'Internationalization of Polish Firms via Foreign Direct Investment: A Multiple-Case-Study Approach', Palgrave Macmillan, 2013
 • M. Gorynia, et al., 'The internationalization of Polish firms - evidence from a qualitative study of FDI behaviour' w: Internationalization of Firms from Economies in Transition, red. Mai Thi Thanh Thai, Ekaterina Turkina, Edward Elgar Publishing, 2014

7. Główne nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną pt. 'Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja post-socjalistycznej gospodarki polskiej' - 1996 rok
 • Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt. 'Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia' - 1999 rok
 • Nagroda PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka za książkę pt. 'Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia' - 1999 rok
 • Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za książkę K. Fonfara, M. Gorynia (redakcja naukowa), E. Najlepszy, J. Schroeder pt. 'Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym' - 2001 rok
 • Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę M. Gorynia (redakcja naukowa), 'Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej' - 2003 rok
 • Nagroda Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk za redakcję naukową monografii-pracy zbiorowej pt. 'Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej' - 2004 rok
 • Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę M. Gorynia (redakcja naukowa), M. Bartosik-Purgat, B. Jankowska, R. Owczarzak pt. 'Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych' - 2006 rok
 • Nagroda indywidualna I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę pt. 'Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw' - 2008 rok
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego za książkę pt. 'Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw' - 2009 rok
 • Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne - 2009 rok
 • Nagroda indywidualna I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne - 2010 rok
 • Nagroda indywidualna I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne - 2011 rok
 • Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne - 2012 rok
 • Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę M. Gorynia i B. Jankowska (redakcja naukowa), M. Dzikowska, M. Pietrzykowski, P. Tarka pt. 'Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw' - 2012 rok
 • Nagroda Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w działalności proeksportowej – 2013 rok
 • Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne - 2013 rok
 • Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne - 2014 rok
 • Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne - 2015 rok
 • Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne - 2016 rok

8. Odznaczenia, medale, odznaki itp.:

 • Summa Cum Laude - 1980
 • Złota Odznaka im. Mikołaja Kopernika "PRIMUS INTER PARES" - 1980
 • Odznaka Honorowa Miasta Poznania - 1989
 • Srebrny Krzyż Zasługi - 2002
 • Srebrny Medal "Labor Omnia Vincit" - 2007
 • Medal XXX-lecia Restytucji Orderu św. Stanisława BM za "Działalność Charytatywną" - 2009
 • Statuetka Honorowego Hipolita i Godność "Lidera Pracy Organicznej" - 2011
 • Medal Pamiątkowy Wojewody Wielkopolskiego Ad Perpetuam Rei Memoriam - 2012
 • Medal "Zasłużony dla Eksportu" - 2014
 • Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej" - 2015
 • Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego" - 2016
 • Medal "Za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" - 2017

9. Nauczyciele:

 • prof. Henryk Wojciechowski
 • prof. Wiesław J. Otta

10. Zainteresowania pozanaukowe:

 • sport (pływanie, narty, siatkówka, bieganie)
 • fotografia
 • ogród