6.06.2024 r.

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Dnia 6.06.2024 r. odbyło się uroczyste zakończenie XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziałem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Gospodarzem spotkania był Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Tomasz Bardziłowski.

Laureatom podczas uroczystości wręczono nagrody w obecności Prezesa PTE prof. Mariana Goryni, Wiceprezesa PTE prof. Bogdana Ślusarza oraz Wiceprezes Fundacji GPW Aliny Bączar.

Laureatami 3 pierwszych miejsc zostali: Szymon Jackowski z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie, Szymon Sobiech z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie oraz Jan Baranowski z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej o OWE [TUTAJ],.
Informacja o OWE na stronie organizatora PTE [TUTAJ],.


07.06.2024 r.

Konferencja: Odkodowany Biznes – Odkodowany Samorząd

W dniu 05 czerwca 2024 r. odbyła się Konferencja: Odkodowany Biznes – Odkodowany Samorząd. Konferencja została zorganizowana przez Gminę Tarnowo Podgórne i Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców.

Prof. dr. hab. Marian Gorynia wygłosił prezentację na temat: „Ekonomia umiaru – utopia czy konieczność?”, gdzie przybliżył zagadnienia związane z gospodarką umiaru.

Więcej informacji: [TUTAJ]


04.06.2024 r.

XX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD EKONOMISTÓW

W dniach 02-05 czerwca 2024 r. odbył się XX Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów. W ramach wydarzenia odbyła się konferencja pod tytułem: „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska – Unia Europejska – Świat”. Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński.

Prof. dr. hab. Marian Gorynia był panelistą sesji plenarnej, gdzie wygłosił prezentację na temat: „Ekonomia umiaru – utopia czy konieczność?”. Prowadzącą sesję była prof. dr hab. Danuta Kopycińska (Uniwersytet Szczeciński).

Więcej informacji: [TUTAJ]


16.02.2022 r.

Uroczystość nadania tytułu
DOKTORA HONORIS CAUSA
Profesorowi dr hab. Bogusławowi Buszewskiemu

W dniu 22 maja odbyła się uroczystość nadania tytułu DOKTORA HONORIS CAUSA PROF. DR. HAB. BOGUSŁAWOWI BUSZEWSKIEMU wybitnemu specjaliście w dziedzinie chemii analitycznej i chemii środowiska w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości ze świata nauki, a także bliskich profesora Buszewskiego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również prof. dr hab. Marian Gorynia.

Wzmianka o uroczystości: [TUTAJ]
Życiorys prof. dr hab. Bogusława Buszewskiego [TUTAJ]


20.05.2024 r.

Konferencja „Postępowania awansowe w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praktyka organów I i II instancji”

W dniu 20 maja 2024 r. odbyła się Konferencja „Postępowania awansowe w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praktyka organów I i II instancji”, dotycząca tematyki awansów naukowych – w szczególności w aspekcie prawno-proceduralnym. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Rady Doskonałości Naukowej wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Prof. dr. hab. Marian Gorynia jako zastępca Przewodniczącego RDN wygłosił wystąpienie na temat przesłanek warunkujących nadanie tytułu profesora.

Więcej informacji: [TUTAJ]


29.04.2024 r.

Panel ekonomistów: Trampolina do sukcesu: członkostwo w UE jest motorem rozwoju gospodarki

Na łamach dziennika Parkiet ukazał się artykuł autorstwa Grzegorza Siemionczyka w ramach cyklu panelu ekonomistów.

Jak możemy przeczytać na początku artykułu: „Wśród ekonomistów nie widać entuzjastycznego nastawienia do wprowadzenia w Polsce euro. Ale też niewielu z nich podpisuje się pod tezą, że rezygnacja z własnej waluty obniżyłaby tempo rozwoju polskiej gospodarki. „

Prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, podkreśla w tym kontekście, że w bilansie kosztów i korzyści z przyjęcia euro trzeba uwzględnić także inne kwestie niż czysto gospodarcze. – Ważne są także względy polityczne i względy bezpieczeństwa narodowego, które w ciągu kilku ostatnich lat zyskują i z pewnością będą nadal zyskiwać na znaczeniu.

Więcej o artykule:
– Parkiet – PDF [pobierz]


10.05.2024 r.

20-lecie Terlan

W piątek 10 maja w Auli UAM w Poznaniu odbyła się uroczysta urodzinowa gala z okazji naszego 20lecia. Galę uświetniła orkiestra Filharmonii Poznańskiej, która wykonała koncert „Vivat Mozart”. Jednym z gości był prof. Marian Gorynia.

Więcej informacji: [TUTAJ]


10.05.2024 r.

International Conference Resilient and transforming Europe

W dniach 9-10 maja 2024 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja: Resilient and transforming Europe. Konferencja została zorganizowana w związku z 20. rocznicą przystąpienia Polski do UE. Była to okazja do spotkania naukowców i badaczy z dziedzin ekonomii, finansów, zarządzania i stosunków międzynarodowych do świętowania i dyskusji na temat najnowszych osiągnięć w gospodarce europejskiej.

Prof. Gorynia przewodniczył jednej z sesji podczas konferencji. Sesja dotyczyła takich zaganień jak: internacjonalizacja i konkurencyjność przedsiębiorstw i branż w czasach transformacji środowiskowej, technologicznej, geoekonomicznej i geopolitycznej.
Więcej o sesji pod tym linkiem.

Więcej informacji: [TUTAJ]


[Program konferencji]
07.05.2024 r.

Posiedzenie inauguracyjne Rady Programowej XI Kongresu Ekonomistów Polskich

W dniu 6 maja 2024 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej XI Kongresu Ekonomistów Polskich. Zadaniem Rady jest opracowanie głównych założeń merytorycznych najbliższego Kongresu, który planowany jest na początek grudnia 2025 r. Spotkanie prowadzili: prof. Marian Gorynia, prezes PTE, i prof. Marek Kośny, przewodniczący Rady Naukowej PTE, wspierani przez prof. Bogusława Fiedora, byłego przewodniczącego KNE PAN i Rady Naukowej PTE, oraz prof. Łukasza Hardta, wiceprezesa PTE.

Więcej informacji: [TUTAJ]


01.05.2024 r.

Raport: Identyfikacja luki cyfrowej oraz zagrożeń wynikających z wprowadzania technologii cyfrowych do przedsiębiorstw

Materiał przygotowany i opracowany przez zespół w składzie: prof. dr hab. Marian Gorynia, dr hab. Joanna Kuczewska, gen. broni (w st. spocz.) dr Andrzej Fałkowski, dr hab. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT w ramach prac grupy ds. Identyfikacji zagrożeń związanych z cyfryzacją Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Raport powstał w wyniku prac Think tanku powołanego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości. Dokonano w nim analizy zagadnień związanych z oceną konkurencyjności podmiotu w celu identyfikacji luki cyfrowej oraz zagrożeń wynikających z działań mających na celu “zasypanie” tej luki. Autorzy podkreślają, że proces transformacji cyfrowej wynika z globalnego trendu, związanego z wykorzystaniem nowych technologii oraz potrzeby udziału polskich przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach wartości. Obok niezaprzeczalnych korzyści z postępującej cyfryzacji, rozwój przedsiębiorstw musi uwzględniać również ryzyka zewnętrzne, takie jak kryzys pandemiczny COVID-19 czy rosnące zagrożenia związane ze światową sytuacją geopolityczną.

Celem raportu jest zwrócenie uwagi na potrzebę przemyślanego wprowadzania nowych technologii do przedsiębiorstw, uwzględniając nie tylko krótkoterminowe cele związane z efektywnością, ale również zagrożenia dla interesu publicznego i bezpieczeństwa narodowego. Autorzy kierują swoje rozważania zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstwa (MŚP), dla których cyfryzacja może stanowić duże wyzwanie.

Więcej o raporcie: [TUTAJ]

Raport: [pobierz]


29.04.2024 r.

Panel ekonomistów: Trampolina do sukcesu: członkostwo w UE jest motorem rozwoju gospodarki

Na łamach dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł autorstwa Grzegorza Siemionczyka w ramach cyklu panelu ekonomistów.

Jak możemy przeczytać na początku artykułu: „Od I kw. 2004 r., czyli czasu tuż sprzed „wielkiego rozszerzenia UE” o kraje Europy Środkowo-Wschodniej, do końca 2023 r. produkt krajowy brutto Polski realnie (w cenach stałych) zwiększył się ponad dwukrotnie. Poziom życia w Polsce, mierzony PKB na mieszkańca z uwzględnieniem różnic w sile nabywczej, podskoczył z niewiele ponad 40 proc. poziomu z sześciu zamożnych państw zachodniej Europy (Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, Luksemburg, Włochy) do blisko 80 proc. Ten raptowny rozwój był możliwy dzięki eksplozywnemu wzrostowi polskiego eksportu, do którego przyczynił się m.in. duży napływ inwestycji zagranicznych. Według obliczeń PKO BP, bazujących na danych Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, popyt zagraniczny na polskie towary i usługi od 2004 r. wykreował nad Wisłą 2,5 mln miejsc pracy. To oznaczało radykalną poprawę sytuacji gospodarstw domowych.”

W artykule znalazł się komentarz prof. Mariana Goryni, który odnosi się do poruszanego tematu: „Spotyka się badania, których wyniki wskazują, że zwłaszcza w pierwszych latach po faktycznej akcesji gospodarka polska być może rozwijałaby się jeszcze szybciej, nie przystępując do UE. W dłuższym okresie twierdzenie, że akcesja przyspieszyła wzrost gospodarki, nie budzi już jednak większych wątpliwości.”

Więcej o artykule:
– Rzeczpospolita – PDF [pobierz]


19.04.2024 r.

Panel ekonomistów: Większe dotacje nie uzdrowią unijnego rolnictwa

Na łamach dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł autorstwa Grzegorza Siemionczyka w ramach cyklu panelu ekonomistów.

Jak możemy przeczytać na początku artykułu: „Zwiększenie nakładów na Wspólną Politykę Rolną nie jest właściwą drogą do zakończenia protestów rolników. Warto jednak zmienić strukturę wydatków – mówią ekonomiści.”

W artykule znalazł się komentarz prof. Mariana Goryni, który odnosi się do poruszanego tematu: „EZŁ zawiera część rozwiązań, które obniżają efektywność produkcji rolnej w imię racji środowiskowych. Obniżka efektywności oznacza, że utrzymanie cen żywności na stałym poziomie jest niemożliwe.”

Więcej o artykule:
– Rzeczpospolita – PDF [pobierz]


22.03.2024 r.

Spotkanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariuszem Wieczorkiem

W dniu 22 marca 2024 r. odbyło się spotkanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariuszem Wieczorkiem. Przedstawiciele konsorcjum organizacji m.in. Warszawski Instytut Bankowości prowadzących Rok Edukacji Ekonomicznej spotykają się z ministrem w sprawie realizacji działań wpisanych w agendę REE.


21.03.2024 r.

Gala Roku Edukacji Ekonomicznej

W dniu 21 marca 2024 r. odbył się Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.
Oprócz tego podczas konferencji odbyło się wydarzenie towarzyszące Gala Roku Edukacji Ekonomicznej w Reducie Banku Polskiego w Warszawie. Na uroczystej Gali Roku Edukacji Ekonomicznej nominacje do Kapituły nagrody za zasługi na rzecz Edukacji Ekonomicznej otrzymali: prof. Marian Gorynia oraz prof. Elżbieta Mączyńska.

Więcej o wydarzeniu oraz program dostępny na stronie organizatora: [TUTAJ]
Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 [TUTAJ],
Wpis na stronie PTE [TUTAJ],


21.03.2024 r.

Posiedzenie Komitetu Nauk Ekonomicznych w Warszawie

W dniu 21 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Ekonomicznych w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na przewodniczącą Komitetu wybrano prof. Marzennę Weresę z SGH.


18.03.2024 r.

Konferencja Rady Doskonałości Naukowej na UAM

W dniu 18 marca 2024 r. w Collegium Minus odbyła się konferencja pt. „Postępowania awansowe w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praktyka organów I i II instancji”. Organizatorami konferencji byli: Rada Doskonałości Naukowej oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na konferencji poruszono wiele tematów m.in. z zakresu procedur prawnych, które poprowadzili: profesor Bronisław Sitek, przewodniczący RDN, jego zastępcy – profesor Grzegorz Węgrzyn, profesor Marian Gorynia, dr Jerzy Deneke, dyrektor Biura Rady oraz Artur Woźniak, kierownik Działu Prawnego i Rozwoju Kadr Naukowych Biura RDN.

Więcej o wydarzeniu oraz program dostępny na stronie organizatora: [TUTAJ]
Nagranie transmisji z konferencji [TUTAJ],
Wpis na stronie uniwersyteckie.pl [TUTAJ],


12.02.2024 r.

Audycja radiowa w Polskim Radiu Białystok

Prof. Marian Gorynia był gościem audycji w Polskim Radiu Białystok nagranej po Jubileuszu PTE w Białymstoku. Audycja o tytule „Prognozy ekonomiczne” traktowała gospodarce i kwestiach ekonomicznych w kraju i na świecie.

Cały podcast można posłuchać [TUTAJ] lub na stronie internetowej radia [TUTAJ].


12.02.2024 r.

Komentarz prof. Goryni na łamach artykułu: W ciągu 22 lat siła nabywcza naszych pensji wzrosła o 100% – Obserwator Gospodarczy

Na łamach portalu obserwatorgospodarczy.pl ukazał się artykuł autorstwa D. Błaszkiewicza p.t.: W ciągu 22 lat siła nabywcza naszych pensji wzrosła o 100%.

Jak piszę autor we wstępie: Kiedy Polska rozwijała się najszybciej? Postanowiliśmy sprawdzić podstawowe wskaźniki dla III RP. Wnioski mogą zaskoczyć

Opinię na temat rozwoju Polski po transformacji ustrojowej wyraził prof. Gorynia:

Przytoczony wyżej fragment dostępny [TUTAJ]

Cała treść artykułu dostępna [TUTAJ]


10.02.2024 r.

Wypowiedź prof. Goryni dla portalu dlahandlu.pl

Według raportu Komisji Europejskiej wiedza finansowa Polaków jest na 6. miejscu w Europie od końca.
– Popełniamy często błąd automatycznej projekcji dzisiejszej sytuacji na przyszłość, w średnim czy nawet długim okresie – lat 5, 10 i więcej. Nieźle zarabiamy, jesteśmy zdrowi, konsumujemy i wpadamy w pułapkę myślenia, że zawsze tak będzie – ocenia w rozmowie z portalem DlaHandlu.pl prof. dr hab. Marian Gorynia, prezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wypowiedź dostepna [TUTAJ].


26.01.2024 r.

Specjalna Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Zmiany geopolityczne i ich implikacje dla rozwoju gospodarczego”

W dniach 29-30.01.2024 r. odbyła się Specjalna Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Zmiany geopolityczne i ich implikacje dla rozwoju gospodarczego” organizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego. Patronami konferencji byli: Narodowy Bank Polski, SELENA, mBank oraz Związek Banków Polskich.

Podczas tego dwudniowego wydarzenia spotkało się wielu przedstawicieli świata nauki i nie tylko. Wydarzeniu towarzyszyły dwie dedykowane publikacje książkowe, laureaci Nagrody Nobla, 57 uczonych i ekspertów, m. in. z USA, Chin, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Rosji i Węgier oraz wybitne osobistości nauk społecznych z czołowych ośrodków naukowych i analitycznych w Polsce.
Podczas spotkania prof. Gorynia był moderatorem jednej z sesji. Prowadził on sesję nt. Równowaga gospodarcza i ekonomia umiaru. Wśród dyskutantów tej sesji znaleźli się: Sergiej Druczin – TIGER, Akademia Leona Koźmińskiego, prof. Ewa Okoń-Horodyńska – Uniwersytet Jagielloński, dr hab. Roman Sobiecki – prorektor Szkoły Głównej Handlowej, dr Paweł Wojciechowski – Minister Finansów 2006; Wiceminister Spraw Zagranicznych 2009-2010; stały przedstawiciel RP przy OECD 2010–2014, prof. Jerzy Żyżyński – Uniwersytet Warszawski; członek Rady Polityki Pieniężnej 2016-2022 oraz prof. Grzegorz W. Kołodko.

Więcej o wydarzeniu oraz program dostępny na stronie organizatora: [TUTAJ]
Nagranie transmisji z pierwszego dnia [TUTAJ],
Nagranie transmisji z drugiego dnia [TUTAJ],
Publikacja (rozdział prof. Goryni) towarzysząca wydarzaniu [TUTAJ],


26.01.2024 r.

Jubileusz 60-lecia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Białymstoku

W dniu 26.01.2024 r. odbył się Jubileusz 60-lecia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Białymstoku w ramach XXV Podlaskiego Forum Ekonomistów odbywającego się pod hasłem „Ekonomiści dla regionu”.

Podczas spotkania prof. Gorynia wygłosił prezentację na temat: „Silne i słabe strony ekonomii umiaru”.


Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu oraz program seminarium dostępny na stronie organizatora: [TUTAJ]
i [TUTAJ],
Portal Dzień Dobry Białystok [TUTAJ],


15.01.2024 r.

Seminarium naukowe pt. „Ewolucja Nauk Ekonomicznych”

W dniu 15.01.2024 r. odbyło się seminarium naukowe z cyklu „Ewolucja Nauk Ekonomicznych” organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Seminarium zostało realizowane w ramach projektu pt. „Ewolucja nauk ekonomicznych II – ekonomia a pandemia COVID-19: potrzeba bieżących dostosowań czy zmiany paradygmatu?”, dofinansowanego przez Fundację Empiria i Wiedza.

Podczas spotkania prof. Gorynia wygłosił prezentację na temat: „Ewolucja nauk ekonomicznych (promocja wydania książki ENE II)”.


Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu oraz program seminarium dostępny na stronie organizatora: [TUTAJ],
Nagranie seminarium: [TUTAJ],


15.01.2024 r.

Prof. Marian Gorynia na Seminarium Naukowym Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznański

W dniu 15 stycznia 2024 r. odbyło się Seminarium Naukowe WIZ na Politechnice Poznańskiej.

Wykład na temat ewolucji tożsamości nauk ekonomicznych wygłosił prof. Marian Gorynia prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wiceprzewodniczący Rady Doskonałości Naukowej.
Prezentac ja z wykładu p.t.: „Ewolucja tożsamości nauk ekonomicznych a klasyfikacja nauki” możesz zobaczyć [TUTAJ]

Więcej informacji [TUTAJ]


11.01.2024 r.

Prof. Marian Gorynia podczas inauguracji Roku Edukacji Ekonomicznej 2024

W dniu 11 stycznia 2024 r. zainaugurowano w Senacie RP obchody Roku Edukacji Ekonomicznej, ustanowione przez Senat uchwałą z 7 września 2023 r. W uroczystości wzięli udział m.in. Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska i senatorowie, minister ds. społeczeństwa obywatelskiego, przedstawiciele: resortów nauki i edukacji, Komitetu Organizacyjnego, a także Komitetu Honorowego Roku Edukacji Ekonomicznej, Warszawskiego Instytutu Bankowości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Związku Harcerstwa Polskiego, organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego.

Prof. Marian Gorynia wziął udział w wydarzeniu jako prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

W 2024 roku obchodzimy rocznice:
100-lecia reform gospodarczych Władysława Grabskiego;
100-lecia powstania polskiego złotego;
100-lecia powstania Banku Polskiego;
100-lecia powstania Banku Gospodarstwa Krajowego;
100-lecia wydania „Bankructwa Małego Dżeka” książki Janusza Korczaka – powieści, która stała się pierwszym przewodnikiem przedsiębiorczości.
Dla podkreślenia rangi i symbolicznego wymiaru inicjatywy, jako pięć największych organizacji skupionych wokół edukacji ekonomicznej zawarto porozumienie na jej rzecz, zobowiązując się tym samym do skoordynowanej współpracy na rzecz wspierania idei i misji edukacji ekonomicznej.
Sygnatariuszami porozumienia są:
WIB – Warszawski Instytut Bankowości
PTE – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego
Fundacja GPW – Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych
FMP – Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Więcej informacji:
– Konferencja prasowa przed konferencją inaugurującą obchody Roku Edukacji Ekonomicznej [TUTAJ]
– Inauguracja Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 [TUTAJ]
– Relacja z inauguracji [TUTAJ]
– Informacja prasowa o REE 2024 [TUTAJ]
– REE 2024 Spot Dzieciaki 7 FHD [TUTAJ]
– REE Spot 11 stycznia 2024 VIP z Senatem 3 2 FHD AIS [TUTAJ]
– Informacja o wydarzeniu na stronie PTE [TUTAJ]
– Informacja o wydarzeniu na stronie gov.pl [TUTAJ]
– Wywiad prof. Goryni dla ISBnews.TV [TUTAJ]
– Nagranie z konferencji prasowej [TUTAJ]


10.01.2024 r.

Prof. Marian Gorynia ponownie wybrany na zastępcę przewodniczącego RDN

8 stycznia 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Rady Doskonałości Naukowej w nowej kadencji na lata 2024-2027. W spotkaniu wziął udział Minister Nauki Dariusz Wieczorek. Przewodniczącym RDN został prof. dr hab. Bronisław Sitek. Profesor Marian Gorynia został ponownie wybrany na zastępcę przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027.
Rada Doskonałości Naukowej jest organem państwowym powołanym na mocy ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jej zadaniem jest dbanie o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

Więcej: [TUTAJ]


21.12.2023 r.

