Biografia

Studia magisterskie ukończył w 1980 roku na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
(27 grudnia 2008 roku przemianowanej na Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu). Od początku kariery zawodowej nierozerwalnie związany
z Uczelnią, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego. Swoją drogę zawodową rozpoczął
w 1983 roku od asystentury w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
Po obronie doktoratu w 1985 roku awansował na stanowisko starszego asystenta, by rok później objąć stanowisko adiunkta w tymże instytucie.
Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych został w 1998 roku mianowany na stanowisko profesora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2000 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od 2003 roku zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

W latach 1999-2002 sprawował funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2002-2008, przez dwie kadencje, był Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
W latach 2008-2016 pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Odbył staże naukowe, wyjazdy konsultacyjne oraz pobyty studyjne w zagranicznych ośrodkach naukowych: na Uniwersytecie w Lyonie (Lyon III) we Francji (1987), w Buckinghamshire College of Higher Education oraz w Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii (1990, 1991-1992), na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Tuluzie we Francji (1991), w wyższych szkołach biznesu w Barcelonie i Lizbonie (1992), w Institut de Gestion des Enterprises w Rennes we Francji (1997) oraz na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze – (1997, 1998 i 1999).

Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Profesor Gorynia jest redaktorem naczelnym „Ekonomisty”, wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego „Gospodarki Narodowej”, Rady Programowej pisma ”Problemy Zarządzania” – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz komitetów redakcyjnych czasopism zagranicznych Journal of Transnational Management, International Journal of Institutional Governance.

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Academy of International Business, European International Business Academy, a także International Management Development Association.

Profesor Marian Gorynia pełni/pełnił różne funkcje zawodowe, honorowe i społeczne takie jak:

 • członek Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • Przewodniczący Kapituły „Medalu za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”,
 • członek Rady Naukowo-Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
 • przewodniczący Rady Teatru Muzycznego w Poznaniu,
 • członek Prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN,
 • wiceprzewodniczący Rady Doskonałości Naukowej,
 • członek Rady Akademickiego i Naukowego Poznania,
 • prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
 • członek korespondent PAN w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN,
 • członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN,
 • redaktor naczelny czasopisma „Ekonomista”,
 • członek European International Business Academy, Academy of International Business oraz International Management Development Association,
 • przewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o.,


Problematyka badawcza

 • konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 • strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym,
 • strategie inwestorów zagranicznych w Polsce,
 • ekspansja firm polskich na rynki międzynarodowe,
 • mezoekonomia,
 • polityka wspierania konkurencyjności.

KONTAKT

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
60-875 Poznań
Instytut Gospodarki Międzynarodowej
Collegium Altum, VI piętro, pok. 612 
tel. (061) 854-33-14, (061) 854-33-15

e-mail: m.gorynia@ue.poznan.pl