2024

Monografia:
Mińska-Struzik Ewa, Jankowska Barbara (red.), Is there any ‘new normal’? Economics of the turmoil , 2024, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 255 s., ISBN 978-83-8211-216-0. DOI:10.18559/978-83-8211-217-7,
Rozdział:
Gorynia M., Trąpczyński P. Firm capabilities, export diversification, and crisis affectedness: A study of Polish exporters during the COVID-19 pandemic in 2020–2021, s. 177-190, [pobierz]

Monografia:
Marc Baudry, Sławomir Ireneusz Bukowski, Marzanna Barbara Lament (eds.), Financial Stability, Economic Growth and Sustainable Development , 2024, London: Routledge, 338 s., ISBN:9781003438670,
Rozdział:
Gorynia M., Śliwińska M. Economics of moderation as a foundation of sustainable development, s. 13-29, [pobierz]

Monografia:
Forysiak J. (red.), Gospodarka, Polityka, Społeczeństwo. O praktycznej teorii Grzegorza W. Kołodko , 2024, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 470 s., ISBN:978-83-01-23412-6,
Rozdział:
Gorynia M., Nowy pragmatyzm i gospodarka umiaru a strategie korporacji międzynarodowych, s. 9-22, [pobierz]

2023

Monografia:
Mączyńska Elżbieta, Gorynia Marian, Urbaniec Maria (red.), Keynes a współczesność : Ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków , 2023, Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 353 s., ISBN:9788365269447,
Rozdział:
Gorynia M., Fetyszyzacja możliwości zmian technologicznych w kontekście syndromu homo oeconomicus, s. 64-67, [pobierz]

Monografia:
Fiedor B., Gorynia M., Szablewski A. (red.), Ewolucja nauk ekonomicznych II : Ekonomia a pandemia COVID-19 – potrzeba bieżących dostosowań czy zmiany paradygmatu?, 2023, Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
Rozdział:
Fiedor B., Gorynia M., Społeczna sprawczość i użyteczność nauk ekonomicznych w kontekście klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych, s. 19-36, [pobierz]

Monografia:
Grzelak A., Kułyk P., Matuszczak A. (red.), Ludzie ziemi. Książka Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Czyżewskiemu, 2023, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Rozdział:
Gorynia M., Od pandemii COVID-19 do wojny rosyjsko-ukraińskiej – co dalej?, s. 203-214, [pobierz]

Monografia:
Pietrewicz Jerzy W., Sobiecki Roman (red.), Transformacja gospodarki I społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju, 2023, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, ISBN 9788380306226,
Rozdział:
Gorynia M., Śliwińska M., Umiędzynarodowienie biznesu a wymogi zrównoważonego rozwoju, s. 35-55, [pobierz]

Monografia:
Nowak M. J., Rakoczy R. (red.), Nauka polska. Szanse, bariery i wyzwania, 2023, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 287 s.,
Rozdział:
10. Gorynia M., Sitek B., Formalnoprawne oraz ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania polskiej nauki , s. 171-191, [pobierz]

Monografia:
Zajkowski R., (red.), Bankowość, rynek finansowy, ekonomia, przedsiębiorczość. Teraźniejszość i przyszłość, 2023, Lublin: UMCS, 325 s.,
Rozdział:
1. Gorynia M., Ekonomia umiaru – nadzieje i wątpliwości, s. 147-154, [pobierz]

Monografia:
Pastuszak Z., Miszczuk A., (red.), Transformacja gospodarcza – od gospodarki planowej do gospodarki opartej na wiedzy, 2023, Lublin: UMCS, 301 s.,
Rozdział:
1. Gorynia M., Nowy pragmatyzm – szanse i ograniczenia z uwzględnieniem badań Profesora Macieja Bałtowskiego, s. 71-80, [pobierz]

2022

Monografia:
Kwiatkowski E., Majecka B., Mińska-Struzik E., (red.), Gospodarka a megatrendy rozwoju współczesnego świata. T. 2, 2022, Warszawa: PTE, 541 s.,
Rozdziały:
1. Gołębiowski T., Danik L., Lewandowska M., Jankowska B., Dzikowska M., Gorynia M., Interakcje wewnętrzne w przedsiębiorstwie międzynarodowym a sprawność innowacyjna jego filii zagranicznych : perspektywa filii zagranicznych utworzonych w Polsce, s. 225-238, [pobierz]

Gorynia M., Trąpczyński P., Strategie polskich eksporterów wobec pandemii koronawirusa – wyniki badań empirycznych [w:] Pawlas I., Czech A., (red.), Podmioty gospodarki światowej wobec pandemii COVID-19, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2022, p. 13-29, [pobierz]

Monografia:
Fiedor B., Gorynia M., Mączyńska E., (red.), The Economic Sciences and Contemporary Challenges: Fundamental Problems in Theory and Practice , 2022, Warszawa: PTE, 302 s.,
Rozdziały:
1. Fiedor B., Gorynia M., Mączyńska E., Introduction, s. 15-22, [pobierz]
2. Fiedor B., Gorynia M., On the strengths and weaknesses of the contemporary economic sciences, s. 23-34, [pobierz],

Duława J., Gorynia M., Stan uczelni i post-pandemiczne uwarunkowania ich działalności w 2025 r. z perspektywą do 2030 r. [w:] Woźnicki J., (red.), Trendy, modele i perspektywy rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Polsce: 2021-2025 z projekcją do roku 2030, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2022, p. 194-202, [pobierz]

Monografia:
Gorynia M., Kuczewska J., Nowak A. Z., (red.), Polskie przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim. Wyzwania współczesności, 2022, Warszawa: PWE, 246 s., [pobierz]
Rozdziały:
1. Gorynia M., Polowczyk J., Zagrożenia, szanse i wyzwania dla przedsiębiorstw związane z pandemią COVID-19 – pandemia i po pandemii, s. 178-204,
2. Gorynia M., Mroczek-Dąbrowska K., Matysek-Jędrych A., Nowe relacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską – perspektywa polskich przedsiębiorstw, s. 165-177,

Gorynia M., Nowak J., Trąpczyński P., Wolniak R., Globalization in a COVID-19 Afflicted World [w:] Van Tulder R., Verbeke A., Piscitello L., Puck J., (eds.), International Business in Times of Crisis: Tribute Volume to Geoffrey Jone, Bingley: Emerald Publishing, 2022, p. 379-395, DOI:10.1108/S1745-886220220000016019 [pobierz]

2021

Gorynia M., Przedsiębiorstwo w pandemii COVID-19 – siedem antynomii głównych [w:] Lechman E., Marszk A., Parszutowicz P., Popowska M., (red.), Ekonomia, kultura, wartości albo trzy oblicza roztropności, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2021, s. 283-293, [pobierz]

Monografia:
Fiedor B., Gorynia M., Hardt Ł., (red.), Jednorodność czy pluralizm. Rozważania nad naturą nauk ekonomicznych i gospodarki, 2021, Warszawa: PTE, 457 s.,
Rozdziały:
1. Fiedor B., Gorynia M., Hardt Ł., Wstęp, s. 17-25, [pobierz]
2. Gorynia M., Mroczek-Dąbrowska K., Matysek-Jędrych A., Ekonomiczne wyzwania Polski wobec brexitu, s. 293-307, [pobierz]