Spotkanie w Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

W czwartek 21 grudnia spotkaliśmy się w Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, aby podsumować mijający Stary Rok 2023. Była także okazja do złożenia sobie życzeń na Święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok 2024. Bardzo cieszymy się z tego, że Rok 2024 został ogłoszony przez Senat RP Rokiem Edukacji Ekonomicznej.


21.12.2023 r.

Spotkanie Prezydium Rady Doskonałości Naukowej

21 grudnia odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Prezydium Rady Doskonałości Naukowej.
Była okazja do podsumowań oraz do składania życzeń świątecznych i noworocznych. Wszystkim członkom RDN jeszcze raz dziękuję za wykonaną wielką pracę i za świetną współpracę – bez tej ostatniej nie osiągnęlibyśmy nic.


21.12.2023 r.

Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką i inżynierską oraz Konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

W dniu 20.12.2023 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. dr hab. Marian Gorynia, wziął udział w uroczystości wręczenia nagród w XXVIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w latach akademickich 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 pod patronatem firmy Grant Thornton oraz XXVIII edycji Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i inżynierską obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w latach akademickich 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 pod patronatem firmy Biofarm Sp. z o.o.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od lat wspiera konkursy na najlepsze prace licencjackie i inżynierskie oraz magisterskie organizowane przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


20.12.2023 r.

Spotkanie Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej

Wiem, że u wszystkich dużo się teraz dzieje. Ale to nie znaczy, że nie może się dziać jeszcze więcej. Świąteczno-Noworoczne spotkanie naszej Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej zainspirowało mnie do złożenia życzeń wszystkim moim znajomym. Dla Was i Waszych bliskich dobrych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku 2024.


18.12.2023 r.

49th Conference of the European International Business Academy – 49th EIBA

W dniach 15-17 grudnia odbył się 49th Conference of the European International Business Academy w Lizbonie, Portugalia. Gospodarzami wydarzenia byli ISEG Lisbon School of Economics & Management of University of Lisbon.

Tematem przewodnim konferencji było: „The Changing Global Power Balance: Challenges for European Firms” [Zmieniający się globalny bilans mocy: Wyzwania dla firm europejskich]. Tegoroczna edycja konferencji była okazją do zbadania w jaki sposób ostatnie warunki (np. pandemia Covid-19, wojna na Ukrainie, zablokowanie Kanału Sueskiego, narastająca konfrontacja USA-Chiny) wpłynęły na biznes międzynarodowy i dziedziny pokrewne. Łącząc wiedzę z zakresu badań nad biznesem międzynarodowym z innymi naukami społecznymi, celem tej konferencji jest dyskusja na temat tego, a także omówienie pojawiających się nowych możliwości i wyzwań dla europejskich firm.

Prof. Marian Gorynia wziął udział w wydarzeniu jako jeden z przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W czasie konferencji uczestnicy usłyszeli wykład zespołu w składzie: prof. Marian Gorynia, prof. Jan Nowak, prof. Piotr Trąpczyński oraz prof. Radosław Wolniak pt. KEY FACTORS IN THE EVOLUTION OF POLAND’S INVESTMENT DEVELOPMENT PATH. Prezentacja dostępna: [TUTAJ]

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ]


11.12.2023 r.

20th World Congress of IEA

W dniach 11-15 grudnia odbył się 20th World Congress of IEA w Medellin, Colombia. Gospodarzami wydarzenia byli International Economic Association (IEA) oraz Universidad EAFIT Colombia.

Tematem przewodnim Kongresu było: “World Economy at a Turning Point? Conflict, Fragmentation, and Divergence” [Gospodarka światowa w punkcie zwrotnym? Konflikt, fragmentacja i rozbieżność]. Podczas spotkania odbyły się prezentacje czołowych ekonomistów z całego świata. W ramach niezależnych i równoległych sesji zostało zaprezentowanych ponad 400 artykułów. Odbył się także szereg sesji o charakterze politycznym z udziałem przedstawicieli rządów.

Prof. Marian Gorynia wziął udział w Kongresie jako jeden z przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ]


06.12.2023 r.

Otwarta Wszechnica Ekonomiczna „Erga Omnes” – spotkanie z cyklu „Absolwenci i ich profesorowie”

W dniu 6.12.2023 r. odbyło się spotkanie wspólnie zorganizowane przez Otwartą Wszechnicę Ekonomiczną „Erga Omnes” we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów UEP z cyklu „Absolwenci i ich profesorowie”. Bezpośrednim powodem wydarzenia było nadanie prof. dr hab. Marianowi Goryni tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Podczas spotkania goście mogli posłuchać skróconej wersji wykładu prof. Goryni: „Przedsiębiorstwa międzynarodowe jako siły napędowe efektywności i globalizacji – przyjaciele czy wrogowie?”

Prezentacja dostępna [TUTAJ]

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ]


28.11.2023 r.

Konferencja SGH: Horyzonty polskiego rynku venture capital: wyzwania dla funduszy, startupów i ekosystemu innowacji

W dniach 27-28 listopada odbyła się konferencja organizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Fundację Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH oraz Politechnikę Warszawską p.t. „Horyzonty polskiego rynku venture capital: wyzwania dla funduszy, start-upów i ekosystemu innowacji”.
Konferencja miała charakter gospodarczo-akademicki (4 sesje plenarne), z głównym akcentem położonym na praktyczne spojrzenie na rynek VC, z udziałem zarówno naukowców zajmujących się badaniem tego obszaru, jak i przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji finansowych i rządowych. Szczególnym wydarzeniem była dodatkowa sesja, w ramach której zostały zaprezentowane projekty start-upów poszukujące finansowania, w tym pochodzące ze środowiska Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Politechniki Warszawskiej.

Podczas wydarzenia odbyło się wręczenie nagrody Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie. Decyzją Kapituły Konkursu przyznano prof. Marianowi Goryni nagrodę za monografię „Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym. Aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie”. Serdecznie dziękuje za wyróżnienie.

Więcej o wydarzeniu: LINK
Prezentacja prof. Goryni: LINK
Książka prof. Goryni – „Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym: Aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie”: LINK
Książka prof. Goryni – „Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym: Aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie” dostępna do kupienia: TUTAJ
[Księgarnia PWN eBook]
[Księgarnia PWN Książka]
[Nagroda za książkę]


23.11.2023 r.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Marianowi Goryni

Rektor i Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Marianowi Goryni. Uroczystość odbyła się 23 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Audytoryjnej im. prof. Stanisławy Bartosiewicz, Centrum Kształcenia Ustawicznego UEW.

Prof. Gorynia miał zaszczyt wygłosić prezentację podczas uroczystości. Wykład p.t.: „Przedsiębiorstwa międzynarodowe jako siły napędowe efektywności i globalizacji – przyjaciele czy wrogowie?” jest dostępny [TUTAJ]
Z tej okazji wydano również książkę przybliżającą sylwetkę profesora oraz jego dotychczasowe osiągnięcia. Książka jest dostępna [TUTAJ]

Wzmianki o uroczystości:
UEP LINK
UEW LINK oraz LINK
Portal doba.pl LINK
TV Echo24 LINK


6.11.2023 r.

KUJAWSKO-POMORSKIE FORUM INNOWACJI, NAUKI, BIZNESU I SAMORZĄDU – FINBiS 2023

W dniach 5-7.11.2023 odbyło się Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu. Organizatorem wydarzenia było Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. we współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Wydarzenie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Było to wydarzenie o charakterze naukowo-technologicznym poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj i region w oparciu o inteligentne specjalizacje. Tematyka tegorocznej edycji to wpływ środowiska i żywności na zdrowie człowieka, szeroko pojęty system edukacji oraz transformacja cybernetyczna i energetyczna przedsiębiorstw sektora MŚP. W ramach przedsięwzięcia przewidziano panele dyskusyjne, spotkania dedykowane kluczowym dla rozwoju regionu i kraju specjalizacjom, promujące współpracę między nauką a biznesem z uwzględnieniem wsparcia administracji samorządowej.

Jednym z prelegentów był prof. Gorynia, który wygłosił prezentację na temat: „Nowy Ład na Starym Kontynencie”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ]


26.10.2023 r.

Uroczystość wręczenia Stypendium Miasta Poznania

W dniu 26.10.2023 r. odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Miasta Poznania w ramach XVI edycji programu stypendialnego dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy decydują się podjąć naukę na poznańskich uczelniach. W tym roku wyróżnionych zostało niemal 30 osób. Otrzymają oni comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości do 1 600 zł. W tym roku akademickim stypendium otrzymało 27 osób. Tym samym grono stypendystek i stypendystów ze wszystkich edycji (od 2008 r.) zwiększyło się do 448 osób.
Miasto oferuje wszystkim wyróżnionym comiesięczne stypendia w wysokości 1.600 zł dla laureatek/laureatów olimpiad i 1.300 zł dla finalistek/finalistów. Będą wypłacane przez jeden rok akademicki, od października do czerwca.

Nagrodzonym pogratulowali Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania. Studentów i studentki powitał również prof. Andrzej Legocki, przewodniczący Rady Akademickiego i Naukowego Poznania, która opiniowała wnioski stypendialne. Wśród gości zasiedli także naukowcy oraz ludzie biznesu, a wśród nich prof. Marian Gorynia, będący także członkiem Rady Akademickiego i Naukowego Poznania.

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ]


26.10.2023 r.

Seminarium interdyscyplinarne: Paradygmat ewolucji w naukach społecznych

W dniu 26.10.2023 r. odbyło się seminarium online w ramach cyklu: Seminarium interdyscyplinarne: Paradygmat ewolucji w naukach społecznych.
Prowadzącym seminarium był prof. Marian Gorynia, który przedstawił wykład na temat: „Ekonomia umiaru imperatyw czy wybór?”.
Seminarium interdyscyplinarne poznańskiego środowiska akademickiego jest inicjatywą naukową powstałą w wyniku projektu realizowanego wspólnie przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Seminaria nasze mają charakter otwarty.

Prezentacja dostępna [TUTAJ]

Więcej o seminariach [TUTAJ]
Nagranie w wystąpienia prof. Goryni [TUTAJ]


23.10.2023 r.

 Posiedzenie Komisji Nauk Ekonomicznych PTPN

W dniu 23.10.2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Nauk Ekonomicznych w czasie spotkania uczestnicy usłyszeli wykład profesora Piotra Banaszyka i profesora Mariana Gorynii pt. Wyzwania nowego sposobu myślenia w naukach ekonomicznych.

Prezentacja Banaszyk P., Gorynia M., Wyzwania nowego sposobu myślenia w naukach ekonomicznych dostępna [TUTAJ] oraz prezentacja Yoji Koyama, Professor Emeritus at Niigata University, Transformation of Post-socialist Countries in Central and Eastern Europe dostępna [TUTAJ]


27.09.2023 r.

 Uroczystość 50-lecia działalności naukowej prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego

W dniu 27.09.2023 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się uroczystość 50-lecia działalności naukowej prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego połączona z seminarium „Ludzie Ziemi”

W uroczystości uczestniczyli wybitni ekonomiści, z kilkunastu ośrodków akademickich w Polsce, nawiązując do twórczości Jubilata, dyskutowali o ziemi jako osobliwym czynniku produkcji, kwestii agrarnej i agroekonomii. Jubilat to wybitny makroekonomista i ekonomista rolny, autor 680 pozycji naukowych, 85 opinii i ekspertyz oraz 81 recenzji wydawniczych.

Uczestnikami panelu dyskusyjnego „Ekonomia czynnika ziemi” m.in. byli: prof. dr hab. B. Fiedor, prof. dr hab. W. Poczta, prof. dr hab. M. Gorynia, prof. dr hab. H. Runowski, prof. dr hab. B. Czyżewski. W imieniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego gratulacje Jubilatowi złożył prof. dr hab. Marian Gorynia, prezes PTE, który także napisł następujący rozdział do tej jubileuszowej monografii.

Publikacja: Marian Gorynia (2023), OD PANDEMII COVID-19 DO WOJNY ROSYJSKO-UKRAIŃSKIEJ – CO DALEJ?, w: A. Grzelak, P. Kułyk, A. Matuszczak (red.), Ludzie ziemi. Książka Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Czyżewskiemu, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego [TUTAJ]


19.09.2023 r.

Konferencja NBP: Growth Perspectives in Times of Technological Changes and Booming AI

W dniu 15 września 2023 r. odbyła się 5 Konferencja Narodowego Banku Polskiego oraz Magyar Nemzeti Bank w cooperacji z Official Monetary and Financial Institutions Forum.

Węgierscy i polscy urzędnicy wysokiego szczebla banku centralnego oraz czołowi eksperci ekonomiczni i finansowi z regionu zebrali się, aby omówić perspektywy wzrostu w czasach zmian technologicznych i dynamicznie rozwijającej się sztucznej inteligencji. Konferencję otworzyli Pierwsza Zastępca Prezesa NBP Marta Kightley i Zastępca Prezesa MNB Barnabás Virág. Podkreślili, że nasz region stoi przed niezwykłymi wyzwaniami gospodarczymi i geopolitycznymi. Jednakże dzięki skoordynowanym i dobrze ukierunkowanym środkom skupiającym się na rozpowszechnianiu nowych technologii i zwiększaniu konkurencyjności pomyślna konwergencja gospodarcza będzie mogła być kontynuowana w latach 20. XXI wieku, epoce charakteryzującej się zagrożeniami.
Cykliczna konferencja jest efektem ciągłej współpracy polskich i węgierskich banków centralnych. Wspólna konferencja miała na celu podjęcie niektórych z najtrudniejszych zagadnień gospodarczych naszych czasów.

Wśród zaproszonych gości był prof. Marian Gorynia.

Więcej o wydarzeniu: [TUTAJ]
Program konferencji: [TUTAJ]


19.09.2023 r.

2nd International Conference on Quality and Management Sciences 2023
(2nd ICQMSc 2023)

W dniach 13-15 września 2023 r. odbyła się konferencja: 2nd International Conference on Quality and Management Sciences organizowana przez Instytut Nauk o Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Tematyka konferencji skupiała się na aktualnych osiągnięciach we wszystkich obszarach nauk o jakości, towarach i zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w zrównoważonym rozwoju. Zwrócono uwagę na innowacje, jakość procesów, produkty spożywcze i nieżywnościowe oraz opakowania w ujęciu multidyscyplinarnym, uwzględniającym kwestie zarządcze, technologiczne, konsumenckie i środowiskowe. Wydarzenie było doskonałą okazją do prezentacji wyników badań oraz forum wymiany wiedzy i myśli naukowej na styku nauk społecznych i przyrodniczych.

Podczas konferencji prof. Gorynia wygłosił prezentację na temat: „Ewoluująca tożsamość nauk ekonomicznych – problemy klasyfikacyjne”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o konferencji: [TUTAJ]


6.09.2023 r.

XXXII Forum Ekonomiczne

Forum Ekonomiczne jest jedną w największych konferencji w dziedzinie polityczno-gospodarczej w Europie. Podczas tegorocznej edycji dyskutowano m.in. o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, innowacjach itp. W programie Forum znalazło się blisko 470 wydarzeń towarzyszących. Wśród uczestników znaleźli się liderzy polityki, gospodarki, samorządu, wybitni przedstawiciele nauki i kultury.

Podczas Forum prof. Marian Gorynia był panelistą w dyskusji na temat „Nowy Ład na Starym Kontynencie”. Dyskusję moderowała Pani Profesor Ewa-Okoń Horodyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w panelu uczestniczyli:
– Prezes Krzysztof Kopeć – Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków,
– Prof. Dariusz Rosati, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– Dr Mateusz Szczurek, Główny Ekonomista dla krajów UE,
– Pan Marek Moczulski właściciel firmy DG Marek Moczulski.

Podczas konferencji premierowo opublikowano Raport SGH i Forum Ekonomicznego. Publikacja skierowana jest do Liderów Biznesu, decydentów oraz przedstawicieli administracji publicznej. Został opracowany przez ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej. Więcej informacji o raporcie pod adresem: https://www.forum-ekonomiczne.pl/co-zawiera-raport-sgh-i-forum-ekonomicznego-2023/

Strona Forum Ekonomicznego: [TUTAJ]
Szczegółowy program wydarzenia: [TUTAJ]


6.09.2023 r.

Panel ekonomistów: Czy podatek od wartości mieszkań jest wart uwagi

Na łamach dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł autorstwa Grzegorza Siemionczyka w ramach cyklu panelu ekonomistów.

Jak możemy przeczytać na początku artykułu: „Podatek katastralny sprawiłby, że nieruchomości przestałyby uchodzić za instrument inwestycyjny – twierdzą zwolennicy tego rozwiązania. Nie jest to jednak pewne i niekoniecznie jest pożądane.”

W artykule znalazł się komentarz prof. Mariana Goryni, który odnosi się do poruszanego tematu: „Podatek katastralny ograniczyłby prawdopodobnie popyt na mieszkania, co mogłoby prowadzić (ceteris paribus) do zahamowania wzrostu cen nieruchomości. Ale nie musi się tak stać. Zwłaszcza w przypadku mieszkań kupowanych z myślą o wynajmie można sobie wyobrazić „przeniesienie” podatku na czynsze za wynajem. Wtedy wpływ podatku katastralnego na ogólną dostępność mieszkań (a o to przecież chyba chodzi) nie będzie pozytywny.”

Więcej o artykule:
– Rzeczpospolita – PDF [pobierz]


28.07.2023 r.

Panel ekonomistów: Zróżnicowane minimum dobre tylko w teorii

Na łamach dzienników Rzeczpospolita oraz Parkiet ukazał się artykuł autorstwa Grzegorza Siemionczyka w ramach cyklu panelu ekonomistów.

Jak możemy przeczytać na początku artykułu: „W 2024 r. płaca minimalna znajdzie się prawdopodobnie blisko przeciętnego wynagrodzenia w niektórych regionach i branżach. Jednak dopasować minimum do lokalnych warunków byłoby trudno.”

W artykule znalazł się komentarz prof. Mariana Goryni, który odnosi się do poruszanego tematu podwyżki płacy minimalnej: „Zasadniczo jestem zwolennikiem regionalizacji płacy minimalnej, ale należy widzieć także potencjalne konsekwencje negatywne tego rozwiązania. Jeśli płaca minimalna byłaby definiowana przez miejsce zatrudnienia, to może to doprowadzić do odpływu pracowników z regionów mniej rozwiniętych do regionów z wyższą płacą minimalną, a to z kolei będzie powodować pogłębianie się różnic rozwojowych pomiędzy regionami.”

Więcej o artykule:
– Rzeczpospolita – PDF [pobierz]
– Parkiet – PDF [pobierz]


19.07.2023 r.

Panel ekonomistów: Nie warto sztywno wiązać płacy minimalnej ze średnią

Na łamach dzienników Rzeczpospolita oraz Parkiet ukazał się artykuł autorstwa Grzegorza Siemionczyka w ramach cyklu panelu ekonomistów.

Jak możemy przeczytać na początku artykułu: „Kontrowersje, które co roku towarzyszą podwyżkom płacy minimalnej, sugerują, że mechanizm jej ustalania można poprawić. Jedna z propozycji, która cieszy się poparciem części pracodawców, jest krytycznie oceniana przez większość ekonomistów.”

W artykule znalazł się komentarz prof. Mariana Goryni, który odnosi się do poruszanego tematu podwyżki płacy minimalnej: „Nie uważam, by tego rodzaju automat był rozwiązaniem rozsądnym. Zmiany płacy minimalnej muszą iść w parze ze zmianami wydajności, inaczej utracimy przewagi w zakresie konkurencyjności na poziomie międzynarodowym. Jedną z konsekwencji będzie np. zahamowanie rozwoju eksportu, następstwa w zakresie wysokości kursu walutowego, przepływów zagranicznych inwestycji bezpośrednich itp.”
W ocenie większości ekonomistów te wady przeważają nad zaletami. Z tezą, że „płaca minimalna powinna być ustalona na 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej” zgodziło się niespełna 29 proc. spośród 31 uczestników naszej sondy. Przeciwnego zdania było ponad 57 proc. z nich.

Więcej o artykule:
– Rzeczpospolita – PDF [pobierz]
– Parkiet – PDF [pobierz]


6.07.2023 r.

AIB 2023 Conference

W dniach 5-6 lipca 2023 r. w Szkole Głownej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja naukowa AIB 2023 Conference.

Prof. Marian Gorynia był panelistą sesji 1.2.5. pod tytułem: „The Challenges and Opportunities for Investments by Post-Transition Country Firms in Advanced Economies: The Case of CEE Firms Operating in Western European Markets (Session# 230923)”, która dotyczyła zagadnienia wyzwań i możliwości inwestycyjnych firm z krajów po okresie przejściowym.
Później prof. Gorynia był uczestnikiem panelu 1.4.8. pod tytułem: „The Interplay between Environment, Resources and Firm Behavior”, gdzie wygłosił prezentację p.t.: „Export Resilience, Firm Capabilities, Prior Export Commitment and Environmental Hostility – The Case of Posttransition Country Firms in the Context of the COVID-19 Pandemic” (wraz ze współautorami: P. Trąpczyński, J. Nowak, R. Wolniak).
Następnie prof. Gorynia został osobą prowadzącą sesję 2.1.8. pod tytułem: „Sanction, Divestment and Resilience” dotycząca kwestii sankcji, zbycia oraz odporności na obecne zjawiska gospodarcze.

