2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 • M. Gorynia, B. Jankowska, Zalecenia dla samorządu gospodarczego [w:] Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, red. M. Gorynia, B. Jankowska, Warszawa: Difin, 2011, p. 215-222.
 • M. Gorynia, M. Dzikowska, B. Jankowska, M. Pietrzykowski, P, Tarka, Wyniki badań empirycznych [w:] Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, red. M. Gorynia, B. Jankowska, Warszawa: Difin, 2011, p. 158-194.
 • M. Gorynia, Uwagi wprowadzające [Część normatywna] [w:] Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, red. M. Gorynia, B. Jankowska, Warszawa: Difin, 2011, p. 197-200.
 • M. Gorynia, B. Jankowska, Schemat analityczny wpływu przystąpienia Polski do strefy euro na międzynarodową konkurencyjność i internacjonalizację polskich przedsiębiorstw [w:] Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, red. M. Gorynia, B. Jankowska, Warszawa: Difin, 2011, p. 113-142.
 • M. Gorynia, M. Dzikowska, B. Jankowska, Rekomendacje dla przedsiębiorstw [w:] Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, red. M. Gorynia, B. Jankowska, Warszawa: Difin, 2011, p. 201-214.
 • M. Gorynia, B. Jankowska, M. Pietrzykowski, P. Tarka, M. Dzikowska, Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, „Ekonomista”, 2011, nr 4, s. 471-491.
 • M. Gorynia, Polish Foreign Trade and Foreign Direct Investment During the Transition Period [w:] The Economy and Economics after Crisis, red. J. Verlag, D. Fr. Sepp, Berlin: BWV-Berliner Wissenschafts- ear, 2011, p. 171-182.
 • M. Gorynia, Poland’s Participation in Globalisation via Outward Foreign Direct Investment – Results and Perspectives [w:] The World Economy: Contemporary Challenges, red. I. K. Hejduk, W. M. Grudzewski, Singapore: Difin, 2011, p. 350-363.
 • M. Gorynia, R. Wolniak, J. Nowak, Location and Industry Structure of Polish Outward Foreign Direct Investment [w:] Challenges and opportunities of global business in the new millennium: contemporary issues and future trends: Twentieth World Business Congress, ed. E. Kaynak, T. D. Harcar [seria: „Advances in Global Management Development”], 2011, vol.20, p. 422-429.
 • M. Gorynia, Kierunki dalszych badań [w:] Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, red. M. Gorynia, B. Jankowska, Warszawa: Difin, 2011, p. 240-241.
 • M. Gorynia, J. Nowak, R. Wolniak, Investing in a Transition Economy: Motives and Modes of Foreign Direct Investment in Poland [w:] The Changing Nature of Doing Business in Transition Economies, red. M. Marinov, S. Marinova, London: Palgrave Macmillan, 2011, p. 148-182.
 • M. Gorynia, B. Jankowska, M. Pietrzykowski, Implikacje dla polityki gospodarczej [w:] Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, red. M. Gorynia, B. Jankowska, Warszawa: Difin, 2011, p. 223-239.
 • M. Gorynia, B. Jankowska, Główne koncepcje internacjonalizacji przedsiębiorstwa [w:] Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, red. M. Gorynia, B. Jankowska, Warszawa: Difin, 2011, p.44-67.
 • M. Gorynia, B. Jankowska, P. Tarka, Bazowe koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, red. M. Gorynia, B. Jankowska, Warszawa: Difin, 2011, p. 19-43.
 • M. Gorynia, R. Domański, B. Gruchman, W. Jurek, E. Panek, 85 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, „Gospodarka Narodowa”, 2011, nr 9, s. 103-126.

2010

2009

2008

2007

2006

 • M. Gorynia, J. Nowak, R. Wolniak, A Transition Country`s Positioning on the Investment Development Path. The Case of Poland [w:] Management challenges in an environment of increasing regional and global concerns: Eighteenth World Business Congress, red. Erdener Kaynak, Talha D. Harcar [seria: „Advances in Global Management Development”], 2006, Vol. 15, p. 539-547.
 • M. Gorynia, B. Jankowska, R. Owczarzak, M. Bartosik-Purgat, Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych – aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, „Ekonomista”, 2006, nr 2, s. 185-204.
 • M. Gorynia, Mikroekonomiczne aspekty internacjonalizacji gospodarki polskiej [w:] Gospodarka polska w procesie światowych przemian, red. W. Jakóbik, Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, 2006, s. 160-182.
 • M. Gorynia, M. Bartosik-Purgat, B. Jankowska, A. Owczarzak, Motywy i formy zagranicznych inwestycji bezpośrednich – perspektywa przedsiębiorstw lokalnych (ujęcie empiryczne) [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu: Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, Wrocław: Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 171-182.
 • M. Gorynia, Polish Economic Policy, Internationalisation and Globalisation [w:] Business Interaction in Local Economies, red. M. Kozłowski, A. Kacprzyk, Wilkes ; Beijing : Congress of Political Economis, 2006, Vol. 2, p. 117-140.
 • .M. Gorynia, Polska polityka gospodarcza a internacjonalizacja i globalizacja, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2006, R. 68, Z. 2, s. 129-146.
 • M. Gorynia, Przedsiębiorstwo jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych – aspekty metodologiczne [w:] Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, red. M. Sławińska, Poznań: Wyd. AE, 2006, s. 55-65.

2005

2004

2003

2002

2001