Gorynia Marian, Trąpczyńśki Piotr, Foreign direct investment and the Covid-19 pandemic: The real economy perspective and theoretical implications [w:] Mińska-Struzik Ewa, Jankowska Barbara (red.): Towards the „new normal” after COVID-19 – a post-transition economy perspective, 2021, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ISBN 978-83-8211-060-9, [978-83-8211-061-6], s. 90-99,

DOI:10.18559/978-83-8211-061-6,

[pobierz]

Monografia:
Gorynia Marian, Jankowska Barbara, Mroczek-Dąbrowska Katarzyna (red.): Brexit and the Future of the European Union, 2021, Routledge, ISBN 9781003008606, 168 s., DOI:10.4324/9781003008606 [LINK]
Rozdziały:
1. Gorynia Marian, Jankowska Barbara, Mroczek-Dąbrowska Katarzyna, Toward the new reality, s. 1-6, [LINK]
2. Gorynia Marian, Kania Aleksandra, Mińska-Struzik Ewa, The projected effects of Brexit on the EU and the UK, s. 25-50, [LINK]
3. Cezary Główka, Marian Gorynia, Aleksandra Kania, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska, What drives companies’ strategies in the face of Brexit?, s. 105-123, [LINK]
4. Gorynia Marian, Jankowska Barbara, Mroczek-Dąbrowska Katarzyna, The new normal, s. 146-151, [LINK]

Gorynia M., Matysek-Jędrych A., & Mińska-Struzik E., Poland on the path of competitiveness growth [w:] S. I. Bukowski, A. Hyz, & M. Lament eds., Competitiveness and Economic Development in Europe: Prospects and Challenges, London: Routledge, 2021 [first online: 26.03.2021], s. 1-15, DOI:10.4324/9781003095361
[KUP]

Gorynia M., Will COVID-19 Kill Globalization? [w:] Marin A. Marinov, Svetla T. Marinova eds., COVID-19 and International Business, New York: Routledge, 2021 [first online: 21.12.2020], s. 68-73, DOI: 10.4324/9781003108924
[KUP]

2020

Monografia:
Fiedor B., Gorynia M., Mączyńska E. (red.), Nauki ekonomiczne i wyzwania współczesności: Fundamentalne problemy w teorii i praktyce. Warszawa: PTE, 2020.
Rozdziały:
1. Fiedor B., Gorynia M., Mączyńska E., Od Wydawcy, s. 9-14, [pobierz]
2. Fiedor B., Gorynia M., Mączyńska E., Wstęp, s. 15-22, [pobierz]
3. Fiedor B., Gorynia M., O silnych i słabych stronach współczesnych nauk ekonomicznych, s. 23-36. [pobierz]

Gorynia M., Fiedor B., Współczesne nauki ekonomiczne – szanse i zagrożenia [w:] E. Rutkowska-Tomaszewska, W. Kwaśnicki red., Ekonomia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia. Aktualne trendy i pożądane kierunki zmian, Warszawa: Difin, 2020, s. 39-62.

Gorynia M., Malaga K., Les Changements de la Competitivite de L’economie Polonaise dans L’economie Mondiale Durant la Periode 1990-2017 [w:] C. R. Escobar, A. Redslob, K. Malaga (eds.): Pour une recherche économique efficace: 61º Congrès de l’Association Internationale des Économistes de Langue Française,Santiago: Université Bernardo O’ Higgins, 2020, s. 119-153.
[pobierz]

2019

Gorynia M., Współczesne nauki ekonomiczne: tożsamość, ewolucja, klasyfikacje [w:] M. Gorynia (red.), Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, Warszawa: PAN, 2019, s. 13-33. [pobierz]

Gorynia M., Czy nowy pragmatyzm jest pragmatyczny? [w:] E. Mączyńska (red.), Ekonomia i polityka : Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 77-91. [pobierz]

2018

Gorynia M., Mroczek-Dąbrowska K., Kania A., Bytniewski S., Polska wobec wyzwań gospodarki globalnej [w:] A. Stelmach, T. R. Szymczyński, M. Walkowski (red.), Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi W. Puśleckiemu: Stosunki międzynarodowe w procesie zmian, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2018, s. 201-210. [pobierz]

Monografia:
European International Business Academy (EIBA) 44th Annual Conference EIBA: International Business in a Transforming World – the Changing Role of States and Firms, Poznań, 13-15 December 2018, Poznań: EIBA, 2018.
Rozdziały:
1. Gorynia M., Trąpczyński P., Bytniewski S., The Concepts of Strategy and Business Models in Firm Internationalisation Research: Towards a Research Agenda, s. 1-37, [pobierz]
2. Gołębiowski T., Jankowska B., Gorynia M., Danik L., Dzikowska M., Lewandowska M., Determinants of the Innovation Performance of a Foreign Subsidiary (FS) – The Perspective of Foreign Subsidiaries Located in Poland, s. 1-6, [pobierz]
3. Gorynia M., Nowak J., Trąpczyński P., Wolniak R., Sectoral Dimensions of Poland`s Investment Development Path Revisited, s. 1-6, [pobierz]
4. Gorynia M., Matysek-Jędrych A., Mroczek-Dąbrowska K., Brexit Impact on EU27 Economies: Who is the Loser?, s. 1-3. [pobierz]

Gorynia M., Konkurencja i konkurencyjność w sektorze przedsiębiorstw wodociągowych – aspekty teoretyczne i praktyczne [w:] P. Chudziński (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym : Uwarunkowania funkcjonowania i współczesne koncepcje zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018, s. 75-96. [pobierz]

2017

Gorynia M., Jankowska B., O tożsamości biznesu międzynarodowego [w:] M. Maciejewski, K. Wach (red. nauk.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, Katedra Handlu Zagranicznego, 2017, s. 127-142. [pobierz]

Monografia:
M. Gorynia, B. Jankowska, M. Dzikowska (eds.), International competitiveness of Polish companies during and after the global economic crisis, Warszawa: Difin, 2017.
Rozdziały:
1. Gorynia M., Jankowska B., Dzikowska M., The methodology of empirical research, s. 195-210,
2. Gorynia M., Jankowska B., Dzikowska M., The theoretical, empirical and methodological aspects of company competitiveness, s. 93-122,
3. Gorynia M., Jankowska B., Dzikowska M., The competitive position of companies during and after the global economic crisis – results of quantiative research, s. 211-259,
4. Gorynia M., Jankowska B., Dzikowska M., Economic changes during and after global economic crisis – ranking of economies and industries, s. 133-154,
5. Gorynia M., Mroczek-Dąbrowska K., Business Cycles, s. 19-40.

Gorynia M., Nowak J., Trąpczyński P., Wolniak R., The Investment Development Path and Geographic Patterns of Poland’s FDI: New Evidence [w:] Conference proceedings of the 43rd European International Business Academy Conference (43rd EIBA), Milano : European International Business Academy, 2017, s. 1-32.