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ] oraz [TUTAJ]

Program konferencji dostępny [TUTAJ]


Nowość na księgarskich półkach

Prezentowane w tej książce teksty powstawały od końca 2020 do początku 2023 roku, w zasadzie w sposób spontaniczny, jako reakcja na kolejne wydarzenia, których natura była taka, że nie dawało się ich przewidzieć. Nie było więc jakiegoś szczególnego zamysłu, planu, który poprzedzałby podejmowanie kolejnych zagadnień stanowiących przedmiot uwagi w tej publikacji. Najpierw były to teksty tworzone w odpowiedzi na wyłaniające się kolejne aspekty pandemii COVID-19, potem pojawiły się analizy różnych aspektów wojny rosyjsko-ukraińskiej, aż wreszcie zrodziła się refleksja bardziej ogólna, którą dobrze ujmuje hasło „przesilenie cywilizacyjne”. To określenie ma oznaczać specyficzny moment w rozwoju cywilizacji, swego rodzaju rozdroże, gdzie spotykają się różne odmiany symbolicznych łabędzi – te czarne, których nie potrafiliśmy w większości przewidzieć (pandemia, wojna), ale też te białe i szare, które mogą symbolizować kumulujące się w rozwoju cywilizacji problemy, takie jak kwestie klimatyczne, problemy nierówności ekonomicznych czy wyzwania demograficzne.

Publikacja dostępna [TUTAJ].

Więcej informacji na temat książki znajdziesz [TUTAJ].

28.06.2023 r.

Debata Ekspertów Fundacji Rektorów Polskich

W dniu 28 czerwca 2023 r. odbyła się Debata Ekspertów zorganizowana przez Prezesa Fundacji Rektorów Polskich oraz Lidera KRASP-FRP kadencji 2020-2024. Debata miała charakter zamkniętych obrad.

Celem spotkania było wniesienie wkładu eksperckiego w opracowanie wariantowych scenariuszy o charakterze prognostycznym. Wyniki debaty zostaną przedstawione rektorom-członkom KRASP oraz zainteresowanym ekspertom w formie Raportu Końcowego.

Obrady zostały podzielone wg paneli tematycznych. Prof. Marian Gorynia wziął udział w obradach w Panelu II dot. prognozy szkolnictwa wyższego jako ekspert w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauk ekonomicznych z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


27.06.2023 r.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W TEORIACH EKONOMICZNYCH”

W dniach 26-27 czerwca 2023 r. na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Białostockiego odbyła się konferencja naukowa z cyklu: Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych. Temat przewodni tegorocznej edycji: „Czego nauczył nas kryzys?”.

W 2023 roku mija 90 lat od zakończenia Wielkiego Kryzysu Gospodarczego, który z ogromną siłą uderzył w społeczeństwo i gospodarkę. Wydarzenie to, w kręgach naukowych ekonomistów i historyków oraz przedstawicieli innych nauk społecznych, jest uznawane za bardzo istotne z perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem konferencji jest jego przypomnienie, a także analiza zjawisk kryzysowych w latach kolejnych. Uczestnicy wraz z zaproszonymi ekspertami rozmawiali w zaplanowanych panelach dyskusyjnych.

Prowadzącym drugą sesję plenarną był prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który wygłosił prezentację p.t.: „Kryzysy gospodarcze a konwencjonalny wzrost gospodarczy versus zrównoważony/trwały rozwój”.

Więcej o wydarzeniu oraz program spotkania dostępne [TUTAJ] oraz [TUTAJ]

Prezentacja towarzysząca prof. M. Goryni [TUTAJ].


23.06.2023 r.

Forum Gospodarcze podczas Zjazdu Miast Nowej Hanzy

W dniu 23 czerwca 2023 r. odbyło się Forum Gospodarczego w ramach Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy. Wydarzenie odbyło się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu. Forum organizowane jest przez Miasto Toruń i Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu przy współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego.

Forum odbyło się w formie paneli dyskusyjnych, grupowej wizyty studyjnej w lokalnej firmie oraz jako grupy robocze, które dyskutowały o sprawiedliwym handlu i zrównoważonej Hanzie. Te zjazdy są doskonałą okazją do kultywowania integracji europejskiej oraz nawiązywania kontaktów gospodarczych i kulturalnych między zrzeszonymi miastami.

W ramach wydarzenia odbyły się cztery panele, na których wystąpili wybitni specjaliści – przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy. Wśród potencjalnych zagadnień dyskusyjnych znalazły się problemy o potencjale gospodarczym, biznesie, wiodących branżach, największych firmach i możliwościach współpracy i rozwoju, pojęcie gospodarki cyfrowej, zrównoważony rozwój i społeczeństwo przyszłości, geopolityka i bezpieczeństwo międzynarodowe.

Podczas spotkania prof. Marian Gorynia został prowadzącym IV panel, który dyskutował na temat: Geopolityka i bezpieczeństwo międzynarodowe: bezpieczeństwo i biznes w czasach cyfryzacji, bieżąca geopolityka i wpływ na gospodarkę, wojna w Ukrainie.

Więcej o wydarzeniu oraz program dostępny [TUTAJ].


14.06.2023 r.

Nominacje profesorskie

W dniu 14.06.2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W uroczystości uczestniczył prof. Marian Gorynia, który reprezentował Radę Doskonałości Naukowej jako jej wiceprzewodniczący.

fot. Przemysław Keler/ KPRP

Więcej informacji oraz lista osób z nominacjami profesorskimi [TUTAJ].


13.06.2023 r.

Powołanie Rady Naukowo-Programowej WIPH

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa po ponad 2 letniej przerwie spowodowanej covidową pandemią reaktywowała działalność Rady Naukowo — Programowej WIPH.
Rada jest poza statutowym ciałem spotykającym się dwa razy w roku. Jest płaszczyzną wymiany poglądów o wielkopolskiej gospodarce, gdzie możemy przedstawicielom środowisk samorządowych, naukowych, a także znaczącym postaciom świata biznesu przedstawiać nasz punkt widzenia, dorobek Izby, a przede wszystkim wysłuchać Państwa opinii o naszej pracy.
Pierwsze tegoroczne spotkanie odbyło się 13 czerwca br.

Lista składu Rady [TUTAJ]


13.06.2023 r.

Seminarium naukowe: „Transformacja gospodarcza w Polsce. Od gospodarki planowej do gospodarki cyfrowej”

W dniu 13 czerwca 2023 r. na Wydziale Ekonomicznym UMCS odbyło się seminarium naukowe pt. „Transformacja gospodarcza w Polsce — od gospodarki planowej do gospodarki cyfrowej”, które było jednym z elementów obchodów jubileuszu 70. urodzin oraz 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Macieja Bałtowskiego, wieloletniego kierownika Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej na Wydziale Ekonomicznym UMCS.

Uczestnicy wraz z zaproszonymi ekspertami rozmawiali w zaplanowanych panelach dyskusyjnych m.in. o transformacji gospodarczej, gospodarce 4.0.

Panelistą debaty zatytułowanej „Ekonomia a gospodarka 4.0. Co nas czeka w przyszłości?” został prof. dr hab. Marian Gorynia.

Więcej o wydarzeniu oraz program spotkania dostępne [TUTAJ].

Prezentacja towarzysząca prof. M. Goryni p.t.: „Przyszłość globalizacji” [TUTAJ].


13.06.2023 r.

III doroczne interdyscyplinarne seminarium doktoranckie doktorantów Politechniki Opolskiej

W dniach 12 i 13 czerwca 2023 roku odbyło się III doroczne interdyscyplinarne seminarium doktoranckie doktorantów Politechniki Opolskiej pod patronatem JM Rektora Politechniki Opolskiej.

W seminarium wzięło udział wielu znamienitych gości ze świata nauki. Wśród uczestników spotkania był prof. Marian Gorynia.

Podczas seminarium prof. Gorynia wygłosił prezentację na temat: „Kontrowersje wokół ekonomii wzrostu i ekonomii umiaru”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ]


4.06.2023 r.

Komentarz prof. Goryni na łamach artykułu:
Dług publiczny pod kontrolą

Na łamach portalu obserwatorfinansowy.pl ukazał się artykuł p.t.: Dług publiczny pod kontrolą.

W publikacji znalazły się komentarze prof. Mariana Goryni, które odnoszą się do poruszanego tematu relacji długu publicznego do PKB.

Przytoczony wyżej fragment dostępny [TUTAJ]

Cała treść artykułu dostępna [TUTAJ]


25.05.2023 r.

Światowy Kongres Kopernikański – COPERNICUS 2023

25 maja 2023 r. odbyła się część krakowska Kongresu Kopernikańskiego.

W 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika zostało zorganizowane w Polce szczególne wydarzenie. Głównym celem Kongresu było przedstawienie stanu badań nad życiem i działalnością wybitnego uczonego i astronoma, a także jego wpływem na rozwój nauki, kultury i sztuki. Organizatorami Kongresu byli Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Więcej o Kongresie [tutaj].

W krakowskiej części wydarzenia, wśród panelistów znajdował się prof. Marian Gorynia, który zaprezentował wystąpienie pt.: „Międzynarodowa współpraca gospodarcza a innowacyjność, produktywność i konkurencyjność gospodarki polskiej”. Prezentacja dostępna [tutaj].

Więcej na temat Kongresu oraz program części krakowskiej – [tutaj] lub – [tutaj].
Krótka relacja z wydarzenia [tutaj]


11.05.2023 r.

Debata z cyklu: „Czwartki u Ekonomistów”

W dniu 11.05.2023 r. odbyło się spotkanie w ramach cyklu „Czwartki u Ekonomistów”. Organizatorem debaty było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Temat spotkania to: „Reforma 2.0 – oczekiwania versus efekty”. Spotkanie przybrało formułę online jak i również stacjonarną w 3 miastach: Krakowie, Poznaniu i Warszawie.

Gości powitał i dyskusję otworzył prof. dr hab. Marian Gorynia, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Więcej o wydarzeniu oraz program spotkania dostępne [TUTAJ].

Więcej o cyklu „Czwartki u Ekonomistów” [TUTAJ].


RAPORT: Zmiany wywołane pandemią COVID-19 w sektorze MŚP i ich wpływ na realizację procesów biznesowych

Na łamach portalu przemyslprzyszlosci.gov.pl ukazał się raport autorstwa Piotra Kryjom, Mariana Goryni, Joanny Kuczewskiej p.t.: Zmiany wywołane pandemią COVID-19 w sektorze MŚP i ich wpływ na realizację procesów biznesowych.

Raport jest pierwszą próbą identyfikacji czynników, wpływających na działanie polskich przedsiębiorstw i przybliżeniem skutków, które utrwaliły się w formie nowych wzorców zachowań w okresie popandemicznym. Nie zmienia to faktu, że niektóre skutki, takie jak przyspieszona cyfryzacja procesów biznesowych ze swojej kroczącej postaci przeszła do etapu konieczności wprowadzenia do kultury organizacyjnej.

Więcej o Raporcie [TUTAJ]

Raport dostępny jest [TUTAJ]

Rozmowa z Carlo Paolicelli zastępcą dyrektora Działu Ekosystemu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości o Raporcie [TUTAJ]


26.04.2023 r.

Panel ekonomistów: Rynek sam nie zadba o czyste powietrze

Na łamach dzienników Rzeczpospolita oraz Parkiet ukazał się artykuł autorstwa Grzegorza Siemionczyka w ramach cyklu panelu ekonomistów.

Jak możemy przeczytać na początku artykułu: „Zakaz rejestracji aut spalinowych jest uzasadniony — uważa większość ekonomistów. Daje większą przewidywalność producentom aut i motywuje do nakładów inwestycyjnych w technologie.”

Więcej o artykule:
– Rzeczpospolita – PDF [pobierz]
– Parkiet – PDF [pobierz]


18.04.2023 r.

„Porozmawiajmy o Swarzędzu” – debata

W dniu 18.04.2023 r. odbyła się kolejna debata na temat współpracy samorządu, biznesu i nauki.

Uczestnicy wraz z zaproszonymi ekspertami rozmawiali m.in. o tym jak kult wzrostu zastąpić kultem umiaru, jakie zadania powstaną przed nowo powołaną Radą Przedsiębiorczości Gminy Swarzędz?

Podczas spotkania prof. Gorynia wygłosił prezentację na temat: „WZROST CZY UMIAR? Czy potrzebna i możliwa jest ekonomia umiaru?”.


Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ].


17.04.2023 r.

Debata naukowa: Stan i perspektywy nauk ekonomicznych w opinii poznańskich ekonomistów

W dniu 17.04.2023 r. odbyła się debata naukowa. Tematem przewodnim było: „Stan i perspektywy nauk ekonomicznych w opinii poznańskich ekonomistów”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu.

Debata została poświęcona dyskusji o stanie i przyszłości nauk ekonomicznych. Podczas debaty poruszono takie zagadnienia jak:
– siła nauk ekonomicznych,
– multiparadygmatyczność nauk ekonomicznych,
– homo oeconomicus,
– sprawność gospodarowania.

Więcej o wydarzeniu oraz prezentacja dostępne poniżej:
[PTPN],
Prezentacja,


30.03.2023 r.

Prof. Gorynia członkiem Rady Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN

W dniu 30.03.2023 r. prof. Marian Gorynia powołany na członka Rady Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN na kadencję 2023-2026.


30.03.2023 r.

2023 rokiem Profesora Edwarda Lipińskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

W dniu 30 marca odbyło się seminarium poświęcone prof. Edwardowi Lipińskiemu z okazji setnej rocznicy jego zatrudnienia w Wyższej Szkole Handlowej. Było to okolicznościowe wydarzenie towarzyszące okoliczności ustanowienia 2023 roku – rokiem prof. Edwarda Lipińskiego w SGH w Warszawie.

W seminarium wzięło udział wielu znamienitych gości ze świata nauki. Wśród uczestników spotkania był prof. Marian Gorynia.

Podczas seminarium referaty wygłosili: dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH, dr hab. Aldona Podolska-Meducka, prof. SGH, prof. dr hab. Andrzej Friszke, prof. dr hab. Ryszard Bartkowiak.

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ]
Więcej nt. ogłoszenia roku 2023 – rokiem prof. E. Lipińskiego [TUTAJ]
Podsumowanie wydarzenia na łamach Gazety SGH [TUTAJ]


29.03.2023 r.

Panel ekonomistów: Wydatki socjalne nad Wisłą stale rosną. Czy już są nadmierne?

Na łamach dziennika Parkiet ukazał się artykuł autorstwa Grzegorza Siemionczyka w ramach cyklu panelu ekonomistów.

Jak możemy przeczytać na początku artykułu: „Polska jest jednym z nielicznych państw OECD, w których wydatki socjalne w 2022 r. były praktycznie takie same jak w pandemicznym 2020 r., zamiast zmaleć. W ocenie ekonomistów te wydatki są nie tyle zbyt duże, ile źle ukierunkowane.”

Więcej o artykule:
– PDF [pobierz]
– wersja artykułu opublikowana na łamach serwisu The World News [TUTAJ]


09.03.2023 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Wyzwania ekonomiczne, prawne i społeczne.

W dniu 09.03.2023 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Wyzwania ekonomiczne, prawne i społeczne. Organizatorem wydarzenia był Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Główną ideą przyświecającą organizacji tego wydarzenia było stworzenie przestrzeni na styku nauki i biznesu sprzyjającej integracji i współpracy wymienionych środowisk, stanowiącej przyczynek do realizacji wspólnych projektów i działań na rzecz gospodarki regionu i społeczeństwa. Ponadto Konferencja przybliżyła działalność przedsiębiorstw w regionie, ich roli jako dostawcy dóbr i usług, pracodawcy, innowatora, a także organizacji społecznie odpowiedzialnych.
W Konferencji uczestniczyli ekonomiści, prawnicy i reprezentantów innych dyscyplin nauki, co pozwoliło na omówienie miejsca przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Podczas spotkania prof. Gorynia wygłosił prezentację na temat: „TEORIA PRZEDSIĘBIORSTWA A PANDEMIA COVID 19 I WOJNA W UKRAINIE”.


Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu dostępny: [TUTAJ] oraz [TUTAJ],
Program Konferencji dostępny: [TUTAJ],


2.03.2023 r.

5. Forum Akademicko-Gospodarcze

W dniach 1-2.03.2023 r. odbyło się 5. Forum Akademicko-Gospodarcze. Tematem przewodnim było: „Różne oblicza kryzysów – złożone wyzwania dla nauki i przedsiębiorczości”.

Uczestnicy wraz z zaproszonymi ekspertami rozmawiali m.in. o tym jak sprostać współczesnym wyzwaniom, ale i w jaki sposób wykorzystać szanse dla nauki i przedsiębiorczości.

Moderatorem debaty zatytułowanej Ekonomia umiaru a globalna nierównowaga został prof. dr hab. Marian Gorynia (Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Więcej o wydarzeniu oraz program spotkania dostępne [TUTAJ].

Transmisja z Forum dostępna [TUTAJ].


17.02.2023 r.

Ogólnopolska Konferencja Biegowa

W dniu 16-17.02.2023 r. odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Biegowa pt. „Game Changer na rynku imprez biegowych. Czas na zmiany”. Tegoroczna edycja jest kontynuacją spotkań, które od 2013 roku odbywały się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


Jednym z uczestników konferencji była prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Więcej informacji [TUTAJ].


7.02.2023 r.

Nominacje profesorskie

W dniu 7.02.2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 73 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W uroczystości uczestniczył prof. Marian Gorynia, który reprezentował Radę Doskonałości Naukowej jako jej wiceprzewodniczący.

Fot. Marek Borawski/KPRP

Więcej informacji oraz lista osób z nominacjami profesorskimi [TUTAJ].


20.12.2022 r.

Prof. Gorynia laureatem Nagrody Premiera

W dniu 20.12.2022 r. została ogłoszona lista Laureatów Prezesa Rady Ministrów w roku 2022 – XXIX edycja. Wśród nagrodzonych znalazł się prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Doceniono cykl publikacji poświęconych mikro-, mezo- i makroekonomicznym uwarunkowaniom osiągania korzyści z międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Więcej informacji oraz lista osób nagrodzonych [TUTAJ]
informacja na stronie UEP [TUTAJ]
informacja na stronie Polish Science [TUTAJ]


15.12.2022 r.

Jerzy Hausner pierwszym Profesorem Honorowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W dniu 15.12.2022 r. odbyła się uroczystość nadania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prof. Jerzy Hausner odebrał tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, swojej alma mater.
Było to wyjątkowe wydarzenie zważywszy na fakt, że było to pierwsze wyróżnienie w niemal stuletniej historii tej uczelni, przyznane za wybitne zasługi, istotny wkład w rozwój dyscyplin naukowych, dorobek naukowy, a także aktywność społeczną i publiczną, która przyczyniła się do rozwoju i rozsławienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości ze świata nauki, polityki, sztuki, a także bliskich prof. Hausnera.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również laudatorzy: prof. dr hab. Leszek Balcerowicz, prof. dr hab. Juliusz Gardawski oraz prof. dr hab. Marian Gorynia. Prof. dr hab. Marian Gorynia zwrócił uwagę na nietypowe podejście uhonorowanego Profesora, jego spojrzenie na ekonomię szersze niż jako na samą efektywność, a także wychodzenie poza zwyczajowe standardy wymagań w stosunku do pracownika naukowo-dydaktycznego i podejmowanie rozmaitych inicjatyw wykraczających poza przyjęte ramy.

W przemówieniach gości przewodziło stanowisko, że ekonomia wartości – propagowana przez prof. Hausnera jest bardzo ważnym elementem dla gospodarki w obecnych czasach.

Więcej informacji o wydarzeniu:
[strona UEK],
[strona Fundacji GAP],
[profil Linkedin: Open Eyes Economy],
[tekst wystąpienia laudatora prof. Mariana Goryni],


24.11.2022 r.

Nominacje profesorskie

W dniu 24.11.2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 61 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W uroczystości uczestniczył prof. Marian Gorynia, który reprezentował Radę Doskonałości Naukowej jako jej wiceprzewodniczący.

Więcej informacji oraz lista osób z nominacjami profesorskimi [TUTAJ].


22.11.2022 r.

Konferencja PTE: Ewolucja Nauk Ekonomicznych II – ekonomia a pandemia COVID-19: potrzeba bieżących dostosowań czy zmiany paradygmatu?

W dniu 22.11.2022 r. odbyła się Konferencja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Tematem przewodnim było: „Ekonomia a pandemia COVID-19: potrzeba bieżących dostosowań czy zmiany paradygmatu”.

Konferencja ENE II została poświęcona refleksji nad ewolucją badań wewnątrz dyscyplin i subdyscyplin ekonomicznych, nad relacjami pomiędzy nimi, jak również nad relacjami nauk ekonomicznych z innymi dyscyplinami nauki, a także nad problemami interdyscyplinarności w naukach ekonomicznych. Konferencja wpisuje się w nurt szerszej dyskusji na temat zjawisk kryzysowych we współczesnej gospodarce oraz nauce.

Podczas spotkania prof. Gorynia wraz z prof. Fiedorem wygłosili prezentację na temat: „Społeczna sprawczość i użyteczność nauk ekonomicznych w kontekście klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych”.


Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu oraz program konferencji dostępny na stronach organizatorów:
[PTE],
[INE PAN],
[KNE PAN],
Relacja online na kanale YT,


21.11.2022 r.

Sesja naukowa z cyklu Dwugłos Nauki – „Migracje – historia i teraźniejszość”

W dniu 21.11.2022 r. odbyło się spotkanie w ramach cyklu Dwugłos Nauki. W tym roku tematem przednim było: „Migracje – historia i teraźniejszość”.

Uczestnicy wraz z zaproszonymi ekspertami rozmawiali m.in. wędrówkach ludów, cudzoziemcach, imigrantach i wspomnianych migracjach.

Moderatorem spotkania został prof. dr hab. Marian Gorynia (czł. koresp. PAN, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Więcej o wydarzeniu oraz program spotkania dostępne [TUTAJ].


17.11.2022 r.

Wywiad prof. M. Goryni dla Obserwatora Gospodarczego

Prof. Marian Gorynia był gościem w rozmowie Obserwatora Gospodarczego. Wypowiedź dotyczyła planu na odbudowę Ukrainy.
Prof. Gorynia podkreśla, że odbudowa Ukrainy będzie kosztować setki miliardów dolarów i z każdym dniem trwania wojny koszt ten się zwiększa. Ponadto prof. Marian Gorynia uważa, że dług zagraniczny Ukrainy powinien zostać umorzony, a sam kraj, po wdrożeniu odpowiednich reform wejść do UE.

Część rozmowy dostępny [TUTAJ] lub [TUTAJ].

Cała rozmowa dostępna [TUTAJ].


8.11.2022 r.

KUJAWSKO-POMORSKIE FORUM INNOWACJI, NAUKI, BIZNESU I SAMORZĄDU 2022

W dniach 6-8.11.2022 odbyło się Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu. Organizatorem wydarzenia było Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o., wspierane przez uznaną, doświadczoną, regionalną instytucję otoczenia biznesu – Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Było to wydarzenie o charakterze naukowo-technologicznym poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj i region w oparciu o inteligentne specjalizacje. Wiodącymi tematami dyskusji będą wyzwania innowatorów związane z transferem wiedzy z sektora nauki do biznesu oraz z pomyślnym wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług.

Jednym z prelegentów był prof. Gorynia, który wygłosił prezentację na temat: „Czy potrzebna i możliwa jest ekonomia umiaru?”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ]
Sprawozdanie z Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacj, Nauki, Biznesu i Samorządu [TUTAJ]


27.10.2022 r.

Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 60-lecia PTE – Oddział w Bydgoszczy

W dniu 27.10.2022 odbyła się Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 60-lecia PTE – Oddział w Bydgoszczy. Tematem przewodnim było: „Nauki ekonomiczne i zarządzania. Dokonania i wyzwania”.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się wybitni specjaliści – przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy.

Konferencja miała na celu podsumowanie 60-letniej tradycji działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy, prezentację wyników badań w zakresie szeroko rozumianej tematyki społeczno-ekonomicznej oraz upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w kontekście dokonań oraz wyzwań przyszłości.

Podczas spotkania prof. Gorynia wraz z prof. Fiedorem wygłosili prezentację na temat: „W poszukiwaniu tożsamości nauk ekonomicznych”.


Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ], lub [TUTAJ],.
Program konferencji dostępny [TUTAJ],.


25.10.2022 r.

Wypowiedź prof. Goryni w programie Lustra

Prof. Marian Gorynia był gościem w programie Lustra. Wypowiedź dotyczyła wpływu pandemii COVID-19 na życie społeczne i jej ekonomiczne skutki.

Całe wydanie programu z tego dnia można obejrzeć [TUTAJ].


25.10.2022 r.

21 Międzynarodowa Konferencja z cyklu
EKONOMIA – FINANSE – ZARZĄDZANIE (ICEFM2022)

W dniach 23-25.10.2022 r. odbyła się XXI edycja polsko-peruwiańskiej Konferencji z cyklu EKONOMIA-FINANSE-ZARZĄDZANIE. Organizatorami tej konferencji był Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk; Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka; Centrum PUCP, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú; Fundacja Cognitione oraz Network Analysis Laboratory. Tematem przewodnim konferencji było: „Współczesne wyzwanie w polityce gospodarczej, biznesie i zarządzaniu”.

Polsko-peruwiańska edycja tej konferencji była jedynym, tak dużym wydarzeniem naukowo-biznesowym, które do tej pory było organizowane w Polsce. Wśród uczestników z 14 krajów pojawiło się wielu badaczy, ludzi ze świata nauki i biznesu.

Gośćmi honorowymi panelu naukowego byli: Pan Profesor Mariana Gorynia (Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), Doktor Percy Markina (Dyrektor Centrum PUCP, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú), Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Wiktor Adamus oraz Profesor Mieczysław Morawskiego z Politechniki Warszawskiej.

Podczas dyskusji poruszono wiele tematów związanych z gospodarką po pandemii, inteligentnym miastem, transformacją cyfrową przedsiębiorstw itp.

Gościem spotkania był: prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentację na temat: „Gospodarka po pandemii – kontynuacja czy zwrot strategiczny?”.
Prezentację można zobaczyć w wersji w języku polskim [TUTAJ] w wersji w języku angielskim [TUTAJ]

Strona konferencji: [TUTAJ],
Program Konferencji:[TUTAJ],


20.10.2022 r.

147. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN

W dniu 20.10.2022 r. odbyło się 147. Zgromadzenie Ogólne PAN. W Zgromadzeniu Ogólnym Akademii wzięli udział, z głosem stanowiącym, członkowie krajowi Akademii.

Wśród uczestników spotkania był prof. Marian Gorynia.

Program obrad obejmował takie tematy jak:
– wybory Prezesa PAN na kadencję 2023-2026,
– wybór Przewodniczącego obrad sesji Zgromadzenia Ogólnego w części wyborczej,
– wybór Komisji Skrutacyjnej,
– sprawozdanie Komisji Wyborczej,
– wystąpienie kandydatów na stanowisko Prezesa PAN,
– dyskusja po wystąpieniu kandydatów,
– głosowanie,
– sprawy bieżące i wolne wnioski.Na podstawie głosowania członkowie Akademii zdecydowali, że w ciągu najbliższych czterech lat funkcję Prezesa PAN będzie pełnił prof. Marek Konarzewski.

Więcej informacji na stronie internetowej PAN: [TUTAJ].


14.10.2022 r.

Organizacja uroczystego posiedzenia Zarządu Krajowego PTE

W dniach 13 -14. października 2022 r. w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wyjazdowe posiedzenie Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Podczas zgromadzenia omówiono najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a w drugiej części wraz z przedstawicielami bydgoskiego Oddziału PTE zostały omówione sukcesy i wyzwania.

Prezes PTE prof. Marian Gorynia wręczył na ręce Prezesa Grzegorza Grześkiewicza gratulacje z okazji jubileuszu 60-lecia działalności Oddziału w Bydgoszczy, a także wręczył pani prof. Mirosławie Kwiecień Złotą Odznakę Honorową PTE z Wieńcem. Uroczysta część posiedzenia ZK PTE stała się również okazją do otwartej dyskusji na temat sytuacji w Oddziałach i możliwości nawiązania współpracy i wzajemnej wymiany doświadczeń, co mogłoby się przyczynić do rozwoju Stowarzyszenia

Więcej o wydarzeniu: [TUTAJ] oraz [TUTAJ]


6.10.2022 r.

Konferencja: Policy mix for a turbulent time

W dniu 6.10.2022 r. odbyła się konferencja pt. Policy mix for a turbulent time. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Polskim Instytutem Ekonomicznym, we współpracy z narodowymi stowarzyszeniami ekonomicznymi z Czech, Słowacji oraz Węgier.

Uczestników seminarium przywitał m.in. prof. Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Więcej o wydarzeniu: [TUTAJ]
Program konferencji: [TUTAJ]


30.09.2022 r.

75-lecie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

W dniach 29-30.09.2022 r. odbyła się uroczysta konferencja z okazji 75-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Głównym tematem konferencji były zmiany zachodzące w gospodarce polskiej. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i wiedzy w tym zakresie przez wybitnych specjalistów z nauk ekonomicznych, przedstawicieli sektora publicznego oraz przedsiębiorstw.

Gościem spotkania był: prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentację na temat: „Zmiany w gospodarce światowej. Co dalej z globalizacją? ”. Prezentację można zobaczyć [TUTAJ]
Prof. Gorynia również z ramienia PTE złożył gratulacje z okazji Jubileuszu Uczelni.

Więcej o wydarzeniu: [TUTAJ]
Strona Konferencji: [TUTAJ]
Krótkie podsumowanie konferencji: [TUTAJ]


18.08.2022 r.

Spotkanie Klubu Polska 2025+

W dniu 18.08.2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Klubu Polska 2025+ organizowane wspólnie przez Związek Banków Polskich i Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze.

Główną ideą spotkania była dyskusja na temat ekonomii umiaru – nowego paradygmatu w ekonomii, który coraz częściej pojawia się jako potencjalna odpowiedź na szereg problemów dzisiejszego świata, rosnącej liczby ludzi na świecie i ich potrzeb, a z drugiej strony – ograniczonych zasobów i postępującej degradacji klimatu.

Gościem spotkania był: prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentację na temat: „Czy na świecie i w Polsce możliwa jest ekonomia umiaru”. Prezentację można zobaczyć [TUTAJ]

Więcej o Klub Polska 2025+: [TUTAJ]
Więcej o wydarzeniu: [TUTAJ] oraz [TUTAJ]
Relacja online: [TUTAJ]


Prof. Gorynia członkiem Rady Teatru Muzycznego w Poznaniu

Prof. Marian Gorynia został wybrany na członka Rady Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Więcej o Teatrze Muzycznym w Poznaniu [TUTAJ].


18.08.2022 r.

Spotkanie Wielkopolskiego Klubu Kapitału

W dniu 18.08.2022 r. odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Klubu Kapitału. Spotkanie odbyło się w Stajniach Łopuchowskich.

Gościem spotkania był: prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentację na temat: „O inflacji wakacyjnie”. Prezentację można zobaczyć [TUTAJ]

Więcej o WKK: [TUTAJ]
Więcej o Stajniach Łopuchowskich: [TUTAJ]


6.08.2022 r.

Wywiad dla IBOMA.media

Prof. Marian Gorynia był gościem w w cyklu wywiadów „Pandemia czas próby – pomnik dla 200 tysięcy ofiar koronawirusa w Polsce” IBOMA.media.

[obejrzyj skrót wywiadu] [obejrzyj cały wywiad]


Wspomnienie prof. Jerzego Kleera

Na łamach portalu polityka.pl ukazało się wspomnienie prof. Jerzego Kleera. Profesor Jerzy Kleer w marcu skończył 94 lata. Z tygodnikiem „Polityka” był związany od 1958 r. Zawsze opowiadał, że praca pozwala mu zachować dobre samopoczucie i stale intelektualnie się rozwijać.

Niniejszy tekst prezentuje naukową sylwetkę profesora oraz przytacza wspomnienia i opowieści osób związanych z profesorem.

Swoim wspomnieniem na łamach artykułu podzielił się również prof. Marian Gorynia – jeden z recenzentów dorobku Profesora Jerzego Kleera w związku z procedurą odnowienia doktoratu.

Fragment artykułu dostępny: [TUTAJ]

Artykuł dostępny jest również na stronie polityka.pl: [TUTAJ]


18.07.2022 r.

Panel ekonomistów: Nadzwyczajne zyski nieuchwytne dla fiskusa

Na łamach dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł autorstwa Grzegorza Siemionczyka w ramach cyklu panelu ekonomistów.

Jak możemy przeczytać na początku artykułu: „Podatek od nadzwyczajnych zysków firm, związany na przykład z wysoką inflacją i jej przyczynami, jest atrakcyjny w teorii i kuszący dla polityków. W praktyce byłby trudny do uzasadnienia i wprowadzenia.”

Więcej o artykule:
– rz.pl [TUTAJ]
– PDF [pobierz]


4.07.2022 r.

Seminarium naukowe – PERSPEKTYWY ROZWOJU NAUKOWEGO W DYSCYPLINACH EKONOMICZNYCH

W dniu 04.07.2022 r. odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Lublinie we współpracy z Instytutem Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie.
Tematem przewodnim seminarium było: „Perspektywy rozwoju naukowego w dyscyplinach ekonomicznych”.

Podczas spotkania prof. Gorynia wygłosił 2 prezentacje na tematy: „Awanse naukowe w świetle doświadczeń Rady Doskonałości Naukowej” oraz „Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – obszary działalności, kierunki rozwoju i korzyści z członkostwa”.

Prezentacja nr 1 dostępna [TUTAJ],
Prezentacja nr 2 dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu oraz program seminarium dostępne [TUTAJ],.


23.06.2022 r.

Uroczystość nadania tytułu DOKTORA HONORIS CAUSA SGH – Profesorowi Michelowi Librowiczowi

W dniu 23.06.2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu Honoris Causa SGH Profesorowi Michelowi Librowiczowi – dyrektorowi programu Canadian Executive MBA w UQAM, profesorowi Uniwersytetu Quebec w Montrealu. Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił prof. dr hab. Marek Gruszczyński z Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Wniosek wsparła dr hab. Maria Aluchna, prof. SGH, z Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Kolejny wniosek złożył prof. dr hab. Jacek Miroński z Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Recenzentami byli: prof. zw. dr hab. dr h.c. multi Bogdan Nogalski, prof. dr hab. Marian Gorynia i dr hab. Piotr Płoszajski.
W uroczystości wzięli udział rektorzy i prorektorzy większości warszawskich uczelni, a także przedstawiciele świata nauki z kraju i zagranicy. Wśród nich był również prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wzmianki o uroczystości:
Cała transmisja:    Kanał SGH na Youtube
Informacja na stronie internetowej SGH LINK
LINK

M. Gorynia, Recenzja dorobku Profesora Michela Librowicza w związku z procedurą nadania Mu tytułu doktora honoris causa przez Szkołę Główną Handlową [pobierz]


23.06.2022 r.

146. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN

W dniu 23.06.2022 r. odbyło się 146. Zgromadzenie Ogólne PAN. W Zgromadzeniu Ogólnym Akademii wzięli udział, z głosem stanowiącym, członkowie krajowi Akademii.

Wśród uczestników spotkania był prof. Marian Gorynia.

Program obrad obejmował takie tematy jak:
– informacja o nagrodach i wyróżnieniach członków Polskiej Akademii Nauk i Akademii Młodych Uczonych,
– przyjęcie protokołu Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniach 2-3 grudnia 2021 r.,
– Uchwała w sprawie wprowadzenia ujednoliconego tekstu statutu Polskiej Akademii Nauk,
– przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania ze statutowej działalności Akademii w 2021 roku,
– wybór Komisji Wyborczej do wyboru Prezesa i Wiceprezesów PAN na kadencję 2023-2026,
– informacja o pomocy Polskiej Akademii Nauk dla naukowców z Ukrainy,
– Sprawozdanie z działalności Komisji ds. etyki w nauce w 2021 roku,
– Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 roku,
– oraz inne bieżące sprawy i wnioski.

Więcej informacji na stronie internetowej PAN: [TUTAJ].


22.06.2022 r.

VI Konferencja Rady FINSKILLS 2022

W dniu 22.06.2022 odbyła się konferencja Rady FINSKILLS 2022: „Wielka rezygnacja czy nowe otwarcie. Przyszłość kadr sektora finansowego. Mapa drogowa”. Orgranizatorem była sektorowa Rada ds. Kompetencji PARP Grupa PFR.

Głównym obszarem dyskusji była odpowiedź na pytanie: Jak sektor finansowy sprosta wyzwaniu transformacji środowiska pracy do modelu atrakcyjnego dla młodych ludzi, tak aby zaangażowali się w wykorzystanie usług finansowych dla budowy zrównoważonego świata?

Uczestnikiem konferencji był prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ], lub [TUTAJ].
Informacja nt wydarzenia na portalu PapBIZNES [TUTAJ]
Informacja nt wydarzenia na portalu infosfera [TUTAJ]
Relacja online z wydarzenia [TUTAJ]


21.06.2022 r.

Seminarium POLITYKA KLIMATYCZNA UNII EUROPEJSKIEJ. ANALIZA KORZYŚCI I KOSZTÓW

W dniu 21.06.2022 r. odbyło się seminarium naukowe w trybie online. Tematem przewodnim seminarium było: „Polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Analiza korzyści i kosztów”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Wprowadzenie do tematu seminarium: Rosnąca świadomość wagi problemów klimatycznych znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w kolejnych propozycjach i już podejmowanych działaniach, formułowanych w poszczególnych krajach, na poziomie Unii Europejskiej czy globalnym (Porozumienie Paryskie), które za cel przyjmują przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatycznym i zrównoważony – nie tylko w wymiarze ekologicznym – rozwój. Ze względu na skalę podejmowanych czy potrzebnych działań, mają one bardzo znaczny wpływ na gospodarki – w szczególności ich konkurencyjność oraz perspektywy wzrostu. Więcej [TUTAJ],

Współprowadzącym spotkanie był m.in. prof. Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Więcej o wydarzeniu oraz program seminarium dostępne [TUTAJ],.


10.06.2022 r.

Jubileusz 25-lecia KRASP

W dniach 9-10 czerwca odbył się uroczysty Jubileusz 25-lecia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

W programie obchodów jubileuszu wpisały się takie wydarzenia jak:
– odsłonięcie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie tablicy upamiętniającej spotkanie założycielskie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (7 czerwca 2022 r.),
– Jubileuszowe posiedzenie Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP zorganizowane w murach Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zamku Królewskiego (9-10 czerwca 2022 r.),
– cykl wywiadów z Przewodniczącymi KRASP minionych i obecnej kadencji.
Obchody zostały objęte Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy.

Na uroczystości gościli badacze i ludzie ze świata nauki. Wśród gości był również prof. Marian Gorynia.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: Forum Akademickie oraz Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ] lub na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki [TUTAJ] lub na stronie Uniwersytetu Warszawskiego [TUTAJ].

Podcasty dostępne w sieci, na kanale Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w serwisie YouTube.


3.06.2022 r.

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Dnia 3.06.2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziałem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych. Gospodarzem spotkania był Prezes Zarządu GPW dr Marek Dietl. W trakcie uroczystości uczniowie i ich opiekunowie spotkali się również z Prezesem PTE prof. Marianem Gorynią, Wiceprezesem PTE prof. Bogdanem Ślusarzem, Prezesem Zarządu Fundacji GPW Panem Piotrem Kryglem, Wiceprezes Zarządu Fundacji GPW Panią Aliną Bączar-Bednorz oraz członkiem Zarządu ds. handlowych PLL LOT dr Michałem Fijołem .

Medaliści IV Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej (MOE) uczestniczyli w Gali Medalistów Olimpiad Międzynarodowych, która odbyła się w dniu 6 czerwca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Gospodarzem spotkania był Premier Mateusz Morawiecki.

Polskę na IV Międzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej reprezentowała piątka najlepszych laureatów XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Nasi reprezentanci zdobyli pięć medali. Złote medale zdobyli: Szymon Florek (VIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie) oraz Kinga Gruszka (Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu). Srebrne medale zdobyli: Dawid Krzykawski (II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie), Wiktor Sobiecki (II Liceum Ogólnokształcące w Warszawie) oraz Oliwer Wirkus (III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni).

Więcej o OWE [TUTAJ],.
Informacja o OWE na stronie organizatora PTE [TUTAJ],.
Wydarzenie na Facebooku [TUTAJ],.


27.05.2022 r.

100 lat MTP – finałowa gala obchodów jubileuszu

W dniu 27.05.2022 odbyła się uroczysta Gala podsumowująca obchody 100-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Jubileuszową Galę oficjalnie rozpoczął Tomasz Kobierski, prezes Grupy MTP. – Ta firma zaczęła się od marzeń i od odrobiny szaleństwa. Był rok 1917. Trwała wielka wojna, nie było jeszcze widać jej końca. Polacy wciąż żyli pod zaborami. Ale to właśnie w 1917 roku, w pruskim Poznaniu, na zjeździe Związku Towarzystw Kupieckich Edward Mazurkiewicz zaproponował zorganizowanie targów. W tamtej sytuacji politycznej musiał być to szalony i odważny pomysł – mówił Tomasz Kobierski. Prezes Grupy MTP zapowiadał też zmiany, które nastąpią na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w niedalekiej przyszłości m.in. otwarcie parkingu wielopoziomowego i ogólnodostępnego placu eventowego. – To będzie nowa jakość dla miasta. To nie tylko otwarcie na miasto. To stworzenie zupełnie nowej miejskiej przestrzeni. To miejsce będzie tętnić życiem nie tylko podczas targów. Serce targów będzie bić w rytmie miasta każdego dnia – mówił.