Gorynia M., Rola państwa w zarządzaniu zasobami wspólnymi – uwagi dotyczące zasobów wodnych [w:] S. Owsiak (red.), Państwo a gospodarka: księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017, s. 135-148. [pobierz]

Gorynia M., Polska w obliczu procesów internacjonalizacji, globalizacji i integracji [w:] J. Wilkin (red.), Globalizacja, integracja europejska a suwerenność państwa: Zagrożenia globalne barierami rozwoju, Warszawa: PAN Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, 2017, s. 83-100. [pobierz]

Gorynia M., Nauki ekonomiczne wobec globalnych i regionalnych wyzwań drugiej dekady XXI wieku [w:] C. Zając (red.) Nauki ekonomiczne w XXI wieku – dylematy, wyzwania, perspektywy, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, s. 11-22. [pobierz]

2016

Monografia:
M. Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska (red.), Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu, Warszawa: Difin, 2016.
Rozdziały:
1. Gorynia M., Dzikowska M., Jankowska B., Wstęp, s. 11-18,
2. Gorynia M., Mroczek-Dąbrowska K., Cykle koniunkturalne, s. 19-41,
3. Gorynia M., Dzikowska M., Jankowska B., Teoretyczne, empiryczne i metodologiczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, s. 98-131,
4. Gorynia M., Dzikowska M., Jankowska B., Zmiany gospodarcze w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu – rankingi gospodarek i branż, s. 143-166,
5. Gorynia M., Dzikowska M., Jankowska B., Metodyka badań empirycznych, s. 207-223,
6. Gorynia M., Dzikowska M., Jankowska B., Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu – wyniki badań ilościowych, s. 224-274,
7. Gorynia M., Dzikowska M., Jankowska B., Zakończenie, s. 289-295.

Gorynia M., Polish Economic Policy, Internationalisation and Globalisation [w:] S. Katsikides, H. Hanappi (eds.), Society and Economics in Europe: Disparity versus Convergence?, Cham: Springer, 2016, s. 31-51. [pobierz]

Gorynia M., On the interdisciplinary nature of international business [w:] T. Rynarzewski, M. Szymczak (eds.), Changes and Challenges in the Modern World Economy: Recent Advances in Research on International Economics & Business, Poznań: Poznań University of Economics and Business (PUEB) Press, 2016, s. 11-25. [pobierz]

Gorynia M., Nauki ekonomiczne a postulat interdyscyplinarności [w:] S. Czaja, A Graczyk (red.), Ekonomia i środowisko: księga jubileuszowa prof. B. Fiedora, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, s. 122-130. [pobierz]

Gorynia M., Smuga T., Marian Gorynia, rozm. T. Smuga, [w:] G. Konat, T. Smuga (red.), Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 175-191. [link]

Gorynia M., Jankowska B., Mroczek-Dąbrowska K., Dzikowska M., Are Firms in Corporate Groups More Resilient Durning an Economic Crisis? Evidence from the Manufacturing Sector in Poland [w:] 32nd Annual IMP Conference: Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships, International Marketing and Purchasing Group, 2016, s. 1-17.

2015

Gorynia M., Wolniak R., Nowak J., Trąpczyński P., Should Governments Support Outward FDI? The Case of Poland [w:] S. Marinova (ed.), Institutional Impacts on Firm Internationalization, Londyn: Palgrave Macmillan, 2015, s. 120-145. [pobierz]

Gorynia M., Trąpczyński P., Explaining foreign affiliate performance of emerging multinationals: the effects of firm resources and institutional distance [w:] Conference proceedings of the Academy of International Business 2015 Annual Meeting, Bengaluru: Academy of International Business, 2015, s. 137-137. [link]

Gorynia M., Dzikowska M., Jankowska B., Contrasting export intensity of enterprises during global economic crisis findings from a transition country [w:] 41st EIBA Annual Conference INTERNATIONAL BUSINESS AFTER THE BRIC’S RUSH, Rio de Janeiro: Pontifical Catholic Uniwersity of Rio de Janeiro, EIBA, 2015, s. 1-15. [pobierz]

2014

Gorynia M., Trąpczyński P., Dzikowska M., Towards a Strategic Shift? On the Evolution of Poland’s Position in the World Economy in 2003-2012 [w:] Competitiveness of the CEE Region in the Global Economy: Book of Abstracts, Budapest: Corvinus University of Budapest, 2014, s. 53-53.

Gorynia M., Wolniak R., Nowak J., Trąpczyński P., The Internationalization of Polish Firms: Evidence from a Qualitative Study of FDI Behavior [w:] E. Turkina, M. T. T. Thai (eds.), Internationalization of firms from economies-in-transition: the effects of politico-economic paradigm shift, Cheltenham: Edward Elgar, 2014, s. 39-66. [pobierz]

Gorynia M., Wolniak R., Nowak J., Trąpczyński P., Internationalization of Polish Firms via Foreign Direct Investment: A Multiple-Case Study Approach [w:] M. Marinov, S. T. Marinova (eds.), Successes and Challenges of Emerging Economy Multinationals, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2014, s. 184-216. [pobierz]

Monografia:
M. Gorynia, S. Rudolf (red.), Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), 2014.
Rozdziały:
1. Gorynia M., Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce globalnej i w gospodarce Unii Europejskiej, s. 23-48, [pobierz]
2. Gorynia M., Trąpczyński P., Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich, s. 427-452, [pobierz]

Gorynia M., Trąpczyński P., Determinants of FDI performance of Emerging Multinationals: The Case of Polish MNEs [w:] E. Kaynak, T. D. Harcar (eds.), Shifts in global competitiveness, markets and consumers: is management prepared for a new business paradigm?: Twenty third World Business Congress, [seria: „Advances in Global Management Development”], Hummelstown: International Management Development Association, 2014, vol. 24, s. 236-244.

Gorynia M., Wolniak R., Nowak J., Trąpczyński P., Determinants of FDI Establishment Mode Choice of Polish Firms. The Oli Paradigm Perspective [w:] The Future of Global Organizing: Proceeding of 40th Annual Conference of the EIBA, Uppsala: EIBA, 2014, s. 1-34. [pobierz]

2013

Monografia:
M. Gorynia, B. Jankowska (eds.), The influence of Poland’s accession to the Euro Zone on the international competitiveness and internationalisation of Polish companies, Warszawa: Difin, 2013.
Rozdziały:
1. Gorynia M., Jankowska B., Pietrzykowski M., Introduction, s. 9-16,
2. Gorynia M., Jankowska B., Tarka P., Basic concepts of company competitiveness, s. 17-40,
3. Gorynia M., Jankowska B., The main concepts of company internationalization, s. 40-62, [pobierz]
4. Gorynia M., Jankowska B., An analytical scheme of the influence of Poland’s accession to the euro zone on the international competitiveness and internationalisation of Polish companies, s. 104-132, [pobierz]
5. Gorynia M., Dzikowska M., Jankowska B., Pietrzykowski M., Tarka P., Empirical research results, s. 146-180, [pobierz]
6. Gorynia M., The prescriptive part: introduction, s. 181-184, [pobierz]
7. Gorynia M., Dzikowska M., Jankowska B., The prescriptive part: Recommendations for companies, s. 184-197, [pobierz]
8. Gorynia M., Jankowska B., The prescriptive part: Recommendations for economic self-government, s. 197-204, [pobierz]
9. Gorynia M., Jankowska B., Pietrzykowski M., The prescriptive part: implications for economic policy, s. 204-220,
10. Gorynia M., The prescriptive part: suggestions for further research, s. 220-221.

Gorynia M., Wolniak R., Nowak J., Trąpczyński P., Overview and Evaluation of Policy Measures Supporting Outward FDI: The Case of Poland [w:] E. Kaynak, T. D. Harcar (eds.), Flexibility, innovation, and adding value as drivers of global competitiveness: private and public sector challenges: Twenty second World Business Congress, [seria: „Advances in Global Management Development”], Hummelstown: International Management Development Association, 2013, vol. 22, s. 108-115.

Gorynia M., Wolniak R., Nowak J., Trąpczyński P., On the Motives and Modes of Outward FDI from Emerging Economies: Evidence from Poland, Transitional Firms, Markets and Institutions: Proceedings of 39th EIBA Conference, Bremen: EIBA, 2013, s. 1-30.

2012

Gorynia M., Związki między ekonomią a naukami o zarządzaniu [w:] M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, wyd. 2 zm., Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), 2012, s. 40-52. [pobierz]

Gorynia M., Wolniak R., Nowak J., Trąpczyński P., The determinants of location choice in the internationalization process of Polish companies: a qualitative study [w:] Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw: podstawy teoretyczne, metodologiczne i rezultaty badań: materiały z konferencji naukowej, Katowice: Wydawnictwo UE w Katowicach, 2012, s. 1-12.

Gorynia M., O klasyfikacji nauk zajmujących się międzynarodową działalnością gospodarczą [w:] B. Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej: księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, s. 37-50. [pobierz]

Gorynia M., Konkurencyjność regionalna w świetle uwarunkowań ekonomicznych i normatywnych [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska, R. Chmielewski (red.), Konkurencyjność regionalna: koncepcje – strategie – przykłady, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 90-106. [pobierz]

Gorynia M., Wolniak R., Nowak J., Trąpczyński P., Foreign Direct Investment of Polish Firms: A Case Study Approach [w:] E. Kaynak, T. D. Harcar (eds.), Global competitiveness in a time of economic uncertainty and social change: current issues and future expectations: Twenty first World Business Congress, [seria: „Advances in Global Management Development”], Hummelstown: International Management Development Association, 2012, vol. 21, s. 432-439.

Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., Tarka P., Foreign Direct Investment in New EU Member States from Central and Eastern Europe: An Investment Development Path Perspective [w:] M. Marinov, S. Marinova (eds.), Internationalization of Emerging Economies and Firms, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012, s. 64-86. [pobierz]

Gorynia M., Wolniak R., Nowak J., Trąpczyński P., A Multi-Case Study of Polish Firms Venturing Abroad via FDI, International Business and Sustainable Development [w:] 38th EIBA European International Business Academy Conference Proceedings: „International Business and Sustainable Development”, London: University of Sussex (venue) & King’s College London, 2012, s. 1-39. [pobierz]

2011

Monografia:
M. Gorynia, B. Jankowska (red.), Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, Warszawa: Difin, 2011.
Rozdziały:
1. Gorynia M., Jankowska B., Pietrzykowski M., Wstęp, s. 9-16,
2. Gorynia M., Jankowska B., Tarka P., Bazowe koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa, s. 19-43,
3. Gorynia M., Jankowska B., Główne koncepcje internacjonalizacji przedsiębiorstwa, s. 44-67,
4. Gorynia M., Jankowska B., Schemat analityczny wpływu przystąpienia Polski do strefy euro na międzynarodową konkurencyjność i internacjonalizację polskich przedsiębiorstw, s. 113-142,
5. Gorynia M., Dzikowska M., Jankowska B., Pietrzykowski M., Tarka P., Wyniki badań empirycznych, s. 158-194,
6. Gorynia M., Uwagi wprowadzające [Część normatywna], s. 197-200,
7. Gorynia M., Dzikowska M., Jankowska B., Rekomendacje dla przedsiębiorstw, s. 201-214,
8. Gorynia M., Jankowska B., Zalecenia dla samorządu gospodarczego, s. 215-222,
9. Gorynia M., Jankowska B., Pietrzykowski M., Implikacje dla polityki gospodarczej, s. 223-239,
10. Gorynia M., Kierunki dalszych badań, s. 240-241.

Gorynia M., Polish Foreign Trade and Foreign Direct Investment During the Transition Period [w:] J. Verlag, D. Fr. Sepp (eds.), The Economy and Economics after Crisis, Berlin: BWV-Berliner Wissenschafts- ear, 2011, s. 171-182 [pobierz]

Gorynia M., Poland’s Participation in Globalisation via Outward Foreign Direct Investment – Results and Perspectives [w:] I. K. Hejduk, W. M. Grudzewski (eds.), The World Economy: Contemporary Challenges, Singapore: Difin, 2011, s. 350-363. [pobierz]

Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., Outward Foreign Direct Investment of Poland: Exploring Geographic and Industry Trends and Patterns [w:] Taking IB in Europe to the Next Level: Emerging Issues, Strategies and Economies: Proccedings of the 37th EIBA Annual Conference, Bucharest: Academy of Economic Studies, 2011, s. 54-81. [pobierz]

Gorynia M., Wolniak R., Nowak J., Location and Industry Structure of Polish Outward Foreign Direct Investment [w:] E. Kaynak, T. D. Harcar (eds.), Challenges and opportunities of global business in the new millennium: contemporary issues and future trends: Twentieth World Business Congress, [seria: „Advances in Global Management Development”], Hummelstown : International Management Development Association, 2011, vol. 20, s. 422-429.

Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., Investing in a Transition Economy: Motives and Modes of Foreign Direct Investment in Poland [w:] M. Marinov, S. Marinova (eds.), The Changing Nature of Doing Business in Transition Economies, London: Palgrave Macmillan, 2011, s. 148-182. [pobierz]

Gorynia M., Dzikowska M., Jankowska B., Pietrzykowski M., Tarka P., Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro [w:] Konferencja naukowa: „Współczesna gospodarka światowa. Problemy na poziomie mikro- i makroekonomicznym”: 85-lecie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 5-lecie Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, Poznań: Wyd. UE, 2011, s. 1-19. [pobierz]

2010

Gorynia M., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako forma internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw – uwarunkowania i tendencje [w:] S. Umiński (red.), Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego, Gdańsk: Uniwersytet Gdański; PBS DGA, 2010, s. 115-126. [pobierz]

Gorynia M., Jankowska B., Klastry jako podstawa budowy stref wysokiej produktywności [w:] A. Grzelak, K. Pająk (red.), Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych, Poznań: Wyd. UE, 2010, Tom 1, s. 101-121. [pobierz]

Gorynia M., Wzór do naśladowania dla wszystkich przedsiębiorczych i ambitnych [w:] Hipolit Cegielski: pomik i dzieło, Poznań: Interfund, 2010, s. 152-152.

Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., Foreign Direct Investment of Central and Eastern European Countries, and the Investment Development Path Revisited [w:] E. Kaynak, T. D. Harcar (eds.), Global business: coping with uncertainty: Thirteenth World Business Congress, [seria: „Advances in Global Management Development”], Hummelstown: The International Management Development Association, 2010, vol. 19, s. 374-383.