Na Gali gościli badacze i ludzie ze świata nauki, biznesu. Wśród gości był również prof. Marian Gorynia.

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ] lub na oficjalnej stronie Patrona wydarzenia – Prezydenta Poznania [TUTAJ] lub na stronie gov.pl [TUTAJ].


29.05.2022 r.

Komentarz prof. Goryni na łamach artykułu: Co napędza inflację w Polsce?

Na łamach portalu obserwatorgospodarczy.pl ukazał się artykuł autorstwa G. Chrostowskiego p.t.: Co napędza inflację w Polsce? Wiele wskazuje na spiralę marżowo-cenową [RAPORT OG].

Jak piszę autor we wstępie: Obecna inflacja w Polsce ma bardzo złożony charakter, gdyż wynika jednakowo z czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które determinują dwucyfrowy już wzrost cen w gospodarce narodowej. Jako dwie główne przyczyny wysokiej inflacji pochodzące z zewnątrz gospodarki wskazuje się zerwane łańcuchy dostaw oraz negatywne implikacje wynikające z wojny w Ukrainie, m.in. wzrost cen surowców oraz deprecjacja złotego. Po stronie czynników wewnętrznych można wskazać błędną politykę komunikacyjną NBP z ubiegłego roku, silne odbicie popytu konsumpcyjnego w warunkach ograniczeń podażowych oraz proinflacyjny charakter polityki fiskalnej.

W raporcie znalazły się również komentarze badaczy i ludzi ze świata nauki, którzy odnieśli się do poruszanego tematu. Jednym z nich był prof. Gorynia, który skomentował:

Przytoczony wyżej fragment dostępny [TUTAJ]

Cała treść artykułu dostępna [TUTAJ]


27.05.2022 r.

20-lecie Fundacji Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego

W dniu 27.05.2022 r. odbyła się uroczystość 20-lecia Fundacji Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego.

Wśród gości znajdował się prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentację p.t.: „Polska droga do dobrobytu”.

Prezentacja z wystąpienia dostępna [TUTAJ].

Więcej o FRiPWW [TUTAJ].


25.05.2022 r.

Wypowiedź prof. Goryni w programie Puls Dnia WTK

Prof. Marian Gorynia był gościem w programie Puls Dnia telewizji WTK. Wypowiedź dotyczyła konsekwencji ciągłych wzrostów cen paliw.

Całe wydanie programu z tego dnia można obejrzeć [TUTAJ].


Nowość na księgarskich półkach

Nowość na księgarskich półkach. Książka, która porusza zagadnienia z obszaru jednolitego rynku europejskiego.

Przedmiotem dociekań w niniejszej książce są współczesne wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorstwami funkcjonującymi w ramach jednolitego rynku europejskiego. W intencji redaktorów i autorów praca ma być swego rodzaju „hołdem naukowym” złożonym prekursorowi badań nad strategiami firm działających na jednolitym rynku europejskim, przedwcześnie zmarłemu Profesorowi Andrzejowi Stępniakowi . Zamieszczone tutaj rozważania mogą stanowić swoistą kontynuację dociekań prowadzonych przez Profesora. Uwzględniając powyższy kontekst celem pracy jest po pierwsze określenie kluczowych uwarunkowań prowadzenia działalności biznesowej na jednolitym rynku europejskim. Po drugie celem pracy jest identyfikacja i ocena współczesnych wyzwań, z jakimi zmierzają się przedsiębiorstwa europejskie. Chodzi tutaj w szczególności o konsekwencje globalnych przeobrażeń gospodarczych wywołanych pandemią Covid-19, zmiany strategii związane z Brexitem oraz realizacją czwartej rewolucji przemysłowej. Książka składa się z trzech części. Pierwsza część została poświęcona zagadnieniom związanym z implementacją kluczowych etapów integracji tj. rynku wewnętrznego oraz unii gospodarczej i walutowej, wpływających na kształtowanie otoczenia biznesowego przedsiębiorstw w UE. W drugiej części zostały zaprezentowane kluczowe kwestie szeroko rozumianej polityki przedsiębiorczości w UE. W trzeciej części wyodrębniono główne obszary refleksji związanych z określeniem współczesnych wyzwań stających przed przedsiębiorstwami europejskimi. [OPIS WYDAWCY]

Fragment publikacji dostępny [TUTAJ].

Więcej informacji na temat książki znajdziesz [TUTAJ].


10.05.2022 r.

Prof. dr hab. Marian Gorynia wyróżniony medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W dniu 10 maja 2022 roku trzech pracowników naukowych Uniwersyteu Ekonomicznego w Poznaniu otrzymało medale przyznawane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Wśród osób wyróżnionych znalazł się prof. Marian Gorynia.

Prof. Marian Gorynia został wyróżniony Złotym Medalem Verba Docent – Exempla Trahunt („Słowa uczą – przykłady pociągają”) Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za krzewienie idei pracy organicznej.
Medal jest wyrazem uznania dla działalności naukowej, dydaktycznej, charytatywnej i społecznej Pana Profesora.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od chwili zaistnienia na polskiej scenie obywatelskich organizacji społecznych wśród swoich głównych zadań ma wskazywanie i promowanie wzorcowych Osobistości, szczególnie zasłużonych dla rozwoju różnych dziedzin życia w naszym kraju. Do realizacji tego zadania służą: wskazywanie i honorowanie „Liderów Pracy Organicznej”, wskazywanie i honorowanie „Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej „Złotych Hipolitów”, przyznawanie wzorowym organicznikom i pozytywistom upowszechniającym etos pracy– Srebrnego i Złotego – Medali „Labor Omnia Vincit”, przyznawanie „Statuetki Ignacego Jana Paderewskiego”, będącej symbolem polskiego patriotyzmu. Ten bogaty, urozmaicony projekt Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dla wskazywania i upowszechniania obywatelskich wzorców osobowych, dopełniło utworzenia systemu zwracania uwagi społeczeństwa na obywateli wyróżniających się wyjątkowym patriotyzmem i wyjątkową działalnością propaństwową.


25.04.2022 r.

Komentarz prof. Goryni na łamach artykułu: Mieszkanie prawem czy towarem?

Na łamach portalu obserwatorgospodarczy.pl ukazał się artykuł autorstwa G. Chrostowskiego p.t.: Mieszkanie prawem czy towarem? [RAPORT OG].

Jak piszę autor we wstępie „Wzrost cen na rynku nieruchomości”. Hasło to przyświeca polskiemu społeczeństwu od 2013 roku, kiedy to po postkryzysowej stagnacji rozpoczął się nieprzerwany wzrost cen mieszkań w polskich miastach obserwowany do dziś. Trend ten jeszcze bardziej nasilił się w czasie pandemii, a w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie silnie wzrosły także stawki najmu. Równocześnie regulacje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz podwyżki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) osłabiły zdolność kredytową Polaków. W konsekwencji tych wydarzeń do łask powróciło hasło głównie propagowane przez środowiska lewicowe: „Mieszkanie prawem, nie towarem”. Uznaliśmy to za obowiązek, aby poddać analizie sens wyżej wymienionej maksymy z perspektywy nauk ekonomicznych, prowadzonej polityki mieszkaniowej oraz specyfiki rynku nieruchomości z uwzględnieniem spectrum prawniczego.

W raporcie znalazły się również komentarze badaczy i ludzi ze świata nauki, którzy odnieśli się do poruszanego tematu. Jednym z nich był prof. Gorynia, który skomentował:

Przytoczony wyżej fragment dostępny [TUTAJ]

Cała treść artykułu dostępna [TUTAJ]


Nowa publikacja prof. Goryni – rozdział w książce wydawnictwa Emerald

Nowość na księgarskich półkach. Książka, która porusza zagadnienia z obszaru biznesu międzynarodowego.

Jednym z rozdziałów jest Globalization in a COVID-19 Afflicted World autorstwa Mariana Goryni, Jana Nowaka, Piotra Trąpczyńskiego oraz Radosława Wolniaka. Publikacja jest próbą oceny wpływu, jaki ma pandemia COVID-19 na proces globalizacji.

Tekst publikacji dostępny [TUTAJ].

Więcej informacji na temat książki znajdziesz [TUTAJ].


7.04.2022 r.

Debata z cyklu: „Czwartki u Ekonomistów”

W dniu 7.04.2022 r. odbyło się spotkanie w ramach cyklu „Czwartki u Ekonomistów”. Organizatorem debaty było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Przedmiotem spotkania była dyskusja dotycząca tematyki najnowszej książki Profesora Grzegorza W. Kołodko pt. Świat w Matni.

Gości powitał i dyskusję otworzył prof. dr hab. Marian Gorynia, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a poprowadziła ją prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Honorowy Prezes PTE.

Więcej o wydarzeniu oraz program spotkania dostępne [TUTAJ].

Więcej o cyklu „Czwartki u Ekonomistów” [TUTAJ].


6.04.2022 r.

Prof. Gorynia członkiem Rady Ekspertów Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN

W dniu 6.04.2022 r. odbyło się spotkanie członków i przedstawicieli Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN. Podczas spotkania wręczono certyfikaty mianowania przedstawicieli ze świata nauki do Rady Ekspertów.

Prof. Marian Gorynia został wybrany na członka Rady Ekspertów Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN w zakresie biznesu międzynarodowego.

Lista członków Rady ekspertów dostępna [TUTAJ].

Więcej o Wielkopolskim Związku Pracodawców LEWIATAN [TUTAJ].


18.03.2022 r.

Konferencja Jubileuszowa – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – wczoraj, dziś i jutro

W dniu 18.03.2022 r. odbyła się Jubileuszowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z okazji 75-lecia istnienia Oddziału PTE w Krakowie oraz 100 lat istnienia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. Tematem przewodnim było: „Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – wczoraj, dziś i jutro”.

Celem Konferencji Jubileuszowej z okazji 75-lecia istnienia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, którego korzenie sięgają założonego 100 lat temu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, było podsumowanie bogatej historii ruchu ekonomicznego w Polsce, ale także przeprowadzanie debaty naukowej na temat wyzwań stojących przed takimi organizacjami jak PTE we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie.

Podczas konferencji prof. Gorynia wygłosił referat na temat: „Przyszłość nauk ekonomicznych po pandemii – możliwe scenariusze”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ],.

Więcej o wydarzeniu oraz program seminarium dostępne [TUTAJ],.


10.03.2022 r.

Forum Bankowe 2022

W dniu 10.03.2022 r. odbyło się Forum Bankowe w formie online. Temat przewodni Konferencji to: Wyzwania polskiego sektora bankowego w dobie aktualnych zagrożeń i nowych paradygmatów rozwoju gospodarki. Spotkanie zostało zorganizowane przez Związek Banków Polskich.

Podczas Forum Bankowego 2022, będącego jednym z największych i najważniejszych dorocznych spotkań przedstawicieli sektora bankowego, uczestnicy dążyli do odpowiedzi na pytania, w jaki sposób banki powinny sprostać nowej sytuacji, aby móc dalej wspierać bezpieczny i zrównoważony rozwój gospodarczy Polski i jej obywateli, a także jakie są wzajemne oczekiwania sektora bankowego i kluczowych instytucji regulujących, żeby wspólnie, efektywnie móc realizować ten cel.

Jednym z prelegentów był: prof. Marian Gorynia.

Więcej o wydarzeniu oraz program Konferencji dostępny [TUTAJ].


10.03.2022 r.

XII Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce”

W dniu 10.03.2022 r. odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce” pt. Inwestycyjne wybory przedsiębiorstw w warunkach nowej transformacji gospodarczej w trybie online. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Celem Konferencji było pogłębione rozpoznanie wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami w warunkach przyspieszonych zmian gospodarczych i społecznych wywołanych nowymi formami konkurencji, upowszechnianiem cyfryzacji, zastosowaniem potencjalnie przełomowych technologii na różnych obszarach globalnej gospodarki, implementacją zasad zrównoważonego rozwoju. Szczególna uwaga została poświęcona analizie następstw pandemii COVID-19.

Podczas konferencji prof. Gorynia wraz z dr Magdaleną Śliwińską wygłosili prezentację na temat: „Umiędzynarodowienie biznesu a wymogi zrównoważonego rozwoju”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ],.

Więcej o wydarzeniu oraz program seminarium dostępne [TUTAJ].


6.03.2022 r.

Apel grupy akademików do Prezydenta RP

Na łamach dziennika Rzeczpospolita ukazał się Apel grupy akademików do Prezydenta RP.

Apel dotyczy dramatycznych wydarzeń na Ukrainie i wybuchu za naszą granicą pierwszego od czasu wojny światowej pełnowymiarowego konfliktu zbrojnego w Europie. Te wydarzenia każą na nowo zadać sobie pytanie o bezpieczeństwo polityczne, militarne i gospodarcze Polski. Autorzy apelu zwracają się z apelem, by Pan Prezydent wykorzystał wszelkie narzędzia, które daje Konstytucja RP i podjął niezbędne kroki w celu utrzymania i zacieśnienia związków Polski z najważniejszymi instytucjami świata zachodniego.

Cała treść apelu dostępna [TUTAJ]


04.03.2022 r.

Wypowiedź prof. Goryni w programie Lustra

Prof. Marian Gorynia był gościem w programie Lustra. Wypowiedź dotyczyła wojny na Ukrainie oraz sankcji nałożonych na Rosję.

Całe wydanie programu z tego dnia można obejrzeć [TUTAJ].


03.03.2022 r.

Wypowiedź prof. Goryni w programie Otwarta Antena WTK

Prof. Marian Gorynia był gościem w programie Otwarta Antena telewizji WTK. Otwarta Antena to program dla widzów. Od poniedziałku do piątku od godz. 20.30 można uczestniczyć w rozmowach z zaproszonymi do studia gośćmi.

Całe wydanie programu z tego dnia można obejrzeć [TUTAJ].


03.03.2022 r.

Wypowiedź prof. Goryni w programie Puls Dnia WTK

Prof. Marian Gorynia był gościem w programie Puls Dnia telewizji WTK. Wypowiedź dotyczyła wojny na Ukrainie oraz skutków tego konfliktu dla gospodarki.

Całe wydanie programu z tego dnia można obejrzeć [TUTAJ].


02.03.2022 r.

Wypowiedź prof. Goryni w programie Teleskop

Prof. Marian Gorynia był gościem w programie Teleskop. Wypowiedź dotyczyła wojny na Ukrainie.

Całe wydanie programu z tego dnia można obejrzeć [TUTAJ].


1.03.2022 r.

Podcastu Forum Dialog Plus – #12 Wojna to straszne marnowanie zasobów gospodarczych państwa

W dniu 1.03.2022 r., prof. Marian Gorynia był gościem w 12 odcinku podcastu Forum Dialog Plus im. Andrzeja Godlewskiego. Wypowiedź dotyczyła skuteczności nałożonych przez Europę sankcji na Rosję i ich następstw dla europejskiej i światowej gospodarki. Profesor Gorynia uważa, że w tym momencie wprowadzone sankcje są wystarczające.

Cały podcast można posłuchać [TUTAJ].


01.03.2022 r.

Wypowiedź prof. Goryni w programie Teleskop

Prof. Marian Gorynia był gościem w programie Teleskop. Wypowiedź dotyczyła wojny na Ukrainie.

Całe wydanie programu z tego dnia można obejrzeć [TUTAJ].


28.02.2022 r.

Obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgra Pawła Bogacza

Dnia 28.02.2022 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr. Pawła Bogacza.
Tytuł rozprawy: „Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym Polski. Studium na przykładzie zastosowań metod wielokryterialnych”.
Promotor: dr hab., prof. ucz. Wiktor Adamus

Recenzenci:
– Prof. dr hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
– Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości.


24.02.2022 r.

Posiedzenie Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

W dniu 24.02.2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Posiedzeniu przewodniczył prof. Marian Gorynia.

Wśród dyskutowanych spraw było między innymi przejęcie sprawozdań merytorycznego, finansowego i sprawozdań oddziałów PTE za 2022 rok. Sprawozdania zostały przyjęte.


23.02.2022 r.

Spotkanie Rady Absolwentów przy Rektorze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

W dniu 23.02.2022 r. odbyło się spotkanie Rady Absolwentów przy Rektorze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Gościem spotkania był: prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentację na temat: „Pandemia COVID-19 – próba spojrzenia przed siebie”. Prezentację można zobaczyć [TUTAJ]

Wyżej wspomniana Rada została powołana 8.05.2018 r., przez Rektora UE na wniosek Stowarzyszenia Absolwentów WSH, WSE, AE i UE we Wrocławiu.
Rada Absolwentów przy Rektorze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stawia sobie następujące cele:
1. Tworzenie i wzmacnianie więzi pomiędzy uczelnią a absolwentami.
2. Włączanie się członków Rady w organizację wydarzeń integracyjnych i promujących uczelnię.
3. Wspomaganie uczelni w zakresie kierunków kształcenia i rozwoju.
4. Doradztwo w sprawach zawodowych.
5. Wzbogacanie oferty dydaktycznej uczelni.
6. Promowanie wizerunku uczelni.
7. Sygnalizowanie Rektorowi potrzeb programowych i kadrowych pojawiających się w związku ze zmianami w otoczeniu gospodarczym.


18.02.2022 r.

Wypowiedź prof. Goryni w programie Rodzina bezpieczna finansowo

Prof. Marian Gorynia był gościem w programie Rodzina bezpieczna finansowo. Wypowiedź dotyczyła oszczędzaniu i inwestowaniu.

Całe wydanie programu z tego dnia można obejrzeć [TUTAJ].


16.02.2022 r.

Uroczystość nadania tytułu
DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Profesorowi Andrzejowi Koźmińskiemu

W dniu 19 stycznia 2022 roku Senat UW przyjął uchwałę w sprawie nadania prof. Andrzejowi Koźmińskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego na wniosek Wydziału Zarządzania. Promotorem doktoratu jest prof. Beata Glinka. Dorobek prof. Andrzeja Koźmińskiego recenzowali: prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Andrzej Rychard z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Eric Cornuel z HEC Graduate School of Management.

Uroczystość nadania tytułu odbyła się z zachowaniem wymogów sanitarnych 16 lutego w Pałacu Kazimierzowskim na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. Wzięło w niej udział blisko 150 osób, w tym rektorzy i prorektorzy większości warszawskich uczelni, a także przedstawiciele świata nauki z kraju i zagranicy.

Wzmianki o uroczystości:
Cała transmisja:    Kanał UW na Youtube
Informacja na stronie internetowej UW LINK
LINK

M. Gorynia, Recenzja dorobku Profesora Andrzeja K. Koźmińskiego w związku z procedurą nadania Mu tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Warszawski [pobierz]


11.02.2022 r.

Wypowiedź prof. Goryni w programie Wielkopolska Warta Poznania

Prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu był gościem w programie Wielkopolska Warta Poznania. Wypowiedź dotyczyła rosnącej inflacji oraz działań Rady Polityki Pieniężnej, która podniosła stopy procentowe.

Całe wydanie programu z tego dnia można obejrzeć [TUTAJ].


18.02.2022 r.

Prof. M. Gorynia nowym redaktorem naczelnym „Ekonomisty”

W dniu 18 października 2021 r. odbył się XXII Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, gdzie zostały wybrane nowe władze PTE. W związku z zasadą kadencyjności obowiązującej w PTE, w wyniku wyborów prezesem na kadencję 2021-2026 został prof. Marian Gorynia.

Zgodnie z tradycją z funkcją prezesa PTE wiąże się obsada stanowiska redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Ekonomista”. W związku z tym funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Ekonomista” powierzono prof. Marianowi Goryni – obecnemu prezesowi Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Prof. Gorynia od lat jest związany z „Ekonomistą”, ponieważ jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Czasopisma.

„Ekonomista” to czasopismo naukowe poświęcone nauce i potrzebom życia założone w 1900 roku. Wydawane jest wspólnie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Komitet Nauk Ekonomicznych PAN (z udziałem wydawnictwa Key Text).

List od Dziekana Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN [TUTAJ]
Wzmianka na łamach Biuletynu PTE [TUTAJ]


21.01.2022 r.

Seminarium INFLACJA W POLSCE – PRZYCZYNY I PERSPEKTYWY

W dniu 25.01.2022 r. odbyło się seminarium naukowe w trybie online. Tematem przewodnim seminarium było: „Inflacja w Polsce – przyczyny i perspektywy”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Rada Polityki Pieniężnej długo powstrzymywała się od podwyższania stóp procentowych. Uzasadnieniem dla tej decyzji było uznanie wzrostów cen za zjawisko przejściowe, wynikające z przyczyn zewnętrznych, leżących poza Polską. Podczas seminarium prelegenci podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, na ile to uzasadnienie znajduje oparcie w przebiegu procesów inflacyjnych w Polsce. Podejmą także wątek uwarunkowań i działań wygaszających wysoką dynamikę inflacji w kierunku zgodnym ze strategią bezpośredniego celu inflacyjnego.

Uczestników seminarium przywitał m.in. prof. Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Więcej o wydarzeniu oraz program seminarium dostępne [TUTAJ],.


10.01.2022 r.

Posiedzenie oddziału PAN w Poznaniu

W dniu 10.01.2022 r. odbyło się posiedzenie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, któremu przewodniczył Prezes PAN – prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

Podczas posiedzenia wręczono akty powołania nowym członkom PAN.