2009

Gorynia M., Udział gospodarki polskiej w procesach internacjonalizacji i globalizacji – implikacje dla przedsiębiorstw [w:] S. Umiński (red.), Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego, Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2009, s. 129-138. [pobierz]

Gorynia M., Ratajczak M., Transition as an Example of Institutional Change: Macro- and Microeconomic Aspects. The Case of Poland [w:] J. Sepp, D. Frear, W. Taylor (eds.), The Key-Factors of Business and Socio-Economic Development Durning the Global Crisis, [b.m]: COPE International, 2009, s. 175-190. [pobierz]

Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., Tarka P., The Positioning of Central and East European Economies in the Context of the IDP Paradigm [w:] Reshaping the Boundaries of the Firm in an Era of Global Interdependence: Proccedings of 35th EIBA Conference, Valencia: EIBA, 2009, s. 1-26. [pobierz]

Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., The IDP Paradigm and the Internationalziation of Central and East European Economies [w:] E. Kaynak, T. D. Harcar (eds.), Management Challenges in an Environmnet of Increasing Regional and Global Concerns: Eighteenth World Business Congress, [seria: „Advances in Global Management Development”], Pensylwania: The International Management Development Association, 2009, vol. 18, s. 389-396.

Monografia:
M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
Rozdziały:
1. Gorynia M., Teoretyczne aspekty konkurencyjności, s. 48-66, [pobierz]
2. Gorynia M., Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym, s. 67-99. [pobierz]

Gorynia M., Brzeziński M., Hockuba Z., Między imperializmem a kooperacją. Ekonomia a nauki społeczne na początku XXI wieku [w:] B. Fiedor, Z. Hockuba (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, Warszawa: PTE, 2009, s. 50-82. [pobierz]

Gorynia M., Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwach a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej [w:] J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Warszawa: SGH, 2009, s. 99-117.

2008

Gorynia M., Związki między ekonomią a naukami o zarządzaniu [w:] M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 40-52. [pobierz]

Gorynia M., Wolniak R., Nowak J., Poland’s Investment Development Path: In Search of a Synthesis [w:] E. Kaynak, T. D. Harcar (eds.), Shared Responsibilities: Management Challenges in an Environment of Increasing Global Concerns, 17th World Business Congress, [seria: International Management Development Association], Hummelstown : International Management Development Association, 2008, vol. 17, s. 165-172.

Gorynia M., Wolniak R., Nowak J., Investment Development Paths of Central European Countries: a Comparative Analysis [w:] International Business and the Catching-up Economies: Challenges and Opportunities: Proceedings of 34th EIBA Annual Conrefence, Tallinn: EIBA, 2008, s. 1-28. [pobierz]

Gorynia M., Internationalisation of the Polish Economy – A Macro- and Microeconomic Approach [w:] Nelson Oly Ndubisi (ed.), International Business : Theory & Strategy, Large and Small Firms Perspectives, Malasia: Arah Publications, 2008, s. 65-86. [pobierz]

Gorynia M., Jankowska B., Clusters – a Useful Concept of Increasing the Internationalization of SMEs. The Case of Furniture, Automotive and Boiler-making Clusters in Poland [w:] An Enterprise Odyssey: Tourism, Governance and Entrepreneurship, Zagreb: University of Zagreb, 2008, s. 1153-1162. [pobierz]

2007

Gorynia M., Jankowska B., Wpływ uczestnictwa w klastrze na strategię konkurencyjną firmy na przykładzie wielkopolskiego klastra meblarskiego [w:] J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk (red.), Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie: Materiały konferencyjne, Wrocław: Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, 2007, T. 1, s. 272-281. pobierz]

Gorynia M., Jankowska B., Uczestnictwo w klastrze a skłonność przedsiębiorstwa do internacjonalizacji – na przykładzie wielkopolskiego klastra meblarskiego [w:] J. Schroeder, B. Stępień (red.), Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, Poznań: Wyd. AE, 2007, s. 387-398. [pobierz]

Gorynia M., Wolniak R., Nowak J., Poland’s Investment Development Path and Industry Structure of FDI Inflows and Outflows [w:] E. Kaynak, T. D. Harcar (eds.), Beyond borders: new global management development challenges and opportunities: Sixteenth World Business Congress, [seria: „Advances in Global Management Development”], Hummelstown : International Management Development Association, 2007, vol. 17, s. 451- 459.

Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., Poland’s Evolving Net Outward Invesment Position: A Cross-Industry Analysis [w:] International Business Local Development and Science-Technology Relationships: Proceedings of 33rd EIBA Annual Conference, Catania: EIBA, 2007, s. 1-24. [pobierz]

2006

Gorynia M., Wolniak R., Nowak J., The Investment Development Path of Poland Revisited: a Geogrphic Analysis [w:] Regional and National Drivers of Business Location and Competitiveness: Proccedings of the 32nd EIBA Annual Conference, Fribourg: EIBA, 2006, s. 1-21. [pobierz]

Gorynia M., Przedsiębiorstwo jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych – aspekty metodologiczne [w:] M. Sławińska (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, Poznań: Wyd. AE, 2006, s. 55-65. [pobierz]

Gorynia M., Polish Economic Policy, Internationalisation and Globalisation [w:] M. Kozłowski, A. Kacprzyk (eds.), Business Interaction in Local Economies, Wilkes ; Beijing : Congress of Political Economis, 2006, vol. 2, s. 117-140. [pobierz]

Gorynia M., Mikroekonomiczne aspekty internacjonalizacji gospodarki polskiej [w:] W. Jakóbik (red.), Gospodarka polska w procesie światowych przemian, Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, 2006, s.160-182. [pobierz]

Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., A Transition Country’s Positioning on the Investment Development Path. The Case of Poland [w:] E. Kaynak, T. D. Harcar (eds.), Management challenges in an environment of increasing regional and global concerns: Eighteenth World Business Congress, [seria: „Advances in Global Management Development”], Pensylwania: The International Management Development Association, 2006, vol. 15, s. 539-547.

2005

Gorynia M., Fazlagić A., Raport o kapitale intelektualnym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu [w:] T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (red.), Uczelnia oparta na wiedzy: organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym: materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005, s. 117-125.