Prof. Marian Gorynia otrzymał akt powołania na członka korespondenta w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

Więcej informacji na stronie internetowej Oddziału PAN w Poznaniu: [TUTAJ].


03.12.2021 r.

Prof. M. Gorynia członkiem PAN

W dniu 3.12.2021 r. Zgromadzenie Ogólne PAN dokonało wyboru członków rzeczywistych i członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk oraz członków Akademii Młodych Uczonych PAN.

Prof. Marian Gorynia został wybrany na członka korespondenta w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

Członkowie PAN są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem oraz posiadają nieposzlakowaną opinię.

Uroczystości wręczenia aktu powołania na członka korespondenta PAN odbędzie się 22.01.2022 r.

Więcej informacji na stronie internetowej PAN: [TUTAJ].

List gratulacyjny [TUTAJ]
Uchwała nr 6 z 3 grudnia 2021 r. dot. wyboru członków korespondentów [TUTAJ].


16.12.2021 r.

Konferencja Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Polityka spójności Unii Europejskiej – Zagadnienia teorii i praktyki”

W dniu 16.12.2021 odbyła się Konferencja Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Polityka spójności Unii Europejskiej – Zagadnienia teorii i praktyki”.

Gościem spotkania był: prof. Marian Gorynia, który wygłosił prelekcję na temat: „Członkostwo w Unii Europejskiej a gospodarka Polski”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ], lub na kanale Youtube [TUTAJ].


7.12.2021 r.

Prof. dr hab. Marian Gorynia uczestnikiem Microeconomics of Competitiveness Course at Harvard

W dniach 1-3 oraz 6-7 grudnia 2021 roku odbyło się coroczne spotkanie w ramach kursu Microeconomics of Competitiveness Course at Harvard.

Kurs MOC dotyczy konkurencyjności i rozwoju gospodarczego, opracowany przez profesora Michaela Portera oraz pracowników i współpracowników Instytutu Strategii i Konkurencyjności. Kurs MOC koncentruje się na źródłach produktywności krajowej lub regionalnej, które są zakorzenione w strategiach i praktykach operacyjnych firm lokalnych, witalności klastrów i jakości środowiska biznesowego, w którym ma miejsce konkurencja. Więcej informacji o programie pod tym adresem.

Coroczne warsztaty wydziałowe MOC odbywają się w Harvard Business School w grudniu dla profesorów z instytucji stowarzyszonych. W Wydziałowych Warsztatach MOC biorą udział zarówno nowi, jak i doświadczeni wykładowcy. Spotkanie to wyjątkowa okazja dla wszystkich wykładowców MOC, by pozyskać nową wiedzę z zakresu konkurencyjności i rozwoju klastrów.

Program tegorocznego wydarzenia znajduje się tutaj i tutaj.


23.11.2021 r.

Seminarium CZŁONKOSTWO POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ – KOSZTY I KORZYŚCI

W dniu 23.11.2021 r. odbyło się seminarium naukowe w trybie online. Tematem przewodnim seminarium było: „Członkostwo Polski w Unii Europejskiej – koszty i korzyści”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Inspiracją i merytoryczną przesłanką do zorganizowania tego wydarzenia stanowiło przekonanie o potrzebie pogłębionej dyskusji nad bilansem kosztów i korzyści związanych z procesem akcesji i procesem uczestnictwa w Unii Europejskiej (rozpoczętym 1 maja 2004 r.).

Jednym z moderatorów został prof. Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Więcej o wydarzeniu oraz program seminarium dostępne [TUTAJ],.


18.11.2021 r.

XL Wieczór z ekonomią

W dniu 18.11.2021 odbyło się spotkanie naukowe on-line: Wieczór z Ekonomią, organizowane przez prof. Piotra Dominiaka.

Gościem spotkania był: prof. Marian Gorynia, który wygłosił prelekcję na temat: „Świat w obliczu pandemii”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ], lub na kanale Facebook [TUTAJ].


18.11.2021 r.

Konferencja: Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia

W dniu 18.11.2021 odbyła się ogólnopolska konferencja: Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia. Orgranizatorem był Instytut Ekonomii Międzynarodowej SGH w Warszawie

Głównym celem konferencji była dyskusja o najnowszych wynikach badań z obszaru ekonomii międzynarodowej i zmianach rynkowych, które wywołała pandemia. Konferencja była także okazją do upamiętnienia jubileuszu 60-lecia Instytutu Ekonomii Międzynarodowej SGH (wcześniej Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych).

Uczestnikiem konferencji był prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ], lub [TUTAJ].


25.10.2021 r.

20-ta Jubileuszowa Konferencja z cyklu EKONOMIA – FINANSE – ZARZĄDZANIE

W dniu 25.10.2021 odbyła się 20-ta Jubileuszowa Konferencja z cyklu EKONOMIA – FINANSE – ZARZĄDZANIE zorganizowana przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundację Cognitione. Konferencja odbyła się w trybie online.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji było zagadnienie: „Nowe Wyzwania w Polityce Gospodarczej, Biznesie i Zarządzaniu”.
Wzrastająca burzliwość otoczenia i procesy globalizacyjne, wymuszają na podmiotach poszukiwanie nowych sposobów odniesienia sukcesu na rynku. Stąd narodziła się potrzeba organizacji konferencji naukowej, skierowanej do pracowników nauki i ludzi biznesu, którzy potrafią zdiagnozować bieżące problemy i wyzwania związane ze współczesnymi problemami ekonomiczno-gospodarczymi, w tych dotyczących zarządzania i finansów.
Zaproszeni goście przedstawili kompleksowe (z perspektywy marko i mikro) oraz interdyscyplinarne spojrzenie na wyżej postawioną tezę.

Podczas konferencji prof. Gorynia wygłosił prezentację na temat: „Perspektywy globalizacji w kontekście pandemii COVID 19”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ],.
Program konferencji dostępny [TUTAJ], lub [TUTAJ],.


22.10.2021 r.

Stypendia Miasta Poznania przyznane

W dniu 22.10.2021 r. już po raz 14. przyznano stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy podjęli studia na poznańskich uczelniach. W tym roku akademickim ze wsparcia naukowego skorzysta 28 młodych ludzi. Tym samym grono stypendystów Miasta Poznania ze wszystkich edycji zwiększyło się do 386 osób.

Zaproszeni goście zaprezentowali swoje prace teoretyczne, koncepcyjne i empiryczne, które opierały się na podejściu jakościowym, ilościowym, mieszanym i studiach przypadków w celu zbadania, oceny, krytyki i debaty na temat handlu i inwestycji na poziomie Europa-Azja.

Nagrodzonym pogratulowali Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania oraz Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Studentów i studentki powitał również prof. Andrzej Legocki, przewodniczący Rady Akademickiego i Naukowego Poznania, która opiniowała wnioski stypendialne. Wśród gości zasiedli także naukowcy oraz ludzie biznesu, a wśród nich prof. Marian Gorynia, będący także członkiem Rady Akademickiego i Naukowego Poznania.

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ],.
Lista Stypendystów Miasta Poznania 2021/2022 [TUTAJ],.


21.10.2021 r.

Spotkanie ”Świat w obliczu pandemii”

W dniach 21.10.2021 odbyło się spotkanie „Świat w obliczu pandemii” zorganizowane przez Otwartą Wszechnice Ekonomiczną „Erga Omnes”

Było to spotkanie autorskie oraz dyskusja z autorami książki: Marianem Gorynią, Piotrem Banaszykiem, Waldemarem Budnerem, Barbarą Jankowską, Katarzyną Mroczek-Dąbrowską oraz Piotrem Trąpczyńskim. Książka „Świat w obliczu pandemii” ukazała się przed kilkunastoma zaledwie dniami, jako jedna z pierwszych na ten temat.

Na ten temat lecz z innego punktu widzenia mówi Philippe Starck – wybitny projektant i wizjoner. Podczas spotkania odbyła się również rozmowa z Lidią Pańków autorką wywiadu na wyłączność z Philippe Starckiem na łamach książki „Koniec trendów kapitalizmu i turyzmu”.


23.10.2021 r.

The 37th EAMSA On-line Conference Europe-Asia Trade & Investments: Does distance matter?

W dniach 20-23.10.2021 odbyła się Konferencja naukowa „The 37th EAMSA On-line Conference Europe-Asia Trade & Investments: Does distance matter?” zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki. Konferencja odbyła się w trybie online.

Zaproszeni goście zaprezentowali swoje prace teoretyczne, koncepcyjne i empiryczne, które opierały się na podejściu jakościowym, ilościowym, mieszanym i studiach przypadków w celu zbadania, oceny, krytyki i debaty na temat handlu i inwestycji na poziomie Europa-Azja.

Podczas spotkania prof. Gorynia wygłosił prezentację na temat: „Are we facing the end of globalization? European & Asian Perspective”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ],.
Program konferencji dostępny [TUTAJ], lub [TUTAJ],.


20.10.2021 r.

XVIII Konferencja Naukowa – PROCESY INTERNACJONALIZACJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

W dniu 20.10.2021 odbyła się Konferencja naukowa „PROCESY INTERNACJONALIZACJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ” zorganizowana przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Ze względu na sytuację pandemiczną tegoroczna edycja Konferencji odbyła się w formule zdalnej na platformie Google Meet.

Obrady konferencji zostały podzielone na dwie sesje:

I Sesja – PODMIOTY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ W DOBIE PANDEMII COVID-19

II Sesja – PROCESY INTERNACJONALIZACJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ XXI W.

W trakcie Konferencji referaty zaprezentowali naukowcy z SGH w Warszawie, UE w Krakowie, UE w Poznaniu, UE we Wrocławiu, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, a także pracownicy naszej Uczelni.

Podczas spotkania prof. Gorynia wraz z dr. hab. Trąpczyńskim wygłosili prezentację na temat: „Strategie polskich eksporterów wobec pandemii koronawirusa wyniki badań empirycznych”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ],.
Program konferencji dostępny [TUTAJ],.


18.10.2021 r.

Prof. dr hab. Marian Gorynia został prezesem PTE

W dniu 18 października 2021 roku na XXII Krajowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wybrano nowe władze PTE.

Nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na kadencję 2021-2026 został prof. dr hab. Marian Gorynia.

Więcej informacji pod adresem www.pte.pl

Informacja o XXII Zjeździe Krajowym – Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego dostępna [TUTAJ]

Uczestnicy Zjazdu oraz zaproszeni goście otrzymali Biuletyn nr 2/2020 (tzw. „zjazdowy”, który był przygotowany na Zjazd Krajowy planowany pierwotnie na termin majowy 2020 r.). Biuletyn nr 2/2020 jest dostępny w wersji elektronicznej pod linkiem [TUTAJ]


15.10.2021 r.

Konferencja naukowa „Czasopisma naukowe wobec wyzwań ewaluacji nauk społecznych”

W dniu 15.10.2021 odbyła się Konferencja naukowa „Czasopisma naukowe wobec wyzwań ewaluacji nauk społecznych” zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz czasopismo „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”.

W 2021 r. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” obchodzi 100 lat swego istnienia. W ramy wspomnianego jubileuszu wpisuje się również niniejsza Konferencja poświęcona aktualnym problemom polskiego czasopiśmiennictwa naukowego, kontynuująca dyskusję rozpoczętą na łamach zeszytu jubileuszowego RPEiS (z. 2/2021).


Konferencja odbyła się w formie hybrydowej: obrady stacjonarne odbyły się w Sali Delta Collegium Iuridicum Novum, a dodatkowo obrady były transmitowane przez MS Teams.

Podczas spotkania prof. Gorynia wraz z prof. Sitkiem wygłosili prezentację na temat: „Rola czasopism naukowych w zreformowanym systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ],.
Program konferencji dostępny [TUTAJ],.


5.10.2021 r.

Odsłonięcie Tablicy ku czci prof. Leszka Żabińskiego

W dniu 5 października 2021 r. podczas uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2021/2022 odbyło się oficjalne odsłonięcie Tablicy ku czci Rektora Seniora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr. hab. Leszka Żabińskiego.

Uchwałą Senatu z dnia 30 stycznia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach postanowił nadać Sali nr 434A nazywanej Salą Rady Wydziału nazwę Auli im. Prof. dr hab. Leszka Żabińskiego. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Aula im. Profesora Leszka Żabińskiego będzie wykorzystywana głównie do celów naukowych (w tym zwłaszcza do obron doktorskich, postępowań habilitacyjnych i zebrań Komitetów Naukowych.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. członkowie Rodziny Profesora Leszka Żabińskiego: małżonka Prof. Teresa Żabińska wraz z córką, synem i bratową, a także Ich Magnificencje Rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni ekonomicznych kadencji 2012-2016: SGH Warszawa, UE Poznań, UE Kraków, UE Wrocław oraz przedstawiciele biznesu i otoczenia społeczno-gospodarczego oraz członków naszej społeczności akademickiej.

W wydarzeniu uczestniczył prof. Marian Gorynia, który w latach 2008-2016 pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Film z Inauguracji roku akademickiego 2021/2022 dostępny [TUTAJ]


Publikacja jubileuszowa z okazji 95-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

W tym roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu świętuje swój Jubileusz 95-lecia.
Zwieńczeniem Jubileuszu jest powstała książka pod redakcją prof. Henryka Mruka pod tytułem: „Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1926-2021. O wartościach łączących pracowników, absolwentów i studentów”.

Niniejsza książka jest zbiorem tekstów: licznych wspomnień i opowieści osób związanych z Uczelnią uporządkowane zgodnie z wartościami, którym hołduje UEP. Są nimi: Otwartość, Odpowiedzialność, Odwaga, Rozsądek, Kompetencje, Wiarygodność. Tekstom poszczególnych autorów towarzyszy narracja prof. Henryka Mruka.

Swoim wspomnieniem na łamach książki podzielił się również prof. Marian Gorynia.

Fragment książki dostępny [TUTAJ]
Książka dostępna jest również na stronie wydawnictwa [TUTAJ]


04.10.2021 r.

Ekonomiści są zgodni: W UE warto być i bez funduszy – wyniki badania na łamach Rzeczpospolitej

Na łamach dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł autorstwa Grzegorza Siemionczyka podsumowujący cykl panelu ekonomistów.

Jak możemy przeczytać na początku artykułu: „Takiej jednomyślności, jak w sprawie bilansu uczestnictwa Polski w UE, wśród uczestników panelu ekonomistów „Rzeczpospolitej” jeszcze nie było. To samo w sobie jest wymowne, bo od lipca ub.r. tej grupie wybitnych ekonomistów przedstawiliśmy do oceny już niemal 40 tez na różne tematy ekonomiczne. Zwykle te oceny były zróżnicowane. Do konsensusu blisko było w sprawie tzw. emerytury obywatelskiej, gdy ponad 80 proc. uczestników naszego panelu eksperckiego uznało, że to chybiona koncepcja. Tym razem wszyscy zgodzili się z tezą – w tym 87 proc. zgodziło się zdecydowanie – że „bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w UE jest jednoznacznie pozytywny”. A przy tym udział w tej sondzie wzięło aż 47 ekonomistów, najwięcej w ponadrocznej już historii naszego panelu.”

Więcej o artykule:
– rz.pl [TUTAJ]
– theworldnews.net [TUTAJ]
– PDF [pobierz]


28.09.2021 r.

Forum Inteligentnego Rozwoju

W dniach 26-28.09.2021 r. odbyło się Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu. Wiodącym tematem Forum są wyzwania innowatorów związane z transferem wiedzy z sektora nauki do biznesu oraz z pomyślnym wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług i produktów.
Forum Inteligentnego Rozwoju to „unikalny kongres przyszłości”, czyli wyjątkowe wydarzenie naukowo technologiczne poświęcone upowszechnianiu nowatorskich badań naukowych i innowacyjnych technologii, które mają dużą szansę na sukces rynkowy i polepszenie standardu i bezpieczeństwa naszego życia.
Forum służy nawiązywaniu trwałych relacji między przedsiębiorcami wizjonerami, wybitnymi polskimi naukowcami ukierunkowanymi w swym działaniu na współpracę z biznesem, inwestorami oraz samorządowcami stwarzającymi atrakcyjne warunki do lokowania biznesu w swoich regionach.

Podczas Forum prof. Gorynia wygłosił prezentację na temat: „Biznes międzynarodowy a innowacyjność i konkurencyjność gospodarki?”. Prezentację można zobaczyć [TUTAJ]

W dniu 28.09.2021 r. podczas Forum Inteligentnego Rozwoju odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród.
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju trafia w ręce innowatorów i inwestorów, osób i organizacji, których sposób działania i myślenia już lub w przyszłości wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Jednym z nagrodzonych został prof. Marian Gorynia. Otrzymał on wyróżnienie w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Nagroda została przyznana za realizację projektów: „Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie prosperity i globalnego kryzysu gospodarczego”, „Strategie firm polskich wobec wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej” oraz pozytywne podejście do upowszechniania dotychczasowych wyników przedsięwzięć wśród całego społeczeństwa.
Profesor Gorynia podkreślił zaangażowanie członków zespołów projektowych, w szczególności dr hab. Marleny Dzikowskiej, prof. UEP, w projekcie „Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie prosperity i globalnego kryzysu gospodarczego” oraz dr hab. Katarzyny Mroczek-Dąbrowskiej, prof. UEP, w projekcie „Strategie firm polskich wobec wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej”.

Więcej o wydarzeniu:
– artykuł (relacja) nt. wydarzenia [TUTAJ]
– artykuł prof. Goryni nt. wydarzenia [TUTAJ]
– podcast w którym uczestniczył prof. Gorynia nt. wydarzenia [TUTAJ]
– oficjalna strona wydarzenia Forum Inteligentnego Rozwoju
– program wydarzenia dostępny [TUTAJ]
– laureaci nagrody “NAUKOWIEC PRZYSZŁOŚCI” [TUTAJ]
– artykuł podsumowujący wydarzenie [TUTAJ]


Nowość na księgarskich półkach

Niniejsza książka jest zbiorem tekstów powstałych w okresie od marca 2020 roku do czerwca 2021 roku. Część z tych tekstów to opracowania autorskie, napisane indywidualnie. Drugą część stanowią publikacje zespołowe pisane wraz z Koleżankami i Kolegami z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, których każdorazowo zapraszałem do współpracy polegającej na szczegółowym rozpracowaniu określonego zagadnienia. W ten sposób powstał zbiór składający się z 27 rozdziałów. W tym miejscu składam moim Współautorom wyrazy wdzięczności za owocną i skuteczną współpracę.

Prezentowane teksty powstawały bez jakiegoś szczególnego zamysłu, planu. Tworzone były spontanicznie w odpowiedzi na pojawiające się kolejne aspekty pandemii COVID-19.
W niniejszym tomie zostały ułożone w kolejności chronologicznej, według dat ich powstania i opublikowania.
Jak pamiętamy, pandemia COVID-19 nadciągnęła do Polski z początkiem marca 2020 roku. Jej oficjalnie potwierdzone początki sięgają natomiast jesieni 2019 roku i kojarzą się z chińskim miastem Wuhan. Wokół genezy pandemii narosło wiele sporów i z pewnością będą się toczyć na ten temat dalsze dyskusje. Kwestia ta została szerzej podjęta w kilku miejscach książki.

Pełen tekst publikacji dostępny [TUTAJ].

Więcej informacji na temat książki znajdziesz [TUTAJ].


06.08.2021 r.

Wypowiedź prof. Goryni w programie Pokolenie Postpandemiczne

Prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu był gościem w programie Pokolenie Postpandemiczne emitowane na antenie TVP3 Poznań. Wypowiedź dotyczyła sytuacji społeczeństwa i gospodarki na skutek pandemii.

Całe wydanie programu z tego dnia można obejrzeć [TUTAJ].


15.07.2021 r.

Prof. dr hab. Marian Gorynia wyróżniony statuetką Ignacego Jana Paderewskiego

W dniu 15 lipca 2021 roku, w poznańskiej siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego odbyła się kameralna uroczystość uhonorowania Statuetką Ignacego Jana Paderewskiego wybitnego polskiego, wielkopolskiego naukowca – ekonomisty, prof. dr hab. Mariana Goryni.

Statuetkę Ignacego Jana Paderewskiego Profesorowi wręczył Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr. Marian Król, któremu towarzyszyli działacze Towarzystwa. Laureat – profesor dr hab. Marian Gorynia nie krył wzruszenia za okazane mu uznanie i podziękował za wyróżnienie. Natomiast Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król gratulując Laureatowi tego wyróżnienia podkreślił z wielkim uznaniem także i to, że prof. dr hab. Marian Gorynia, który w latach 2008-2016 był rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, znacznie rozwinął tę uczelnię i zwiększył jej potencjał naukowy i prestiż.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od chwili zaistnienia na polskiej scenie obywatelskich organizacji społecznych wśród swoich głównych zadań ma wskazywanie i promowanie wzorcowych Osobistości, szczególnie zasłużonych dla rozwoju różnych dziedzin życia w naszym kraju. Do realizacji tego zadania służą: wskazywanie i honorowanie „Liderów Pracy Organicznej”, wskazywanie i honorowanie „Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej „Złotych Hipolitów”, przyznawanie wzorowym organicznikom i pozytywistom upowszechniającym etos pracy– Srebrnego i Złotego – Medali „Labor Omnia Vincit”, przyznawanie „Statuetki Ignacego Jana Paderewskiego”, będącej symbolem polskiego patriotyzmu. Ten bogaty, urozmaicony projekt Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dla wskazywania i upowszechniania obywatelskich wzorców osobowych, dopełniło utworzenia systemu zwracania uwagi społeczeństwa na obywateli wyróżniających się wyjątkowym patriotyzmem i wyjątkową działalnością propaństwową.

Więcej informacji na temat wydarzenia [TUTAJ].


Nowość na księgarskich półkach

Nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ukazała się praca zbiorowa pod redakcją Ewy Mińskiej-Struzik oraz Barbary Jankowskiej.

Książka jest zbiorem 21 artykułów poświęconych społecznym, politycznym, ekonomicznym i menedżerskim wyzwaniom świata po pandemii. Publikacja podzielona jest na trzy części. Część pierwsza dotyczy ponadnarodowych i krajowych aspektów pandemii Covid-19. Część druga skupia się na sektorach biznesu i branżach, natomiast część trzecia przedstawia perspektywę firm. Autorzy – badacze z Instytutu Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – dzielą się wynikami swoich badań, wyrażają obawy i rekomendują tworzenie współczesnego świata bardziej odpornego na wstrząsy i gotowego na niewiadome. Pandemia Covid-19 ujawniła wiele słabości gospodarki światowej, gospodarek narodowych i państw, sektorów biznesu oraz poszczególnych firm. To niewątpliwie punkt zwrotny, ale jednocześnie szansa i bodziec do zmiany w kierunku nowej i zrównoważonej normalności.

Pełen tekst publikacji dostępny [TUTAJ].

Więcej informacji na temat książki znajdziesz [TUTAJ].


29.06.2021 r.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W TEORIACH EKONOMICZNYCH”

W dniach 28-29.06.2021 odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych” zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku. Tematem przewodnim było: „Anatomia kryzysu”. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści – przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy.

Podczas konferencji skupiono się na wspomnieniu wybuchu Wielkiego Kryzysu Gospodarczego, który z ogromną siłą uderzył w społeczeństwo i gospodarkę. Wydarzenie to, w kręgach naukowych ekonomistów i historyków oraz przedstawicieli innych nauk społecznych, zostało uznane za bardzo istotne z perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego. Jego przypomnienie było okazją do analizy zjawisk kryzysowych w kolejnych latach, była to też wspaniała okazja do podjęcia dyskusji na temat interpretacji źródeł kryzysów oraz ich implikacji dla szeroko rozumianej sfery życia człowieka (np. ekonomicznej, społecznej, środowiskowej, duchowej).

Podczas spotkania prof. Gorynia wraz z prof. Fiedorem wygłosili prezentację na temat: „Czy i w jakim zakresie można mówić o odpowiedzialności ekonomistów za kryzysy gospodarcze?”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ],.
Program konferencji dostępny [TUTAJ],.


24.06.2021 r.

Debata z cyklu: „Czwartki u Ekonomistów”

W dniu 24.06.2021 r. odbyło się spotkanie w trybie online w ramach cyklu „Czwartki u Ekonomistów”. Organizatorem debaty było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Tematem przewodnim było: „Jak budowa koncernu multienergetycznego Orlen-Lotos-PGNiG wpłynie na Polską gospodarkę?”.

Uczestnicy wraz z zaproszonymi ekspertami rozmawiali m.in. o skutkach fuzji, o wpływie fuzji na gospodarkę, o budowaniu potencjału, o konkurencji z zagranicznymi koncernami.

Moderatorem debaty został prof. dr hab. Marian Gorynia (Przewodniczący Rady Naukowej PTE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Więcej o wydarzeniu oraz program spotkania dostępne [TUTAJ].

Nagranie debaty dostępne [TUTAJ].

Więcej o cyklu „Czwartki u Ekonomistów” [TUTAJ].


21.06.2021 r.

XXV Debata Akademicka – „Nowy (nie)ład międzynarodowy?”

W dniu 21.06.2021 r. odbyło się spotkanie w trybie online w ramach Debat Akademickich. Tematem przewodnim debaty było: „Nowy (nie)ład międzynarodowy?”.

Panelistami debaty zostali:

– Z ramienia UAM: prof. Marek Ziółkowski (socjolog), prof. Radosław Fiedler (politolog),

– Z ramienia UEP: prof. Marian Gorynia (ekonomista), prof. Marek Ratajczak (ekonomista).

Moderatorem dyskusji został prof. Krzysztof Podemski z UAM.

W debacie skoncentrowano się na trzech wątkach:


1. Jak wygląda obecnie mapa polityczna świata? Gdzie jest centrum, a gdzie peryferia?

2. Jaki wpływ na układ sił na świecie mają międzynarodowe, głównie amerykańskie korporacje?

3. Jak zwiększyć skuteczność międzynarodowych organizacji, układów, konwencji?

Więcej o wydarzeniu na stronach uczelni: [UEP],[UAM],.

Nagranie debaty dostępne [TUTAJ].

Więcej o Debatach Akademickich [TUTAJ],.


15.06.2021 r.

Seminarium „Polska Transformacja Energetyczna – przesłanki, szanse i zagrożenia”

W dniu 15.06.2021 r. odbyło się seminarium naukowe w trybie online. Tematem przewodnim seminarium było: „Polska Transformacja Energetyczna – przesłanki, szanse i zagrożenia”.

Jednym z moderatorów został prof. Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Więcej o wydarzeniu oraz program seminarium dostępne [TUTAJ],.


11.06.2021 r.

Sympozjum naukowe – „Związek ekonomii ze sportem w czasach pandemii, przed i po”.

W dniu 11.06.2021 r. odbyło się seminarium naukowe w trybie online zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Nauk Prawnych. Tematem przewodnim seminarium było: „Związek ekonomii ze sportem w czasach pandemii, przed i po”. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści – przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy.

Podczas spotkania prof. Gorynia wraz z prof. Fiedorem wygłosili prezentację na temat: „Sport jako przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych – wybrane aspekty”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu oraz program seminarium dostępne [TUTAJ],.


09.06.2021 r.

Forum Myśli Strategicznej – Wyzwania edukacyjne – jaki model edukacji?

W dniu 09.06.2021 r. odbyło się spotkanie online w ramach cyklu Forum Myśli Strategicznej. Tematem przewodnim seminarium było: „Wyzwania edukacyjne – jaki model edukacji?”. Moderatorem seminarium był prof. Julian Auleytner. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści – przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy.

Podczas spotkania prof. Gorynia wygłosił prezentację na temat: „Wyzwania edukacyjne jaki model edukacji? Wprowadzenie do dyskusji sprawdzanie jakości kształcenia oraz kilka innych uwag”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu oraz program seminarium dostępne [TUTAJ], [PDF].


Benchmarking klastrów 2020 – potencjał klastrów w Polsce i współpraca polsko-norweska

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Innovation Norway zorganizowali dwudniowy cykl wydarzeń on-line dedykowanym polskim i norweskim klastrom.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją wyników najnowszego badania Benchmarking Klastrów 2020, będącego punktem wyjścia do dyskusji na temat kondycji polskich klastrów, ich otwartości i gotowości na dynamicznie zachodzące zmiany w gospodarce, współpracy wykraczającej poza struktury klastra oraz wykorzystania nowych trendów, technologii i transformacji cyfrowej w klastrach.

W ramach cyklu odbyły się także sesje spotkań matchmakingowych dedykowane polskim i norweskim klastrom. Udział w nich stwarza okazję do networkingu, nawiązania cennych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz utrwalenia długofalowej współpracy pomiędzy klastrami polskimi i norweskimi.

Podczas spotkania prof. Gorynia wygłosił prezentację na temat: „Internacjonalizacja klastra – przyczynek do wzrostu konkurencyjności?”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu oraz program konferencji dostępny [TUTAJ].


17.05.2021 r.

Wystąpienie prof. Goryni podczas Lektorium

Prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu był uczestnikiem debaty podczas Lektorium, które odbyło się w dniu 17.05.2021 r. Było to spotkanie w trybie online na platformie Zoom. Spotkanie miało na celu wymianę poglądów nt. obecnej sytuacji na rynku gospodarczym na świecie, spowodowanej COVID-19.

Podczas spotkania prof. Gorynia wygłosił prezentację na temat: „Przesłanki modyfikacji wybranych koncepcji ekonomicznych na skutek pandemii COVID-19”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].


10.05.2021 r.

Wypowiedź prof. Goryni w programie Wielkopolska Warta Poznania

Prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu był gościem w programie Wielkopolska Warta Poznania. Wypowiedź dotyczyła sytuacji bezrobocia w Wielkopolsce.

Całe wydanie programu z tego dnia można obejrzeć [TUTAJ].


Prof. Marian Gorynia członkiem Rady Akademickiego i Naukowego Poznania

Prof. dr hab. Marian Gorynia został powołany do Rady Akademickiego i Naukowego Poznania. W skład Rady wchodzą czołowi przedstawiciele poznańskiego środowiska akademickiego, reprezentujący różne dziedziny naukowe. Stanowi ona niezależne ciało opiniodawczo-doradcze Prezydenta Miasta Poznania w sprawach dotyczących rozwoju poznańskich uczelni w sferze dydaktycznej i naukowo-badawczej.

Treść listu powołującego prof. Gorynię jako członka Rady [TUTAJ].


Prof. Gorynia nagrodzony przez Ministra Edukacji i Nauki

Minister Edukacji i Nauki wyróżnił nagrodą za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej w kadencji 2017-2020 prof. dr. hab. Mariana Gorynię – ówczesnego członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.


7.05.2021 r.

Konferencja Jubileuszowa XX-lecie kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Wrocławskim „Quo Vadis Oeconomia?”

W dniu 7 maja 2021 r. odbyła się konferencja w trybie online organizowana przez Uniwersytet Wrocławski.

Konferencja była okazją nie tylko do wspomnień i świętowania Jubileuszu, ale również do podjęcia dyskursu naukowego nad przyszłością i pożądanymi kierunkami rozwoju Ekonomii jako dyscypliny naukowej w kontekście obecnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce. Szeroka problematyka tego wydarzenia pozwoliła na zaprezentowanie jej z różnych perspektyw badawczych, uwzględniających aspekty ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i nauk prawnych.

W jej ramach odbyły się cztery panele, na których wystąpili wybitni specjaliści – przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy. Wśród potencjalnych zagadnień dyskusyjnych znalazły się problemy podnoszenia jakości kształcenia, zwiększania atrakcyjności oferty dydaktycznej, podnoszenia poziomu badań naukowych oraz rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, poprawa warunków kształcenia i prowadzenia badań m.in. poprzez rozwój relacji z otoczeniem wzmacniających pozycję absolwentów na rynku pracy.

Podczas konferencji prof. Gorynia wraz ze współautorem prof. Fiedorem wygłosił prezentację p.t.: „Współczesne nauki ekonomiczne – szanse i zagrożenia” prezentacja dostępna [TUTAJ]

Więcej o wydarzeniu oraz program konferencji dostępny [TUTAJ].


Nowa publikacja prof. Goryni – rozdział w książce Piotra Plebaniaka

Nowość na księgarskich półkach. Innowacyjne opracowanie będące efektem współpracy naukowców z różnych dziedzin wiedzy. Przekład zamknięty w tym tomie to efekt lat pracy i rozmyślań nad starożytnymi tekstami cywilizacji zachodniej i chińskiej.

Jednym z rozdziałów jest polemika prof. Goryni p.t.: W biznesie jak w miłości – wszystkie chwyty dozwolone. Nieszablonowe myślenie i amoralność.

Pełen tekst publikacji prof. Goryni dostępny [TUTAJ].

Motto-wizja filozoficzna książki: Metodą oszustwa w jego istocie jest sprawić, by [tamten] coś zrobił, lecz odmówić mu zrozumienia, dlaczego sam chce tak uczynić. ~~ Traktat Pytania i odpowiedzi pomiędzy Tang Taizongiem a Li Weigongiem

Więcej informacji na temat książki znajdziesz [TUTAJ].


28.04.2021 r.

Wypowiedź prof. Goryni w wieczornym wydaniu Teleskopu

W dniu 28.04.2021 r. w wieczornym wydaniu programu Teleskop wystąpił prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wypowiedź dotyczyła gospodarczych skutków złagodzenia obostrzeń związanych z pandemią.

Całe wydanie programu z tego dnia można obejrzeć [TUTAJ].


24.04.2021 r.

Wystąpienie prof. Goryni podczas Festiwal Boss

W dniu 24 kwietnia 2021 r. odbyło się wydarzenie Festiwal BOSS.

Jednym z gości był prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentację pt.: Pandemia i gospodarka – wybrane aspekty.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Festiwal BOSS jest wydarzeniem biznesowo-edukacyjnym, organizowanym przez największą studencką organizację promującą przedsiębiorczość w Polsce – Fundację Studenckie Forum Business Centre Club. Festiwal BOSS odbywa się w formie paneli eksperckich w konkretnej dziedzinie, paneli dyskusyjnych oraz prelekcji. Znane osobistości ze świata biznesu dzielą się swoją cenną wiedzą z ludźmi ambitnymi i zaangażowanymi we własny rozwój.

Więcej informacji dot. wydarzenia [ULOTKA],

[strona wydarzenia].


22.04.2021 r.

Wystąpienie prof. Goryni dla Kafejki Business Family Network

W dniu 22 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie w ramach Kafejki Business Family Network.

Jednym z gości był prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentację pt.: Konkurencyjność i globalizacja.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

FBN Poland to stowarzyszenie działające na rzecz FIRM RODZINNYCH.
Misją FBN Poland jest kształtowanie ducha przedsiębiorczości oraz wspieranie firm rodzinnych w ich stabilnym i wielopokoleniowym rozwoju. Właściciele firm rodzinnych zakładają firmy, rozwijają je i pracują w nich z myślą o przekazaniu firmy rodzinnej kolejnemu pokoleniu. Wartością dodaną FBN Poland jest kształtowanie kompetencji i umiejętności menedżerskich oraz budowanie relacji rodzinnych poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia Członków Stowarzyszenia, ich Rodzin oraz ekspertów zewnętrznych.

Więcej informacji dot. FBN Poland [TUTAJ].


21.04.2021 r.

Wypowiedź prof. Goryni w wieczornym wydaniu Teleskopu

W dniu 21.04.2021 r. w wieczornym wydaniu programu Teleskop wystąpił prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wypowiedź dotyczyła gospodarczych skutków złagodzenia obostrzeń związanych z pandemią.

Całe wydanie programu z tego dnia można obejrzeć [TUTAJ].


24.04.2021 r.

Webinarium: „Koniec historii czy koniec kapitalizmu? Kierunki i granice ewolucji kapitalizmu”

W dniu 21 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie w trybie online organizowane przez Fundację im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (PTE), Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN oraz Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN.

Temat webinarium: Koniec historii czy koniec kapitalizmu? Kierunki i granice ewolucji kapitalizmu.

W trakcie spotkania uczestnicy podjęli pogłębioną dyskusję nad przyszłością i kierunkami dalszego rozwoju kapitalizmu. Zastanawiali się nad potrzebą i zasięgiem zmian w ramach dominującego obecnie modelu gospodarczego w szeroko rozumianym świecie zachodniej cywilizacji i kultury.

Więcej o wydarzeniu oraz program konferencji dostępny [TUTAJ].


01.04.2021 r.

Konferencja z okazji jubileuszu prof. Andrzeja K. Koźmińskiego: „Czy wiemy, dokąd zmierzamy?”

W dniu 1 kwietnia 2021 r. odbyła się konferencja w trybie online organizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Temat konferencji: Czy wiemy, dokąd zmierzamy?

Prof. Marian Gorynia wystąpił w panelu pt.: Czy gospodarka może być racjonalna?

Program konferencji dostępny [TUTAJ].
Notka o wydarzeniu w dzienniku Rzeczpospolita dostępna [pod tym linkiem].
Artykuł o wydarzeniu na łamach „AleBank.pl” dostępny [pod tym linkiem].[POBIERZ].
Nagranie webinarium dostępne [pod tym linkiem].


16.03.2021 r.

Konferencja online:„Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii”

W dniu 16 marca 2021 r. odbyła się konferencja w trybie online organizowana przez Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Temat konferencji: Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii.

Podczas spotkania eksperci i praktycy mówili o możliwościach zatrudnienia w dobie pandemii COVID-19 oraz o zmianach i przekształceniach na rynku pracy, jakie zaistniały ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną. Spotkanie przybliżyło absolwentom i studentom prawa obecną sytuację na rynku pracy oraz dało wspaniałą okazję do zadawania pytań dotyczących rozpoczęcia życia zawodowego. Wydarzenie okazało się również polem dyskusji naukowej, uwzględniającej aspekty prawne, ekonomiczne i praktyczne.

Prof. Marian Gorynia wygłosił prezentację pt.: Rynek pracy dla studentów/absolwentów prawa po pandemii.

Prezentacja z konferencji dostępna [TUTAJ].

Więcej informacji na stronie konferencji: [TUTAJ].


15.03.2021 r.

Seminarium online pt.: Finanse publiczne w dobie pandemii: Problemy – wyzwania – rekomendacje

W dniu 15 marca 2021 r. odbyło się seminarium w trybie online współorganizowanym przez Katedrę Finansów Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrę Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Katedrę Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Temat seminarium: FINANSE PUBLICZNE W DOBIE PANDEMII: PROBLEMY – WYZWANIA – REKOMENDACJE

Celem spotkania było podjęcie dyskusji na temat kluczowych problemów, wyzwań i rekomendacji związanych z obserwowanym zjawiskiem „covidyzacji” finansów publicznych.  

Prof. Marian Gorynia wygłosił prezentację podczas seminarium pt.: Pandemia COVID-19 z perspektywy nauk ekonomicznych.
Prezentacja z seminarium dostępna [TUTAJ].

Więcej informacji z wydarzenia znajdują się na stronach internetowych współorganizatorów: WEiF UBW, SGH.


01.03.2021 r.

Klub Obywatelski w Wielkopolsce

Gospodarka w dobie COVID-19

W dniu 1.03.2021 r., odbyło się spotkanie w ramach Klubu Obywatelskiego na platformie Facebook. Gośćmi spotkania byli: Dagmara Nickel i prof. Dr hab. Marian Gorynia. Zaproszeni goście rozmawiali nt. gospodarki w dobie pandemii oraz odpowiadali na zadawane pytania przez widzów.

Całą rozmowę można obejrzeć [TUTAJ].

Kluby Obywatelskie to nowa przestrzeń debaty, nowa przestrzeń działania. W ramach Klubów prowadzone są dyskusje z ekspertami i autorytetami o zagrożeniach i perspektywach.

Więcej o działaniu Klubów Obywatelskich na oficjalnej stronie [TUTAJ].


Prof. dr hab. Marian Gorynia gościem programu Lustra TVP3 Poznań

Gospodarka wciąż cierpi z powodu koronawirusa

To zagadnienie starali się wyjaśnić naukowcy w programie „Lustra”, który był emitowany w dniu 16 lutego 2021 r. Gospodarzem był redaktor Marek Dłużniewski, a gośćmi zostali: prof. dr hab. Marian Gorynia z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także prof. Sławomir Jankiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, dr Tomasz Borkowski z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz dr hab. Ida Musiałkowska z Katedry Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Całą rozmowę można obejrzeć [TUTAJ].


02.02.2021 r.

Seminarium pt.: Finanse publiczne po COVID-19

W dniu 2 lutego 2021 r. odbyło się seminarium w trybie online współorganizowanym przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Temat seminarium: FINANSE PUBLICZNE PO COVID-19

Niniejsze seminarium nawiązuje do seminarium zorganizowanego 17 listopada 2020 r. pt. „Pandemia COVID-19 a finanse publiczne i stabilizacja makroekonomiczna – czy potrzebna jest zmiana paradygmatów?” Podczas dzisiejszego spotkania zaprezentowano poglądy pięciu byłych, wysokiego szczebla polityków rządowych na temat wyzwań i zagrożeń dla finansów publicznych i rozwoju gospodarczego.

W wydarzeniu wzięło udział wielu znanych ekonomistów oraz pięciu byłych, wysokiego szczebla polityków rządowych, a w gronie moderatorów znaleźli się: prof. Bogusław Fiedor z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Prezentacja z seminarium dostępna [TUTAJ].

Więcej informacji jak i zapis wideo z wydarzenia znajdują się na stronach internetowych współorganizatorów: PTE, KNE PAN, KNoF PAN, INE PAN.


Monografia prof. M. Goryni wydana przez PWN

Nakładem wydawnictwa PWN ukazała się autorska monografia prof. Mariana Goryni pt. „Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym – Aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie”.

Książka prezentuje zachowania przedsiębiorstw w sferze międzynarodowej współpracy gospodarczej. Dzisiejsza gospodarka rynkowa opiera się na względnie swobodnym przepływie towarów i usług. Ważną rolę w towarzyszących przy tym procesach odgrywają przedsiębiorstwa, które oprócz prowadzenia działalności na rynku krajowym podejmują ekspansję na rynki zagraniczne.