Gorynia M., Wolniak R., Nowak J., Poland and Its Investment Development Path [w:] Landscapes and Mindscapes in a Globalised World: Proccedings of 31st EIBA Annual Conference, Oslo: EIBA, 2005, s. 1-25. [pobierz]

Gorynia M., Jankowska B., Owczarzak R., Bartosik-Purgat M., Motywy i formy zagranicznych inwestycji bezpośrednich: perspektywa przedsiębiorstw lokalnych – ujęcie empiryczne [w:] J. Rymarczyk, W. Michalczyk (red.), Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, Wrocław: AE, 2005, T. 1: Materiały konferencyjne, s. 255-266. [pobierz]

Gorynia M., Teczke J., Gawlik R., Małopolska Science and Business Units – in Quest for the Missing Link [w:] Joe E Amadi Echendu (ed.), Proceedings of the Science Marketing 4th Interrnational Science-to-Business Conference, Pretoria: University of Pretoria, 2005, s. 1-12. [pobierz]

Gorynia M., Les stratégies des entreprises polonaises localisés pres de la frontiere polono-allemande dans le contexte de lélargissement de lUE [w:] de Claude Martin (ed.), Pologne 1989-2004: la longue marche. D’un systeme centralisé a l’intégration dans l’Union européenne, (La Librairie des Humanités), Paris : L’Harmattan, 2005, s. 233-243. [pobierz]

Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., Fostering Competitiveness of Polish Firms: Some Musings of Economic Policy and Spatial Expansion [w:] E. Kaynak, T. D. Harcar (eds.),Global business: the challenges and responcibilities in a world of shifting alliances: Fourteenth World Business Congress, [seria: „Advances in Global Management Development”], Pensylwania: The International Management Development Association, 2005, vol. 14, s. 428-435. [pobierz]

Gorynia M., Jankowska B., Owczarzak R., Bartosik-Purgat M., Dominujące postawy strategiczne firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych [w:] E. Najlepszy (red.), Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, Poznań: Wyd. AE, 2005, s. 365-377. [pobierz]

2004

Gorynia M., Typy zachowań firm lokalnych wobec inwestorów zagranicznych [w:] J. Rymarczyk, W. Michalczyk (red.), Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej: Materiały konferencyjne, Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2004, T. 1, s. 198-211. [pobierz]

Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., Multinational Enterprises and the Competitiveness of Transitional Host Economies: The Case of Poland [w:] E. Kaynak, T. D. Harcar (eds.), Global business: coping with uncertainty: Thirteenth World Business Congress, [seria: „Advances in Global Management Development”], Maastricht: The International Management Development Association, 2004, vol. 13, s. 368-375. [pobierz]

2003

Gorynia M., Kokocińska M., Wettbewerbstrategien der Unternehmen in der Woiwodschaft Lubuskie angesichts des EU- Beitritts Polent [w:] R. Barczyk (ed.), Wirtschaftliche Entwicklung und Entwicklung der Unternehmen in der polnisch – deutschen Grenzregion in dem Prozess der Integration Polens mit der Europäischen Union, Poznań: AE, 2003, s. 67-80. [pobierz]

Gorynia M., The Internationalization of Polish Firms and Poland’s Accession to the European Union (extended abstract) [w:] Proccedings of Fifth International Conference on Enterprise in Transition, Split: University of Split, Faculty of Economic, 2003, s. 131-133. [pobierz]

Gorynia M., Kokocińska M., Strategie konkurowania firm z województwa lubuskiego w obliczu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej [w:] R. Barczyk (red.), Rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw na pograniczu polsko-niemieckim w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Poznań: AE, 2003, s. 216-249. [pobierz]

Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., On the Path of Poland’s Globalization [w:] S. Trifonova Marinova, M. Alexandrov Marinov (eds.), Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe, Aldershot, Burlington: Ashgate, 2003, s. 230-246. [pobierz]

Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., Motives and Modes of FDI, Firm Characteristics and Performance: Case studies of Foreign Subsidiaries in Poland [w:] E. Kaynak, T. D. Harvar (eds.), Succeeding in a Turbulent Global Marketplace: Changes, Developments, Challenges, and Creating Distinct Competencies, [seria: „Advances in Global Management Development”], Hummelstown : International Management Development Association, 2003, s. 380-387. [pobierz]

Gorynia M., Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw [w:] J. Lipiński, A. Sławiński (red.), Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003, s. 159-175. [pobierz]

2002

Monografia:
M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2002.
Rozdziały:
1. Gorynia M., Istota schematu analitycznego – schemat analityczny a model, typ idealny i wzorzec, s. 11-17,
2. Gorynia M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa – próba modelu, s. 48-61,
3. Gorynia M., Konceptualizacja i operacjonalizacja pojęcia konkurencyjności przedsiębiorstwa – pomiar zmiennych, s. 69-81,
4. Gorynia M., Wzorce zachowania się przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, s. 81-91,
5. Gorynia M., Schemat analityczny luki konkurencyjnej – zarys, s. 91-98,
6. Gorynia M., Koncepcja empirycznej części projektu badawczego, s. 101-105,
7. Gorynia M., Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwach sektora przetwórczego: próba badawcza, wyniki badań, s. 105-141,
8. Gorynia M., Maślak E., Schemat analityczny do badań luki przystosowawczej – aspekt konceptualny i metodyczny, s.
9. Gorynia M., Rekomendacje dla strategii przedsiębiorstw, s. 258-276,
10. Gorynia M., Implikacje dla polityki gospodarczej, s. 276-292,
11. Gorynia M., Kwestionariusz ankiety: projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych pod tytułem: „Luka przystosowawcza na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Implikacje dla strategii firm i polityki gospodarczej”, s. 293-308,

Monografia:
M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2002, Wydanie 2 popr. [pobierz]
Rozdziały:
1. Gorynia M., Schemat analityczny nieprzystosowania oraz podstawowe założenia ontologiczne i metodologiczne badania, s. 17-26,
2. Gorynia M., Schemat analityczny luki konkurencyjnej – konkretyzacja, s. 98-100,
3. Gorynia M., Koncepcja empirycznej części projektu badawczego, s. 101-105,
4. Gorynia M., Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwach sektora przetwórczego: próba badawcza, wyniki badań, s. 105-141,
5. Gorynia M., Maślak E., Schemat analityczny do badań luki przystosowawczej – aspekt konceptualny i metodyczny, s.
6. Gorynia M., Rekomendacje dla strategii przedsiębiorstw, s. 258-276,
7. Gorynia M., Implikacje dla polityki gospodarczej, s. 276-292,
8. Gorynia M., Kwestionariusz ankiety: projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych pod tytułem: „Luka przystosowawcza na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Implikacje dla strategii firm i polityki gospodarczej”, s. 293-308,

Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., The Globalisation of a Transitional Economy – The Experience of Poland [w:] E. Kaynak, F. D. Sarvan (eds.), The Impact of Globalization on the World Business in the New Millenium: Competition, Cooperation, Environment, and Development, [seria: „Advances in Global Management Development”], World Business Congress, 2002, s. 369-375. [pobierz]

Gorynia M., Wolniak R., The Competitiveness of Polish Firms on the Eve of Poland’s Entry into the European Union [w:] K. Liuhto (ed.), Business in Poland – Experiences of Finnish Companies in Doing Business in the Largest Eastern Candidate Country, [seria: Studies in Industrial Engineering and Management], Lappeenranta: Lappeenranta University of Technology, 2002, No 18, s. 390-405. [pobierz]

Gorynia M., Kokocińska M., Strategie przedsiębiorstw lubuskich a rozszerzenie Unii Europejskiej [w:] E. Najlepszy (red.), Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych : implikacje dla Polski: Materiały konferencyjne, Poznań: Wydawnictwo AE, 2002, s. 86-108. [pobierz]

Gorynia M., Perspektywy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską [w:] Handel zagraniczny i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przed wejściem do Unii Europejskiej: Materiały konferencyjne, Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, 2002, s. 80-93. [pobierz]

Gorynia M., LES STRATEGIES DES ENTREPRISES POLONAISES LOCALISEES PRES DE LA FRONTIERE POLONO-ALLEMANDE DANS LE CONTEXTE DE L ELARGISSEMENT DE L 'UNION EUROPEENNE [w:] LA CONSTRUCTION EUROPEENNE : MODES DE DEVELOPPEMENT ET PARTENAIRES, Actes de la VIII° Conference Scientifiąue Internationale du Reseau PGV, Bańska Bystrica, Slovaquie: Faculte des Sciences Economiąues l’Universite Matej Bel Bańska Bystrica, 2002, vol. 1, s. 21-31.