Autor książki omawia m.in. takie zagadnienia jak: czynniki skłaniające firmy do wychodzenia na rynki zagraniczne, możliwe formy podejmowania działalności oraz metody służące do wyboru optymalnej formy ekspansji zagranicznej. Publikacja jest wspaniałym źródłem dla osób chcących poszerzyć wiedzę z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej (międzynarodowe stosunki gospodarcze, biznes międzynarodowy, logistyka międzynarodowa).

Fragment monografii dostępny [TUTAJ]

Oferta zakupowa monografii na stronie wydawnictwa PWN dostępna [TUTAJ]

Zapowiedź autora dostępna [TUTAJ]


21.12.2020 r.

Monografia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

W dniu  21 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie online Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
Głównym celem ostatniego posiedzenia IX kadencji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na lata 2017-2020 było podsumowanie podejmowanych i realizowanych działań. Było to również ostatnie posiedzenie plenarne kończące trzydziestoletni okres funkcjonowania CK.

W związku z zakończeniem działalności z dniem 31 grudnia 2020 roku, w której prawa wstąpi 1 stycznia 2021 roku Rada Doskonałości Naukowej powstała monografia podsumowująca historię i działalność Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Opracowanie to pozwoli czytelnikom zapoznać się z krótkim rysem historycznym, zwięzłym opisem organów poprzedzających powstanie Centralnej Komisji, podstaw prawnych jej funkcjonowania oraz historii orzecznictwa.

Monografia dostępna TUTAJ.


15.12.2020 r.

Prof. dr hab. Marian Gorynia uczestnikiem Microeconomics of Competitiveness Course at Harvard

W dniach 7-9 oraz 14-15 grudnia 2020 roku odbyło się coroczne spotkanie w ramach kursu Microeconomics of Competitiveness Course at Harvard.

Kurs MOC dotyczy konkurencyjności i rozwoju gospodarczego, opracowany przez profesora Michaela Portera oraz pracowników i współpracowników Instytutu Strategii i Konkurencyjności. Kurs MOC koncentruje się na źródłach produktywności krajowej lub regionalnej, które są zakorzenione w strategiach i praktykach operacyjnych firm lokalnych, witalności klastrów i jakości środowiska biznesowego, w którym ma miejsce konkurencja. Więcej informacji o programie pod tym adresem.

Sieć afiliacyjna MOC to grupa ponad 100 instytucji edukacyjnych na całym świecie, które uczą programu nauczania MOC i współpracują w obszarze konkurencyjności. Sieć została stworzona z myślą o stworzeniu lokalnej zdolności rozumienia, nauczania i ulepszania konkurencyjności. Wykorzystując strukturę sieci, wykładowcy współpracują obecnie w nauczaniu, opracowywaniu przypadków i badaniach, aby poszerzyć zakres wiedzy i stać się liderami konkurencyjności w swoich regionach. Więcej informacji dot. sieci oraz jej uczestników pod tym adresem.

Coroczne warsztaty wydziałowe MOC odbywają się w Harvard Business School w grudniu dla profesorów z instytucji stowarzyszonych. W Wydziałowych Warsztatach MOC biorą udział zarówno nowi, jak i doświadczeni wykładowcy. Spotkanie stwarza wyjątkową okazję dla wszystkich wykładowców MOC, aby uzyskać kontakt z najnowszą wiedzą i badaniami związanymi z konkurencyjnością i rozwojem klastrów. Program tegorocznego wydarzenia znajduje się tutaj.


12.12.2020 r.

46th Annual Conference of the European International Business Academy – EIBA 2020 online

Nagłe pojawienie się Covid-19 natychmiast zmieniło krajobraz biznesu (i konferencji) na całym świecie. Niektóre z cech charakteryzujących otoczenie biznesowe w erze pandemii obejmują rosnącą niepewność i złożoność, rosnące znaczenie łączności cyfrowej, zmiany na międzynarodowych rynkach pracy lub pojawiające się napięcia geopolityczne.

W dniach 10-12 grudnia 2020 roku odbyła się międzynarodowa konferencja online: 46th Annual Conference of the European International Business Academy – EIBA 2020.

Konferencja internetowa EIBA 2020 poświęcona jest omówieniu trendów, wyzwań i nowej normy w międzynarodowym środowisku gospodarczym, technologicznym i społecznym, a także implikacji dla przedsiębiorstw wielonarodowych i pracowników przedsiębiorstw wielonarodowych.

Marian Gorynia, Jan Nowak, Piotr Trąpczyński oraz Radosław Wolniak przedstawili prezentację p.t.: Globalization in a COVID-19 Afflicted World, [prezentacja dostępna tutaj]

Więcej informacji o wydarzeniu pod adresem.


17.11.2020 r.

Seminarium nt.: Pandemia COVID-19 a finanse publiczne i stabilizacja makroekonomiczna – czy potrzebna jest zmiana paradygmatów?

W dniu 17 listopada 2020 r. odbyło się seminarium w trybie online współorganizowanym przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Temat seminarium: PANDEMIA COVID-19 A FINANSE PUBLICZNE I STABILIZACJA MAKROEKONOMICZNA – CZY POTRZEBNA JEST ZMIANA PARADYGMATÓW?

Naukowcy starali się odpowiedzieć na to pytanie oraz dać wyraz przekonaniu o zmieniającej się sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, spowodowanej pandemią COVID-19.

W wydarzeniu wzięło udział wielu znanych ekonomistów, a w gronie moderatorów znaleźli się: prof. Bogusław Fiedor z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Więcej informacji jak i zapis wideo z wydarzenia znajdują się na stronach internetowych współorganizatorów: PTE, KNE PAN, KNoF PAN, INE PAN.


29.10.2020 r.

Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Mariana Goryni w ramach I Szkoły Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów/Prorektorów Uczelni Ukraińskich

W dniu 29 października 2020 roku odbyło się jedno z cyklu webinariów w ramach I Szkoły Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów/Prorektorów Uczelni Ukraińskich.

Prof. dr hab. Marian Gorynia wygłosił wykład inauguracyjny p.t.: Analiza systemowa uwarunkowań i skutków pandemii.

I Szkoła Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów/Prorektorów Uczelni Ukraińskich to element realizowanego projektu Politechniki Warszawskiej. Więcej o projekcie [TUTAJ].


29.10.2020 r.

Wystąpienie prof. dr hab. Mariana Goryni podczas konferencji naukowej online „Audyt wewnętrzny w czasach kryzysu”

W dniu 29 października 2020 roku odbyła się konferencja naukowa online organizowana przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Prof. dr hab. Marian Gorynia wygłosił wykład p.t.: Pandemia COVID-19 a gospodarka.

Więcej na temat konferencji [pod tym adresem].


19.10.2020 r.

Prof. dr hab. Marian Gorynia gościem programu Lustra TVP3 Poznań

Jak koronawirus zmienia polską i zagraniczną gospodarkę?

Na to pytanie odpowiedzieli naukowcy w programie „Lustra”, emitowanego w dniu 19 października 2020 r. Gospodarzem był redaktor Łukasz Maciejewski, a gośćmi zostali: prof. dr hab. Marian Gorynia były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zastępca przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej i przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także prof. Sławomir Jankiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Mirosław Piasecki prezes Stowarzyszenia „Przedsiębiorca Polski”.

Całą rozmowę można obejrzeć [TUTAJ].


13.10.2020 r.

Wystąpienie prof. dr hab. Mariana Goryni podczas posiedzenia Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

W dniu 13 października 2020 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Prof. dr hab. Marian Gorynia wygłosił wykład p.t.: Pandemia COVID-19 perspektywa – nauk ekonomicznych .

Prezentacja z wykładu dostępna [tutaj].


18.05.2020 r.

Prof. dr hab. Marian Gorynia członkiem Prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

W dniu 18 maja 2020 roku prof. dr hab. Marian Gorynia został wybrany na członka Prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Zakres działań Komitetu to: ogólna teoria ekonomiki, historia myśli ekonomicznej, problematyka funkcjonowania i rozwoju gospodarki krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Komitet został powołany w 1952 r.

Więcej informacji na stronie Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.


20.02.2020 r.

Spotkanie Klubu Adamieckiego

20 lutego 2020 roku w budynku Rektoratu odbyło się posiedzenie Klubu
im. Karola Adamieckiego. O wybranych aspektach tożsamości nauk ekonomicznych opowiedział m.in. prof. dr hab. Marian Gorynia. Dyskusję prowadzili sekretarze Klubu: dr hab. Krystian Pera, prof. UE oraz dr hab. Artur Walasik, prof. UE.
Spotkanie Klubu Adamieckiego cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności akademickiej, a także zachęcało do dyskusji nad tożsamością nauk ekonomicznych. 

Więcej o wydarzeniu pod adresem:
https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/prof-m-gorynia-gosciem-kolejnego-spotkania-klubu-adamieckiego-relacja.html


Nowa publikacja: LES CHANGEMENTS DE LA COMPETITIVITE DE L’ECONOMIE POLONAISE DANS L’ECONOMIE MONDIALE DURANT LA PERIODE 1990-2017

Książka „Pour une recherche économique efficace: 61º Congrès de l’Association Internationale des Économistes de Langue Française”
jest podsumowaniem spotkania Le 61ème Congrès de l’AIELF:
„Pour une Recherche Économique Efficace”, które odbyło się w lipcu ubiegłego roku w Santiago.

Stowarzyszenie AIELF zrzesza naukowców
z dziedziny ekonomii oraz pokrewnych dyscyplin i pracuje nad szerokim rozpowszechnianiem tematów badanych przez jego członków,
bez ograniczeń w terenie lub zasięgu geograficznym. Działania Stowarzyszenia obejmują zatem organizowanie wydarzeń naukowych, promowanie badań z dziedziny ekonomii w języku francuskim.

W publikacji zaprezentowany został rozdział autorstwa prof. Mariana Goryni oraz prof. Krzysztofa Malagi: Les Changements de la Competitivite de L’economie Polonaise dans L’economie Mondiale Durant la Periode 1990-2017.

Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie wyników analizy zmian międzynarodowej pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki
w stosunku do gospodarki światowej. Okres analizy obejmuje lata 1990–2017. Artykuł ten uwzględnia podstawowe zmiany i najważniejsze trendy
w internacjonalizacji polskiej gospodarki w wyżej wspomnianym okresie,
tzw. Okresie przejściowym. Te sposoby umiędzynarodowienia polskiej gospodarki pojawiają się w danych globalnych, względnych
i porównawczych, krzyżowych przepływach inwestycji bezpośrednich, towarów i usług. Analiza koncentruje się głównie na zmianach produktu krajowego brutto Polski, polskim eksporcie i napływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Polski, polskim imporcie i napływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych przybywających do Polski,
ale także na zestawie wskaźników wolności gospodarczej.

Życzę miłej i owocnej lektury!


15.12.2019 r.

45th EIBA Annual Conference 2019

W dniach 13-15 grudnia br. odbyła się konferencja: 45th EIBA Annual Conference 2019 „What now? International Business in a Confused World Order” w University of Leeds, Wielka Brytania.

Podczas seminarium zostały poruszone tematy związane z biznesem międzynarodowym i wyzwaniami stojącymi przed nim w nowym zmieniającym się świecie.

Wśród panelistów znajdował się prof. Marian Gorynia wraz ze współautorami: Janem Nowakiem, Piotrem Trąpczyńskim oraz Radosławem Wolniakiem zaprezentowali referat pt.:
„Integration and Investment Development Paths of CEE Countries. Does EU-Membership Make a Difference?”.

Treść referatu – tutaj.
Wzmianka o wydarzeniu – link.
Wzmianka o wydarzeniu na stronie UEP – link.


Rozmowa z prof. Marianem Gorynią

Na łamach „Obserwatora Finansowego” opublikowano rozmowę z prof. Marianem Gorynią na temat globalizacji oraz gospodarki rynkowej.
Cała rozmowa dostępna jest pod tym linkiem.


5.12.2019 r.

Seminarium „Modele i modelowanie w ekonomii w perspektywie filozoficznej”

5 grudnia 2019 r. odbyło się seminarium „Modele i modelowanie w ekonomii w perspektywie filozoficznej” w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Seminarium prezentuje teksty opublikowane w Studiach Ekonomicznych (nr 1-2/2018), w całości poświęconych analizie modeli i modelowania w ekonomii z wykorzystaniem perspektywy filozofii ekonomii.

Wśród panelistów znajdował się prof. Marian Gorynia, który zaprezentował wystąpienie pt.: „O pięknie nauk ekonomicznych”.

Cała prezentacja – tutaj.
Wzmianka o wydarzeniu – link.


X Kongres Ekonomistów Polskich „Ekonomiści dla rozwoju”

X Kongres Ekonomistów Polskich, który odbył się pod hasłem: EKONOMIŚCI DLA ROZWOJU ukierunkowany był na debaty nad istotą i przyczynami nowych zjawisk w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej, z uwzględnieniem wyzwań globalnych oraz aspektów prognostycznych. Celem tego Kongresu, podobnie jak poprzednich, jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych, wymiana na tym tle poglądów oraz doświadczeń ekonomistów reprezentujących środowiska naukowców i praktyków, polityków oraz przedstawicieli innych dyscyplin nauki.
Jedną z osób, będącą w Radzie Programowej był profesor Marian Gorynia.
W ramach aktywności kongresowych:

Więcej informacji na stronie X Kongres Ekonomistów Polskich.


20.11.2019 r.

Jubileusz 30-lecia Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

W dniu 20 listopada Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa świętowała Jubileusz 30-lecia swojej działalności we wnętrzach znakomitej Auli Artis – Collegium Da Vinci

Podczas uroczystej gali przedstawiciele Izby wręczyli wyróżnienia za wkład
i zaangażowanie w rozwój działalności Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej osobom ze świata nauki, biznesu, kultury i polityki. Jedno z wyróżnień otrzymał
prof. dr hab. Marian Gorynia.

Profesor był również jednym z panelistów na towarzyszącej jubileuszowi debacie „30 lat przemian gospodarczych w Polsce i na świecie”.

Więcej informacji na stronie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.


01.10.2019 r.

Prof. dr hab. Marian Gorynia z tytułem Honorowego Profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W Centrum Konferencyjnym UWM
w niezwykle uroczystej oprawie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020.
Galę rozpoczął Jego Magnificencja Rektor UWM prof. Ryszard Górecki, który podkreślił,
że Uniwersytet rozpoczął właśnie trzecią dekadę swojej działalności. Ważnym punktem programu uroczystości były ślubowania składane rozpoczynających naukę studentów studiów dziennych, magistrów rozpoczynających studia doktorskie oraz doktorów rozpoczynających pisanie habilitacji. Rektor uroczyście pasował po jednym przedstawicielu każdego z wydziałów.
Wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego nauki ekonomiczne są fascynujące?” wygłosił prof. dr. hab. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, który w trakcie inauguracji otrzymał tytuł profesora honorowego UWM.

Więcej informacji
na łamach czasopisma „Wiadomości Uniwersyteckich”.

Wzmianki o uroczystości:
Wzmianka w Gazecie Wyborczej LINK
Program uroczystości w eGazeta UWM LINK
Artykuł w Gazecie Olsztyńskiej LINK


25.06.2019 r.

Prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej.

Tę funkcję będzie pełnić razem z prof. dr. hab. Bogusławem Buszewskim
z UMK w Toruniu. Radzie będzie przewodniczyć prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego. Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 25 czerwca 2019 roku.

Pierwsza kadencja Rady rozpoczęła się 1 czerwca br. Organ ma dbać o rozwój kadry naukowej, między innymi przez zapewnienie najwyższych standardów jakości działalności naukowej wymaganych
do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

Radę Doskonałości Naukowej powołała do życia nowa ustawa Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce. Wcześniej obszar jej działania regulowała Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów.

Więcej informacji na temat działalności Rady Doskonałości Naukowej
po adresem: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rdn


27.06.2019 r.

Academy of International Business 2019 – Annual Meeting

Uczestnicy konferecji AIB Copenhagen Annual Meeting, 24.06.2019

W dniach 24-27 czerwca 2019 odbyła się konferencja: Academy of International Business 2019 – Annual Meeting. Zebrani goście spotkali się w Copenhagen Business School.
Jednym z gości był prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentacje wraz z współautorem Piotrem Trąpczyńskim.
Cała prezentacja dostępna pod tym linkiem.

Więcej informacji o wydarzeniu pod tym linkiem.


29.05.2019 r.

Le 61eme Congres de L’AIELF

W dniach 27-29 maja 2019 odbyła się konferencja: Le 61eme Congres de L’AIELF. Zebrani goście spotkali się w Santiago w Chile.
Jednym z gości był prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentacje wraz z współautorem prof. Krzysztofem Malagą.
Cała prezentacja dostępna pod tym linkiem.

Więcej informacji o wydarzeniu pod tym linkiem.


10.05.2019 r.

International Conference World Economy 2019:
„Learning from the Past and Designing the Future Collegium of World Economy”

W dniach 9-10 maja br. odbyła się konferencja:
International Conference World Economy 2019: „Learning from the Past and Designing the Future Collegium of World Economy”.
Spotkanie odbyło się Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jednym z gości był prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentacje wraz
z współautorką Marleną Dzikowską.
Cała prezentacja dostępna pod tym linkiem.

Więcej informacji na temat konferencji pod tym linkiem.


24.04.2019 r.

Uroczystość nadania tytułu
DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
Profesorowi Marianowi Goryni

Rada Wydziału Ekonomii i Zarządzania
w dniu 22 października 2018 r.
wystąpiła z wnioskiem o wszczęcie procedury o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu
w Białymstoku Profesorowi Marianowi Goryni w uznaniu niekwestionowanego wkładu w rozwój nauk ekonomicznych oraz zasług dla rozwoju naukowego Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
W dniu 27 lutego 2019 r. Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął uchwałę o nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Marianowi Goryni.

Poniżej relacja z uroczystości:
Cała transmisja:    https://www.facebook.com/KatedraPEiPR/videos/392389264946420/
Wzmianka w telewizji – Obiektyw TVP3 Białystok LINK
Wzmianka w aktualnościach radiowych – Polskie Radio Białystok LINK

Wzmianki o uroczystości:
Artykuł w czasopiśmie „Kurier Poranny” LINK POBIERZ
Wzmianka w „Gazecie Wyborczej – Białystok” LINK
Wzmianka o uroczystości w „Nauka w Polsce – PAP” LINK POBIERZ
Wzmianka o uroczystości w „Forum Akademickim” LINK POBIERZ
Notka w czasopiśmie „Forum Akademickie” LINK POBIERZ
Wzmianka na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku LINK
Wzmianka na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu LINK
Wzmianka na portalu Wrota Podlasia LINK POBIERZ


Ulotka – Nadanie tytułu DHC prof. Marianowi Goryni Pobierz

Broszura – Nadanie tytułu DHC prof. Marianowi Goryni Pobierz
Książka – Nadanie tytułu DHC prof. Marianowi Goryni LINK


08.04.2019 r.

Victorie UEP 2019 –Poznaj naszych pracowników, którzy w tym roku zostali nagrodzeni Victoriami UEP

8 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się uroczysta jubileuszowa 20. Gala „Victorie UEP”, w której to studenci wybierają najlepszych pracowników naukowych, nienaukowych oraz jednostkę administracyjną.
Prof. Marian Gorynia wygrał w kategorii
„The Best”, czyli Mentor Wydziału Gospodarki Międzynarodowej.
Plebiscyt organizowany jest przez Parlament Studenci UEP.

19.01.2019 r.

Uroczystość wręczenia XXVII Laurów Umiejętności i Kompetencji

Profesor dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP otrzymał Platynowy Laur w kategorii „Nauka i innowacyjność” podczas uroczystości wręczania XXVII Laurów Umiejętności i Kompetencji za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii.
Wyróżnienia przyznawane są od 27 lat przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach i stanowią wyraz uznania dla osobistości świata nauki, biznesu, kultury i polityki.  Profesor dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP otrzymał Platynowy Laur w kategorii „Nauka i innowacyjność” podczas uroczystości wręczania XXVII Laurów Umiejętności i Kompetencji
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii.
Wyróżnienia przyznawane są od 27 lat przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach i stanowią wyraz uznania dla osobistości świata nauki, biznesu, kultury i polityki. 

Wzmianki o uroczystości:


11.04.2018 r.

Victorie Parlamentu Studenckiego UEP 2018

11 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się uroczysta jubileuszowa 19. Gala „Victorie UEP”, w której to studenci wybierają najlepszych pracowników naukowych, nienaukowych oraz jednostkę administracyjną.
Prof. Marian Gorynia wygrał w kategorii
„Jestem Legendą”, czyli Mentor Wydziału Gospodarki Międzynarodowej.
Plebiscyt organizowany jest przez Parlament Studenci UEP.


25.04.2017 r.

Victorie Parlamentu Studenckiego UEP 2017

25 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się uroczysta jubileuszowa 18. Gala „Victorie UEP”, w której to studenci wybierają najlepszych pracowników naukowych, nienaukowych oraz jednostkę administracyjną.
Prof. Marian Gorynia wygrał w kategorii
„Piękny Umysł”, czyli Mentor Wydziału Gospodarki Międzynarodowej.
Plebiscyt organizowany jest przez Parlament Studenci UEP.