[pobierz]

Gorynia M., Internationalization of a Post – Communist Economy- Opportunities and Threats: The Case of Poland [w:] M. Alexandrov Marinov (red.), Internationalization in Central and Eastern Europe, Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2002, s. 76-104. [pobierz]

2001

Gorynia M., Wolniak R., The Competitiveness of Polish Firms on the Eve of Poland’s Entry into the European Union [w:] K. Fatemi, E. Kaynak (eds.), Challenges and opportunities for international business in the shifting global economic environment : 10th World Business Congress, [seria: International Management Development Association], Hummelstown : International Management Development Association, University of Zagreb, 2001, s. 281-288. [pobierz]

Gorynia M., Wolniak R., The Competitiveness of Polish Firms on the Eve of Poland’s Entry into the European Union [w:] K. Liuhto (ed.), Ten years of economic transformation, [seria: Studies in Industrial Engineering and Management, no 16], Lappeenranta: Lappeenranta University of Technology, 2001, vol. 2, s. 83-99. [pobierz]

Gorynia M., Jankowska B., Strategie konkurencyjne polskich przedsiębiorstw w perspektywie integracji z Unią Europejską [w:] J. Bliski, T. Miziołek (red.), Liberalizacja stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową: Materiały konferencyjne, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2001, s. 131-146. [pobierz]

Gorynia M., Polityka gospodarcza i działalność samorządu gospodarczego a konkurencyjność przedsiębiorstw polskich w dobie integracji z Unią Europejską – wyniki badań empirycznych [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji: Materiały konferencyjne TRANS’01, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Szkoła Główna Handlowa (SGH), 2001, s. 423-432.

Gorynia M., Jankowska B., Sulimowska M., Opinie przedsiębiorstw na temat wybranych aspektów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej [w:] U. Janeczek (red.), Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej: Materiały konferencyjne, Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach, 2001, s. 19-33. [pobierz]

Gorynia M., Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw- wyniki badań empirycznych [w:] VII Kongres Ekonomistów Polskich: Referaty konferencyjne : Sesja IV : Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2001, z. 8, s. 1-34. [pobierz]

Gorynia M., Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw- wyniki badań empirycznych [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), VII Kongres Ekonomistów Polskich: Przedsiębiorczość i konkurencyjność: Materiały konferencyjne, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, 2001, t. 4, s. 169-198. [pobierz]

Gorynia M., Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwach a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej [w:] J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2001, t. II, s. 99-117. [pobierz]

Gorynia M., International Competitiveness of Polish Firms – Results of Empirical Research (extended abstract) [w:] Fourth International Conference on Enterprise in Transition: Materiały konferencji z 2001 roku – University of Split, The Faculty of Economics, Split, 2001, s.146-147. [pobierz]

2000

Gorynia M., Wolniak R., On the Competitiveness of a Transitional Economy – the Case of Poland [w:] Managing in a Turbulent International Business Environment: 9th Annual World Business Congress, Conference Proceedings [seria: „Advances in Global Management Development”], Costa Rica: International Management Development Associacion (IMDA), 2000, s. 138-143. [pobierz]

Gorynia M., Koncepcja i metodyka badania konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji: Materiały dodatkowe, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2000, s. 89-102. [pobierz]

Gorynia M., Ratajczak M., Infrastrukturalne uwarunkowania uczestnictwa transformowanej gospodarki w procesach globalizacji – przykład Polski [w:] J. Schroeder (red.), Procesy przystosowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkowstwa w Unii Europejskiej: Materiały konferencyjne, Poznań: Wydawnictwo AE, 2000, s. 86-106. [pobierz]

Gorynia M., Ratajczak M., Infrastructural Conditions of the Participation of Transitional Economy in Globalization – the Case of Poland [w:] Global Entrepreneurship for the New Millenium, Materiały konferencji z 2000 roku – Syracuse University, Syracuse, New York: School of Management Syracuse University, 2000, s. 1-11. [pobierz]

Gorynia M., Gospodarka polska a procesy globalizacji [w:] T. Czuba, M. Skurzyński (red.), Globalizacja w gospodarce światowej, Sopot: Uniwersytet Gdański, 2000, s. 80-95. [pobierz]

Gorynia M., Wolniak R., Foreign Direct Investment and Competition Strategies of Domestic Firms in Poland [w:] M. A. Weresa (red.), Foreign Direct Investment in a Transition Economy. The Polish Case – School of Slavonic and East European Studies, London: University College London, 2000, s. 87-98. [pobierz]

1999-1998

Monografia:
W. Piotr (red.), Transformacja – problemy do rozwiązania: Materiały na konferencję z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora dr hab. Wacława Wilczyńskiego, Leszno: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Lesznie, 1999.

Rozdziały:
1. Gorynia M., Wybrane problemy mikroekonomiczne transformacji, s. 57-71, [pobierz]
2. Gorynia M., Programy naprawcze przedsiębiorstw postsocjalistycznych: na przykładzie firmy Gazometr sp. z o.o., s. 169-189.

Monografia:
Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej – egocentryzm – czy globalizacja?: V Międzynarodowa Konferencja Sieci Krajów Wyszechradzkich, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 1999.

Rozdziały:
1. Gorynia M., Théories contemporaines de l’entreprise et les comportements des entreprises dans la période de transformation, s. 353-364, [pobierz]
2. Gorynia M., Współczesne teorie a zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji, s. 387-399.

Gorynia M., Restructuring of a Postsocialist Enterprise – Case Study – Gazomet Ltd. [w:] Proceedings of the Third International Conference on “Enterprise in Transition”, University of Split, The Faculty of Economics, Split – Sibenik, 1999, s. 493-496. [pobierz]

Gorynia M., Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw – analiza pozycji konkurencyjnej firm regionu poznańskiego [w:] H. Brdulak (red.), Trans 99: Wspólna Europa: Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw- materiały konferencyjne, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 1999, s. 121-140. [pobierz]

Gorynia M., Sulimowska M., Luka konkurencyjna w zachowaniach przedsiębiorstw a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej [w:] J. Bielski, M. Janicka (red.), Warunki uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1999, s. 75-92. [pobierz]

Gorynia M., Wolniak R., Globalization and the Polish Economy [w:] L. Ma. R. Calingo, E. Kaynak, H. Arbalaez, V. V. Cordell, G. N. McLean (eds.), Proceedings of the Eight Business Congress “Global Business in the Age of Technology”, [seria: „Advances in Global Management Development”], Monterey, California: International Management Development Association (IMDA), 1999, s. 200-207. [pobierz]

Gorynia M., Organizacja polskiego handlu zagranicznego w świetle teorii kosztów transakcyjnych [w:] M. Gorynia, J. Schoeder (red.), Transformacja handlu zagranicznego w Polsce: Ewolucja polityki handlu zagranicznego w funkcjonowanie przedsiębiorstw: materiały konferencyjne, Poznań: Wydawnictwo AE, 1998, s. 61-79. [pobierz]

Gorynia M., Kluczowe problemy polskiego handlu zagranicznego w okresie transformacji [w:] K. Budzowski, S. Wydymus (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego: materiały konferencyjne, Kraków: Wydawnictwo AE, 1998, Cz. 1, s. 26-41. [pobierz]

1996-1995

Gorynia M., Polityka kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw postsocjalistycznych [w:] J. Schroeder (red.), Transformacja handlu zagranicznego w Polsce Od monopolu i reglamentacji do wolnego handlu i wymienialności: materiały na konferencję naukową z okazji 30-lecia kierunku handlu zagranicznego oraz 70-lecia AE w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo AE, 1996, s. 74-82. [pobierz]

Gorynia M., Wybrane aspekty teoretyczne mezoekonomii [w:] Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką, Kraków: Wydawnictwo AE, 1996, s. 25-38. [pobierz]

Gorynia M., Otta W. J., Adjustment Policy and Adjustment Process at the Firm Level [w:] Proceedings of the Second Annual Conference on Central Europe: Towards the New Millenium, Buckinghamshire College, Buckinghamshire College, 1996, s. 105-119. [pobierz]

Gorynia M., Technika przygotowania i realizacji transakcji eksportowej [w:] Eksport produktów rolno-spożywczych: Ogólnopolskie Sympozjum Szkoleniowe: Kiekrz koło Poznania, 6-7 czerwca 1995 r., Poznań: ARKA, 1995, s. 1-15.

Gorynia M., Otta W. J., Polityka handlu zagranicznego w okresie przejścia do gospodarki rynkowej [w:] W. Włodarczyk-Guzek (red.), Stosunki ekonomiczne Polski z zagranicą w warunkach gospodarki rynkowej – materiały pokonferencyjne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995, s. 85-98. [pobierz]

1994-1993

Monografia:
Wiesław J. Otta, Droga do rynku: aspekty mikroekonomiczne, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1994.

Rozdziały:
1. Gorynia M., Doktrynalne podstawy polityki przejścia, s. 143-170, [pobierz]
2.Gorynia M., Sytuacja finansowa przedsiębiorstw, s. 277-288, [pobierz]
3. Gorynia M., Otta W. J., Strategia przystosowawcza przedsiębiorstw, s. 289-312, [pobierz]
4. Gorynia M., Polska polityka przejścia, s. 313-334. [pobierz]

Gorynia M., Poziom analizy w naukach ekonomicznych [w:] M. Ratajczak (red.), Kolokwium Polsko – Francuskie – materiały konferencyjne, Poznań: Wydawnictwo AE, 1993, s. 67-79. [pobierz]

Gorynia M., Otta W. J., Export Turnaround – Switching from the CMEA to Competitive Markets [w:] International Business and Europe after 1992: Proceedings of the 19th Annual EIBA Conference, Lisbona: Centro De Estudos E Documentac Europeia (CEDE), 1993, vol. 2, s. 397-417. [pobierz]

Gorynia M., Biznes plan [w:] K. Fonfara (red.), Jak zakładać małą firmę? Przewodnik dla właścicieli, Poznań: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Izba Przemysłowo-Handlowa Noord Brabant, Wielkopolska Szkoła Biznesu, 1993, s. 47-55. [pobierz]

Monografia:
Wiesław J. Otta, Od nakazu do rynku. Polityka i strategia przejścia. Materiały Konferencji Międzynarodowej, Poznań: Wydawnictwo AE, 1993.

Rozdziały:
1. Gorynia M., Ciesielski M., Frydel W., Strategia konkurencyjna “Wavin-Metalplast”, s. 1-12 [7], [pobierz]
2. Gorynia M., Polska polityka przystosowawcza w latach 1990 – 1993. Aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne, s. 1-30 [4]. [pobierz]

1991-1988

Gorynia M., Otta W. J., Business Education and Training in Poland. Industrial Structure and Policy [w:] An Enlarged Europe in the Global Economy: Proceedings of the 17th Annual EIBA Conference, Copenhagen: Copenhagen Business School, 1991, vol. 1, s. 329-357. [pobierz]

Monografia:
Materiały na konferencję naukową pt. “Producent w handlu zagranicznym”, Poznań: TNOiK, 1988.

Rozdziały:
1. Gorynia M., Otta W. J., Bariery konkurencyjności przedsiębiorstw, s. 37-48, [pobierz]
2. Gorynia M., Otta W. J., Wietrzykowski A., System ekonomiczno-finansowy i organizacyjny handlu zagranicznego w opiniach producentów, s. 49-56. [pobierz]

Monografia:
Strategia i metody konkurowania na rynkach zagranicznych, Poznań: PTE, 1988. [pobierz]

Rozdziały:
1. Gorynia M., Otta W. J., Konkurencja na rynkach światowych – przemiany jakościowe, s. 20-37,
2. Gorynia M., Otta W. J., Wietrzykowski A., Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw, s. 48-62,
3. Gorynia M., Otta W. J., Wietrzykowski A., Przesłanki i możliwości konkurencji cenowej, s. 63-72,
4. Gorynia M., Łyko A., Konkurowanie na rynku silników okrętowych, s. 93-102,

Gorynia M., Otta W. J., Bieżące problemy: perspektywy targów międzynarodowych: impresje i wnioski z konferencji [w:] Wiesław J. Otta (red.), Targi i wystawy w handlu międzynarodowym: Międzynarodowa sesja naukowa, Poznań: PTE OW, AE w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie, 1988, Cz. II: Materiały pokonferencyjne, s. 42-69. [pobierz]

1987-1982

Gorynia M., Otta W. J., Podstawowe wyznaczniki zachowań przedsiębiorstw eksportujących [w:] Materiały na konferencję naukową pt. “Polski eksport rolno – żywnościowy. Szanse i zagrożenia”, Poznań: TNOiK, 1987, s. 55-72. [pobierz]

Gorynia M., Otta W. J., Kształtowanie organizacji handlu zagranicznego [w:] Materiały na konferencję naukową pt. “Parametryczny system zarządzania handlem zagranicznym – stan i perspektywy”, Poznań: TNOiK, 1986, s. 97-112. [pobierz]

Gorynia M., Kierunki twórczych zmian w eksporcie i ich determinanty [w:] Materiały na konferencję naukową pt. “Dyrektor a innowacje w przedsiębiorstwie”, Poznań: TNOiK, 1985, s. 37-46. [pobierz]

Gorynia M., Rola producenta w negocjowaniu warunków kontraktu zagranicznego [w:] Materiały na konferencję naukową pt. “Strategia i metody działania producenta w handlu zagranicznym”, Poznań: TNOiK, 1984, s. 77-88. [pobierz]

Gorynia M., Organizacja służb współpracy gospodarczej z zagranicą w przedsiębiorstwie przemysłowym [w:] Materiały na kursokonferencję naukową pt. “Współpraca gospodarcza z zagranicą przedsiębiorstw przemysłowych w świetle reformy gospodarczej”, Poznań: TNOiK, AE w Poznaniu, 1982, s. 65-74. [pobierz]